Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Burime dhe Software

Burime të dhënash:

Me qëllim ofrimin e ndihmës lidhur me informacione të ndryshme në fushën e planifikimit në territorin e Shqipërisë, lutem referojuni Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit dhe Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) si autoriteti përgjegjës për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor.

Gjeoportali Kombetar: geoportal.asig.gov.al

Burime Software:

Progamet e rekomanduara për të përpunuar materialin GIS sipas standardeve të përcaktuara janë programet GIS si:

QGIS – Një program i cili është open source pra mund të shkarkohet pa pagesë në faqen:  https://www.qgis.org/en/site/ 

ArcMap - Një program i paketës ArcGIS të ofruar nga ESRI. Për më shumë informacion mund të konsultoheni në faqen: https://www.esri.com/en-us/home