Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Pushteti Vendor

Ligji për Vetëqeverisjen Vendore rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.

Ky Ligj, duke e lidhur me fushën e planifikimit e të zhvillimit të territorit, përcakton ndër të tjera se:

-bashkitë në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike janë përgjegjëse në territorin e juridiksionit të tyre për planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

-kanë për detyrë hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin ekonomik vendor.