Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Takimi për prezantimin e zonimit të ri të Rezervatit Natyror të Menaxhuar (RNM) të Liqenit të Shkodrës, Shkodër

Në qytetin e Shkodrës në ambjentet e Hotel “Rozafa” më datë 04.11.2016 në orën 10:00, u zhvillua takimi përmbyllës i projektit dhe prezantimi i zonimit të ri të Rezervatit Natyror të Menaxhuar (RNM) të Liqenit të Shkodrës.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të AKPT-së, bashkisë Shkodër, AKZM-së, AdZM-së Shkodër, IUCN ECARO dhe profesorë nga Universiteti i Shkodrës.

Pikat kryesore të trajtuara gjatë këtij takimi ishin:

 • Me miratimin e ligjit të ri për zonat e mbrojtura në vitin 2017 do të bëhet rishpallja e të gjitha zonave të mbrojtura të Shqipërisë.
 • Rizonimi i RNM Liqeni i Shkodrës është kryer në përputhje me standardet evropiane.
 • Situata e liqenit të Shkodrës, e krahasuar me pjesën malazeze të liqenit, nuk është në gjendje të mirë për disa arsye:   
 1. Janë pakësuar sasitë e peshqëve;
 2. Shtimi i specieve të huaja;
 3. Përqëndrimi i metaleve të rënda dhe ndotësve organik –kimik është rritur;
 4. Rritja e eutrofikimit/ derdhja e ujrave të zeza në liqen.
 • Liqeni i Shkodrës ofron mjaft mundësi për zhvillimin e ekoturizmit dhe sporteve të natyrës si:
 1. marshimi;
 2. kanotazhi;
 3. lundrimi;
 4. alpinizmit në zonat malore përreth;
 5. alpinizimi ekstrem në guroret e braktisura;
 6. paragliding;
 7. kampim;
 8. piknike;
 9. birdwaching;
 10. peshkim sportiv.
 • Territori kombëtar dhe ai përreth RNM Liqeni i Shkdrës i është nënshtruar dhe po i nënshtrohet procesit të planifikimi territorial si në anën shqiptare ashtu edhe në atë malazeze.
 • Prezantime të punës së bërë nga aktorë të ndryshëm që zhvillojnë aktivitetin e tyre përreth liqenit të Shkodrës si në Shqipëri ashtu edhe në Mal të Zi për çështje si:
 1. monitorimi i Pelikanit kaçurrel;
 1. trajnime të rojtarëve të liqenit, mbështetja e tyre me logjistik;
 2. krijimi i software-it për regjistrimin e veprave penale në liqeni, si peshkimi ilegal (300kg/ditë në zonën  malazeze) me dinamit dhe rrymë elektrike, ndërtimet pa leje, etj;
 3. Në zonën malazeze është në proces hartimi i Planit Hapësinor me qëllim të posaçëm në turizëm.

Takimi u mbyll me diskutime të lira mbi problematikat e lidhura me liqenin në përditshmërinë e përdorueve të tij. 

Trajnim nga ekspertët e USAID, me temë “Instrumentët financiarë për Zhvillimin e Territorit dhe Planet e Përgjithshme Vendore”

USAID Albania, në mbështetje të programit “ Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (PLGP), zhvilloi në datën 3 Nëntor 2016 trajnimin me temën “Instrumentët financiarë për Zhvillimin e Tokës dhe Planet e Përgjithshme Vendore”, pranë ambjenteve të hotel D’Oro City.

Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të programit të PLGP-së dhe përfaqësues të AKPT-së. Trajnimi u mbajt nga eksperti i USAID-it, Tony Favro. Ky trajnim konsiston në ekspertizën e implementimin të instrumenteve të menaxhimit dhe administrimit të tokës, të propozuara në Ligjin nr. 107/2014, datë 31.7.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe në Dokumentin e Politikave, “Instrumentet financiare për zhvillimin e tokës”.

Kjo eksperiencë do të shërbejë për rritjen e kapaciteteve të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, në implementimin e instrumenteve të propozuara.

Në përfundim të trajnimit u morën 4 raste studimi, mbi të cilat u punua nga pjesëmarrësit në trajnim, për zgjidhjen e problematikave të shfaqura në secilin rast në bazë të instrumentave financiare të propozuara.

Takimi në kuadër të Platformës për Ruajtjen e Rajonit të Liqenit të Ohrit, si trashëgimi botërore

Në kuadër të përgatitjes së dokumentacionit, për të zgjeruar pasurinë e Trashëgimisë Botërore edhe në pjesën shqiptare të Rajonit të Liqenit të Ohrit, u zhvillua Takimi i 4ˉͭ ndërkufitar: Platforma e projektit "Drejt një qeverisje të përforcuar të trashëgimisë së përbashkët ndërkufitare natyrore dhe kulturore të Rajonit të Liqenit të Ohrit". Ky takimi i mbajtur për bashkëpunimin ndërkufitar është nismë e Bashkimit Europian dhe UNESCO-s, e cila synon të përforcojë ruajtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm në të gjithë Rajonin e Liqenit të Ohrit. Takimi u mbajt më datat 27 dhe 28 tetor 2016, në Strugë.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të ICOMOS, IUCN, Ministria e Kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës, përfaqësues të AKPT-së, Ministria e Mjedisit, bashkia Pogradec, bashkia Strugë dhe bashkia Ohër.

