Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Për miratimin e VKM Nr. 686 datë 22.11.2017 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës i ngarkur me ligj për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit. Gjatë hartimit të Planeve Kombëtare dhe eksperiencave të para me Planet Vendore, është parë e nevojshme rishikimi i VKM Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit”.

AKPT pas takimeve me palë të interesuara dhe autoritete vendore, ku janë prezantuar ndryshimet e propozuara dhe janë mbledhur mendime dhe sugjerime mbi këto ndryshime ka përmbyllur fazën e rishikimit të VKM Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” dhe ka paraqitur për miratim Draftin final të Rregullores së së Planifikimit në Këshillin e Ministrave, nëpërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Rregullorja e Planifikimit është miratuar në mbledhjen e datës 22.11.2017 në Këshillin e Ministrave. VKM Nr. 686 datë 22.11.2017 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit” është botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 211, viti 2017.

Projekti BRIGAID [HORIZON2020], merr pjesë në Kongres-Ekspozitën Western Balkan Waste Solution (WBWS)

Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” pjesë e programit ‘Horizon2020’ të Komisionit Europian mori pjesë në Kongres- Ekspozitën e titulluar “Western Balkan Waste Solution” organizuar nga G&G Group dhe Klik Expo Group, më datë 24 dhe 25 Nëntor 2017.
 
Në këtë kongres por njëkohësisht edhe konferencë shkencore, projekti BRIGAID u prezantua me poster si dhe me materiale promovuese të vënë në dispozicion të interesuarve. Përfaqësimi dhe promovimi i projektit u realizua edhe gjatë takimeve të zhvilluara me përfaqësues të universiteteve, institucioneve, kompanive etj, në stendat individuale të tyre të pranishme në panair. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm: Përfaqësues të universiteteve shtetërore dhe private, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizimit, përfaqësues të kompanive private me objekt veprimtarie konsulencat mjedisore, përfaqësues të kompanive private me objekt ndërtimin e vendepozitimit të mbetjeve, si dhe kompani me objekt veprimtarie teknologjinë dhe novacionet për mjedisin, Organizata Jo-Fitimprurëse, Studentë, etj.
 
Projekti BRIGAID zgjoj interesin e pjesëmarrësve në këtë aktivitet; një projekt me risi alternative për të kapërcyer dëme ku zgjedhja nuk bën kompromis Fatkeqësitë Natyrore.

Projekti BRIGAID [HORIZON2020], merr pjesë në konferencën e organizuar nga Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT)

Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” pjesë e programit ‘Horizon2020’ të Komisionit Europian, u prezantua me datë  02.11.2017 në konferencën e zhvilluar nga Instituti Kanadez i Teknologjisë (Canadian Institute of Technology (CIT) të titulluar:
“International Conference on Economics, Business Trends and Technologies (ICEBTT'2017)”.
 
Konferenca kishte në fokus promovimin e “Startup-eve dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm Ekonomik”. 
Në  konferencë u promovuan: zhvillimet më të fundit, novacionet, startup-et si dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SMEs). Gjithashtu konferenca ofroi mundësi pjesëmarrësve për të shkëmbyer eksperiencat, si dhe ishte një mundësi e mirë për njohjen me projektit BRIGAID dhe çfarë ky projekt ofron për vendin tonë. Pjesëmarrës në konferencë ishin studentë, kompani private, staf pedagogjik i “Institutit Kanadez të Teknologjisë” dhe i Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”.
 
Interesi për BRIGAID “Projekti i Novacioneve për Novatorët” shkoi përtej kësaj; përfaqësuesit e panelit drejtues ashtu dhe të ftuarit treguan gatishmërinë dhe dëshirën për t’u përfshirë në projekt, si bashkëpunëtor, novatorë, mbështetës të një procesi krijimi në ndihmë të zgjidhjeve për kapërcimin e katastrofave natyrore.

BRIGAID [HORIZON2020]- AKPT merr pjesë në Konferencën e Parë të projektit BRIGAID në Venecia, organizuar nga lideri i projektit Universiteti “TuDelft”

Më datë 9-10 Nëntor 2017 u mbajt takimi i katërt periodik mbi ecurinë e projektit BRIGAID nga Lideri i Delft University of Technology (TuDelft) në Venecia, Itali.

Projekti BRIGAID në kuadër të organizimeve periodike, kësaj here mendoj të harmonizoj takimin e radhës të të gjithë partnereve me Konferencen e Parë të Projektit. Projekti caktoi Venecian si një vend takimi dhe organizimi të kësaj konference të rëndësishme.

Në takim në kuadër të detyrave dhe të ecurisë së punës për jetëgjatësinë e projektit, theksi u vendos në planin në vazhdim dhe në realizimin e një projekti të suksesshëm.

Konferenca e Parë ishte një event i cili bëri të mundur realizimin e qëllimit të projektit.

Një projekt si BRIGAID i cili kërkon të kapërcej katastrofat natyrore që shkaktojnë ndryshimet klimatike me novacione; mund të realizoj objektivin e tij vetëm duke vendosur në një “tavoline të rrumbullakët” ata që ideojnë me përdoruesit fundor të këtyre ideve.

Në konferencë ishin prezent : Kompani, Institucione Kërkimore, Kërkues Shkencor me idetë e tyre, dhe përball tyre qëndronin Institucionet shteterore të disa vendeve të etur për novacione dhe për zgjidhje të problemtikave që ata hasin nga ndryshimeve klimatike.

Shqipëria në këtë Konferencë të Parë u prezantua me tre novacione te propozuara për kapërcimin e katastrofave natyrore dhe në shërbim të situatave emergjente që  sjellin ndryshimet klimatike.

Interesi për këto novacione ishte i partnerëve fqinj të projektit si Itali, Greqi por nuk mbetet pas edhe interesi i partnereve të shteteve si Spanja, Rumania, Hollanda.

Në përfundim të kësaj konference u pa se Shqipëria ka potencial kërkimor, dhe mundësi zhvillimi për projekte të tilla dhe për novacione në kuadër të ndryshimeve klimatike.

Gjithashtu referuar  komenteve të liderve të projektit, Shqipëria mbetet një vend i mundshëm për testimin e novacioneve të BRIGAID, me potencialin e saj natyror dhe dëshirën për përqasjen e novacionit si zgjidhje dhe jo zgjedhje.