Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Legjislacioni

Në këtë modul gjenden te publikuara sipas nënndarjeve ligjet dhe aktet nënligjore në fushën e planifikimit e të zhvillimit të territorit si dhe ligje dhe akte të tjera nënligjore të fushave që kanë ndikim të drejtpërdrejtë apo tërthortë në planifikim dhe zhvillim territori: si bujqësi, mjedis, transport, turizëm, trashëgimi kulturore, trajtimi i pronave, legalizimet, disiplinimi i punimeve të ndërtimit, inspektimi i ndërtimit, zhvillimi i rajoneve si dhe ato që lidhen me pushtetin dhe çështjet vendore.

Gjithashtu në këtë modul gjendet Udhëzuesi, i cili përmban informacion mbi përdorimin dhe njohjen me Regjistrin Kombëtar të Planifikimit të Territorit si dhe standartet GIS të përdoruara nga AKPT.