Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM NR.1, datë 29.11.2019 “Për caktimin e drejtuesve qendrorë të operacionit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”

VKM Nr.2, datë 30.11.2019 “Për disa ndryshime në vendimin nr.1, datë 29.11.2019, të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, “Për caktimin e drejtuesve qendrorë të operacionit për menaxhimin e fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”;

VKM Nr.3, datë 30.11.2019 “Për akomodimin e përkohshëm të të dëmtuarve për shkak të fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë, në strukturat akomoduese”;

VKM Nr.4, datë 5.12.2019 “Për caktimin e koordinatorit kombëtar për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore”;

VKM Nr.5, datë 12.12.2019 “Për propozimin Këshillit të Ministrave për zgjatjen e afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore deri në datën 31.3.2020”;

VKM Nr.6, datë 16.12.2019 “Për menaxhimin e mbetjeve të krijuara nga tërmeti i datës 26 nëntor”;

VKM Nr.7, datë 18.12.2019 “Për përcaktimin e procedurave të administrimit dhe shpërndarjes së mallrave, ndihmë humanitare, dhuruar nga donatorë të huaj me destinacion të përcaktuar të një komuniteti”;

VKM Nr.143/2019 “Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore”;

VKM Nr.750, datë 27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”;

VKM Nr.751, datë 29.11.2019 “Për disa shtesa në vendimin nr. 750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”;

VKM Nr.753, datë 30.11.2019 “Për përkrahjen sociale dhe financiare të familjeve të viktimave të tërmetit të datës 26.11.2019”;

VKM Nr.754, datë 30.11.2019 “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të të dëmtuarëve për shkak të fatkeqësisë natyrore në qarqet durrës, tiranë dhe lezhë, në strukturat akomoduese”;

VKM Nr.796, datë 11.12.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar”;

VKM Nr 810, datë 13.12.2019 “Për propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”;

VKM Nr.811, datë 13.12.2019 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 704, datë 30.10.2019, të Këshillit të Ministrave, “për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2019, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes, për rikonstruksionin dhe rindërtimin e banesave të prekura nga tërmeti i datës 21.9.2019, në qarqet Tiranë dhe Durrës”;

VKM Nr.878, datë 24.12.2019 “Për përbërjen, organizimin, veprimtarinë dhe rregullat e funksionimit të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit”;

VKM Nr.885, datë 24.12.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Lezhë dhe Tiranë”, të ndryshuar”

VKM Nr.887 date 24.12.2019 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore"

-VKM Nr. 904, datë 24.12.2019 "Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për kompensimin e shpenzimeve për akomodim dhe ushqim të të dëmtuarve nga fatkeqësia natyrore";

-VKM Nr. 905, datë 24.12.2019 "Për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit";

-VKM Nr.5, datë 6.1.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model";

-VKM Nr.6, datë 6.1.2020 “Për kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e masave të rimëkëmbjes ekonomike”;

-VKM Nr.7, datë 6.1.2020 “Për kushtet dhe procedurën për shpronësimet dhe/ose shkëmbimin e pronës, për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit”;

VKM Nr. 8 datë 6.1.2020 “Për përcaktimin e kushteve dhe të kritereve të përfitimit të sipërfaqeve ndërtimore në objektet e reja për banim nga subjektet që posedojnë ndërtime të klasifikuara si ndërtime pa leje”

VKM Nr.9 date 10.01.2020 “Për caktimin e njësive zbatuese për hatimin e planeve të detyruara vendore dhe financimin e tyre nga fondi për rindërtimin, miratuar në buxhetin e vitit 2020”;

-VKM Mr.11, datë 10.1.2020 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Rindërtimin”;

-VKM Nr.44, datë 22.1.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësi në Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr.45, datë 22.1.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr.46, datë 22.1.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Entit Kombëtar të Banesave si njësi zbatuese";

-VKM Nr.61 date 29.01.2020 "Per shpalljen  e  zonës  së  re  për  zhvillim  në Njësinë  Administrative Bubq, Bashkia Kruje, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të  Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr.62 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr.63 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr.64 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr.65 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr.66 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

- VKM Nr.78 date 31.1.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësitë Administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese ";

-VKM Nr.79 date 31.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, Njësia Administrative 1, zona autotraktori, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

- VKM Nr.80, datë 31.1.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, Njësia Administrative 6, zona kombinat, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

- VKM Nr.81 date 31.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative 11 , Universiteti Bujqësor i Tiranës, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

- VKM Nr.82 date 31.01.2020“Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Baldushk, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

- VKM Nr.83, datë 31.1.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Ndroq, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

- VKM Nr. 84 date 31.01.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Pezë, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

- VKM Nr.85 date 31.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Vaqarr , bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

- VKM Nr.86 date 31.01.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Zall-herr, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”

VKM nr. 88, datë 31.1.2020 “Për një shtesë fondi, nga fondi për rindërtimin, në buxhetin e miratuar për ministrinë e turizmit dhe mjedisit për vitin 2020, për akomodimin e përkohshëm të të dëmtuarve në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë”

VKM nr. 103, datë 5.2.2020 “Për caktimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) si njësi zbatuese për ngritjen e portalit unik qeveritar të procesit të rindërtimit dhe financimin e tij nga fondi i rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020”

VKM nr. 118, datë 13.2.2020 “Për përcaktimin e procedurës së vlerësimit të kontributit të donacioneve në formën e pasurive të paluajtshme”

-VKM Nr. 129 date 13.02. 2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr. 130 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr. 131 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr. 132 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr. 133 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr. 134 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

-VKM Nr. 135 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese".

VKM nr. 143, datë 13.2.2020 “Për procedurat për lëshimin e autorizimit, për subjektet e rindërtimit dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar të furnizimit të mallrave e shërbimeve, për qëllime të procesit të rindërtimit”

VKM nr. 145, datë 13.2.2020 “Për kushtet, rregullat dhe dokumentet që shoqërojnë kërkesën për dhënien e lejes së ndërtimit për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtimeve të destinuara për qëllime banimi, të dëmtuara si pasojë e fatkeqësisë natyrore, për përjashtimin nga pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë”

-VKM NR.164 date 19.2.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM nr. 165, datë 19.2.2020 “Për caktimin e njësive zbatuese për projektimin, rindërtimin dhe rikonstruksionin e objekteve arsimore”

VKM nr. 186, datë 26.2.2020  "Për caktimin e njësive zbatuese për rindërtimin e shtëpive individuale"

VKM nr. 202 datë 5.3.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të banesave individuale