Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Pronësia mbi tokën

Ligji për Trajtimin e pronave ka për objekt:

-rregullimin dhe shpërblimin e drejtë të çështjeve të së drejtës së pronësisë që kanë lindur nga shpronësimet, shtetëzimet ose konfiskimet në përputhje me nenin 41 të Kushtetutës dhe nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore;

-krijimin dhe administrimin e Fondit të Kompensimit, që do të shërbejë për kompensimin e pronave;

-përcaktimin e procedurave për trajtimin e pronës e përfundimin e procesit të kompensimit të pronave, si dhe të organeve administrative të ngarkuara për realizimin e tyre.