Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Çështje Vendore

Organet e qeverisjes vendore, të konstituuara pas zgjedhjeve vendore të vitit 2015, do të organizohen dhe funksionojnë bazuar në ndarjen administrativo-territoriale të përcaktuar në Ligjin Nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo - territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.  Njësitë e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë sipas këtij Ligji janë:

a) bashki - 61

b) qarqe – 12