Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Manualet

Në këtë modul janë të publikuara manuale teknike për procesin e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në Shqipëri, udhëzues për planet e detajuara vendore dhe instrumentet financiare për zhvillimin e tokës, si dhe manuale për krijimin e të dhënave gjeo-hapësinore për dokumentat e planifikimit dhe hedhja e këtyre të dhënave në Regjistrin Kombëtar të Planifikimit të Territorit.

1 - Manual teknik - Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri

2 - Dokument Udhëzues: Planet e Detajuara Vendore dhe Instrumentet Financiare për Zhvillimin e Tokës

3- Instrumentet Financiare për Zhvillimin e Tokës - Dokument Politikash

4 - Manual teknik - Hedhja e dokumentave dhe kërkesave për leje në Regjistrin e Planifikimit të Territorit

5 - Manual për krijimin e të dhënave gjeohapsinore dhe hedhja e tyre në Regjister

6 - Përshtatshmëria e VKM - 481 me modelin e të dhënave të Rregjistrit të Planifikimit të Territorit të Agjencisë KPT- së.