Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Funksioni i AKPT-së

Baza Ligjore për krijimin e AKPT

-        Ligji 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar;

-        VKM Nr. 427, datë 08.06.2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit”.

Funksioni

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) është autoritet me përgjegjësi planifikimi, në varësi të ministrisë përgjegjëse për çështjet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. Misioni ynë është të kontribuojmë për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit të udhëhequr nga strategjitë e mirëplanifikuara dhe programet afatmesme e afgjata të zhvillimit; të sigurojmë zbatimin e ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi që garantojnë mirëplanifikimin e territorit; si edhe të mbështesim dialogun profesional në fushën e planifikimit të territorit, duke përhapur njohuritë e fituara gjatë eksperiencës sonë në këtë fushë. Në këtë kuadër, AKPT harton, harton në bashkëpunim dhe bashkërendon proceset e hartimit të dokumenteve të planifikimit të territorit, si dhe siguron bashkërendimin ndërmjet autoriteteve të planifikimit të territorit, si atë horizontal (mes institucioneve të pushtetit qendror), ashtu edhe atë vertikal (mes institucioneve vendore e qendrore). Gjithashtu, AKPT udhëheq, koordinon dhe ndërlidh veprimtaritë për modernizimin e modelit të planifikimit dhe promovimin e praktikave novatore në projektim urban dhe planifikim.

Përgjegjësitë

AKPT është përgjegjëse për:

-          informimin e proceseve të përmirësimit të legjislacionit të planifikimit të territorit;

-          administrimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave të planifikimit të territorit, (Regjistri Kombëtar i Planifikimit të Territorit);

-          informimin e publikut për proceset e planifikimit të territorit, si dhe për nxitjen e pjesëmarrjes së tij gjatë proceseve të hartimit e zbatimit të dokumenteve të planifikimit;

-          sigurimin e standardeve ligjore, teknike dhe metodologjike të fushës së planifikimit të territorit;

-          përgatitjen e studimeve për Sistemin e Integruar të Planifikimit në Republikën e Shqipërisë dhe propozimet për ministrin përgjegjës për planifikimi dhe zhvillimin e territorit, Këshillin Kombëtar të Territorit dhe Këshillin e Ministrave, për masat për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit dhe për procese e veprimtari në lidhje me planifikimin e territorit;

-          hartimin e Raportit Vjetor Monitorues të Zbatimit të Qëllimeve dhe të Objektivave, të deklaruara në Planin e Përgjithshëm të Territorit dhe planet e detajuara për zona me rëndësi kombëtare.