Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Udhëzuesi

Udhëzuesi është një modul që përmbledh informacion mbi përdorimin dhe njohjen me Regjistrin Kombëtar të Planifikimit të Territorit, standartet GIS të përdoruara nga AKPT, të cilat do të zbatohen gjatë hartimit të dokumentave të planfikimit si dhe manualet e përgatitura nga AKPT, të cilat do t’i vijnë në ndihmë autoriteteve të planifikimit dhe profesionistëve në fushën e planifikimit të territorit.

Në këtë modul gjendet dhe informacion mbi dokumentacionin e nevojshëm për aplikim për  leje ndërtimi në Bashki dhe Këshillin Kombëtar të Territorit.