Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

KKT miraton Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë Vau Dejës, Klos dhe Kavajë

3 Plane të Përgjithshme Vendore, për bashkitë Vau Dejës, Klos dhe Kavajë janë miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, më datë 27 Prill 2018. Plani i Përgjithshëm Vendor për bashkinë Kavajë është mbështetur financiarisht nga Qeveria Shqiptare. Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë Vau Dejës dhe Klos janë mbështetur financiarisht nga qeveria e Zvicrës, nëpërmjet programit për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp).

Finalizimi i hartimit të këtyre dokumenteve të rëndësishme për zhvillimin e qendrueshëm të territorit, shënon një numër prej 32 bashkish të cilat i kanë miratuar dokumentet e PPV-së në KKT, nga 44 PPV në total të cilat e kanë nisur këtë proces.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka ndjekur çdo hap të hartimit të PPV-ve, deri në miratimin e tyre, duke ofruar mbështetje teknike dhe duke koordinuar procesin me të gjithë palët e përfshira dhe grupet e interesit.

BRIGAID/AKPT – “Përmbytjet: Qytetet përballë iniciativës private”

Partneri shqipëtar i projektit BRIGAID, AKPT, në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Hollandës (TuDelft), në datat 26-30 Prill 2018 organizuan punëtorinë me temë “Përmbytjet: Qytetet përballë iniciativës private”.

Ky aktvitet realizuar me pjesëmarrjen dhe kontributin intensiv të 10 studentëve nga Hollanda dhe 10 studentëve të Shqipërisë, kishte në fokus një problemtikë të ndjeshme për bashkinë e Tiranës, PËRMBYTJET.

Aktiviteti u koordinua nga lektorë të TuDelft; studentët të ndarë në grupe inspektuan zona (Hot Spot) dhe morën në analizë elementët urbanë, infrastrukturorë, rrjetin e shërbimeve, etj.

Të gjithë këto elementë janë faktorë krijimi të një kolapsi shoqëror në situatat e përmbytjeve.

Studentët shpjeguan vizionin dhe kuptueshmërinë e tyre për mundësi ndërhyrje. Ky ishte vetëm fillimi i një procesi, i cili do të përfundojë me një thellim të mëtejshëm dhe raportim të detajuar mbi punëtorinë, gjetjet dhe propozimet për institucionet lokale e qendrore, por edhe për aktorët e tjerë, si vetë komuniteti, akademia apo biznesi.

Ky organizim me kryefjalën Sinergji dhe Bashkëpunim e cilësoi Shqipërinë dhe specifikisht Tiranën si një vend ku problematikat kthehen në potencial.

Faleminderojmë të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e tyre në këtë punëtori!

THIRRJE PËR APLIKIM PËR STUDENTË

PROJEKTI BRIGAID dhe UNIVERSITETI TEKNIK I HOLLANDËS (TUDelft)

AKPT, partnere në projektin BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, pjesë e programit ‘HORIZON 2020’ të Komisionit Europian, së bashku me liderin e këtij projekti, Universitetin Teknik të Hollandës (TUDelft), do të organizojnë punëtorinë “Përmbytjet: Qytetet përkudrejt ndërhyrjeve private”, me datë 26-30 Prill 2018, pranë mjediseve të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Tiranë.

Qëllimi i këtij aktiviteti është të stimulojë diskutimin dhe mendimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe infrastrukturor, duke konsideruar edhe ndërhyrjet me iniciative personale në territor. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të trajtohet, nëse nuk preken gjithashtu edhe tematikat e lidhura me ndryshimet klimatike dhe përshtatjen ndaj tyre.

Ju ftojmë të aplikoni për pjesëmarrje në punëtori brenda datës 22.04.2018, ora 23.59, nëpërmjet e-mail: brigaid.albania@planifikimi.gov.al

Poster Workshop

ToRs for student’s application

Çelja e Garës me objekt “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për 16 Bashki”

Për 16 bashkitë e reja, të cilat do të inicojnë procesin e hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore (PPV) është çelur gara e prokurimit publik me objekt: “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për 16 Bashki”. Këto bashki do të mbështeten financiarisht nga Qeveria Shqiptare duke iu bashkëngjitur 33 bashkive të tjera, nga të cilat 10 janë në proces finalizimi të hartimit të PPV-së, dhe 23 janë të miratuara.

Gara është bërë publike në faqen zyrtare të prokurimeve elektronike. 16 bashkitë janë të ndara në 5 Lote, respektivisht:

Lot 1: Bashkia Fushë-Arrëz, Bashkia Has, Bashkia Bulqizë;

Lot 2: Bashkia Peqin, Bashkia Roskovec, Bashkia Patos, Bashkia Mallakastër;

Lot 3: Bashkia Pustec, Bashkia Maliq, Bashkia Devoll;

Lot 4: Bashkia Selenicë, Bashkia Memaliaj, Bashkia Tepelenë;

Lot 5: Bashkia Libohovë, Bashkia Delvinë, Bashkia Finiq;

Termat e referencës, kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës, kriteret e kualifikimit, si edhe udhëzimet për operatorët ekonomikë gjenden në dokumentat e prokurimit të aksesueshëm në faqen e prokurimeve elektronike.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi është data 10.04.2018, ora 11:00.