Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Bujqësia

Ligji “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës", i ndryshuar (lidhur me fushën e planifikimit e të zhvillimit të territorit”) ka për qëllim të përcaktojë:

- parimet, rregullat dhe institucionet për ruajtjen dhe përmirësimin ne mënyrë te qëndrueshme te funksioneve qe përmbush toka bujqësore dhe, ne veçanti, pjellorinë e saj;

- në tokat bujqësore të kategorisë së parë, të dytë, të tretë dhe të katërt të bonitetit, se cilat janë rregullat themelore për miratimin e kalimit të sipërfaqeve për ndërtime :

Ligji "Për mbrojtjen e tokës bujqësore" i ndryshuar (lidhur me fushën e planifikimit e të zhvillimit të territorit”) ka për qëllim:

- përcaktimin e rregullave themelore për mbrojtjen e tokës bujqësore nga ndërtimet, përmes propozimit për zgjerimin e vijës kufizuese të ndërtimit në toka bujqësore në bazë të studimeve rajonale e masterplaneve etj;