Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Inspektimi i Ndërtimit

Objekt i ligjit për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme është përcaktimi i organeve për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme dhe i përgjegjësive të tyre.

Ky Ligj, duke e lidhur me fushën e planifikimit e të zhvillimit të territorit, përcakton ndër të tjera se:

-IKMT ushtron përgjegjësitë e veta në nivel njësie vendore drejtpërdrejt dhe pa asnjë kufizim për ndërtimet/punimet që lidhen me çështje, zona ose objekte me rëndësi kombëtare dhe në territor;

-IKMT për ushtrimin e së drejtës së ankimit në gjykatë ndaj lejes së ndërtimit, të miratuar në kundërshtim me ligjin dhe/ose dokumentet e planifikimit në fuqi, bashkërendon punën me autoritetet përgjegjëse përkatëse të planifikimit të territorit në nivel qendror;

-IKMT kontrollon zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e menaxhimit të integruar të burimeve ujore dhe merr masat përkatëse, sipas dispozitave ligjore përkatëse në fuqi;