Objektivat e takimit:

 • Shqyrtimi i progresit të bërë në zbatimin e projektit "Drejt një qeverisje të përforcuar të trashëgimisë së përbashkët ndërkufitare natyrore dhe kulturore të Rajonit të Liqenit të Ohrit";
 • Rënia dakord mbi hapat për të siguruar sinergji më të mëdha dhe komplementaritet mes planeve të menaxhimit të pronës ekzistuese të Trashëgimisë Botërore dhe zgjerimin e propozuar si dhe për të promovuar, kur është e përshtatshme, një udhëtim të përbashkët për procesin e zbatimit dhe vlerësimit.

Pikat kryesore ku u përqëndrua prezantimi ishin si më poshtë:

 • Nevoja për një bashkëpunim më intensiv mes qeverisjes lokale nga palët shqiptare dhe maqedonase, në mënyrë që iniciativa të tilla të na cojnë në mbrojtjen e plotë të liqenit;
 • Përgatitja e Planit të Menaxhimit për pronën Natyrore dhe Kulturore të Trashëgimisë Botërore të Rajonit të Liqenit të Ohrit.

Hapat e ardhshëm:

 • Nga ana e pjesëmarrësve u ra dakord për shkëmbim informcioni të vazhdueshëm, në mënyrë që të krijohet një bashkëpunim më i ngushtë në fazat e ardhshme të punës;
 • Në muajin Mars do të jetë takimi i radhës, ku do të prezantohen të dy Planet e Menaxhimit;
 • Sinergji në lidhje me GIZ, i cili është duke bërë projekte mbi zona të caktuara brënda hapësirës dhe territorit të propozuar për t`u marrë në mbrojtje të Liqenit të Ohrit dhe zonave përreth.
 • UNESCO sugjeron që duhet të ketë një Strukturë Operacionale nga të dyja palët qeverisëse.

Plane të reja vendore për 5 bashki, në Veri të Shqipërisë, brenda pranverës

Qeveria Zvicerane, përmes Programit Për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP), jep mbështetjen financiare dhe teknike për 5 bashki në Veri të Shqipërisë, për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor. Pas Malësisë së Madhe, Tropojës dhe Matit, DLDP do të hartojë plane të përgjithshme vendore, PPV edhe për Klosin dhe Vaun e Dejës.

Kjo u bë e njohur sot, gjatë një vizite dhe takimi koordinues që programi realizoi në Reç të Malësisë së Madhe, ku morën pjesë Ministrja e Zhvillimit Urban, znj. Eglantina Gjermeni, Ambasadori Zviceran Christopher Graf, si dhe drejtues të 13 bashkive në Veri dhe Veriperëndim të vendit.

 “Shqipëria ka hyrë në një rendje reformash (si ajo territoriale apo e decentralizimit), ndaj ka ardhur momenti që këto reforma të realizohen duke shfrytëzuar potencialet që vendi juaj ka. Qeveria Zvicerane mbështet decentralizimin e qeverisjes vendore, si në aspektin strategjik, ashtu edhe në mobilizimin e potencialeve social-ekonomike. Ndaj në fokusin tonë janë zonat rurale dhe zhvillimin e tyre, ashtu sikundër edhe planet vendore. Këtu kam rastin të konfirmoj se, do të japim mbështetjen tonë, që krahas 3 bashkive që ne mbështesim prej pak muajsh (Malësi e Madhe, Tropojë dhe Mat), të nisë puna për hartimin e planeve vendore edhe për Klosin dhe Vaun e Dejës”, - tha ambasadori Graf në fjalën e tij.

Duke e cilësuar një surprizë të këndshme, Ministrja Gjermeni falënderoi Qeverinë Zvicerane për bashkëpunimin në hartimin e dokumentit për zonat funksionale në Bashkinë e Malësisë së Madhe e tani edhe në financimin e PPV-ve, për 5 bashki.

“Hartimi i planeve vendore është një proces historik. Flasim për plane që nuk u bënë për më shumë se 20 vite, e që tani janë dokumente strategjikë që do të na shërbejnë për zhvillimin e zonave ku jetojmë. Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) është një instrument shumë i rëndësishëm, i cili do të përcaktojë vizionin dhe rregullat, për zhvillimin e qëndrueshëm të territoreve urbane dhe rurale. Në këtë këndvështrim, do kërkoja maksimalisht që nga bashkia dhe ekspertët e përfshirë nëpërmjet donatorit, si dhe me monitorimin nga AKPT, të ndërtohet një proces shumë gjithëpërfshirës konsultimesh dhe marrje mendimesh nga të gjithë aktorët dhe grupet e interesit”, - deklaroi Ministrja e Zhvillimit Urban, znj. Eglantina Gjermeni.

Brenda vitit 2016, 31 bashki do të kenë të përfunduara planet e tyre vendore, ku 26 prej tyre mbështeten financiarisht nga Qeveria Shqiptare, me një fond prej 560 milionë lekësh. 5 të tjera janë asistuar nga USAID. Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP), financim i Qeverisë Zvicerane ishte i pari që iu përgjigj kërkesës së Ministrisë së Zhvillimit Urban për të dhënë mbështetje teknike dhe financiare për 30 bashkitë ku ende nuk ka nisur puna për planet vendore. Me marrëveshjen e nënshkruar sot në Reç, mes Ministres Gjermeni dhe drejtuesve të Bashkive Klos e Vau i Dejës, në prani të Ambasadorit Graf, pritet që të nisë puna për hartimin e planeve vendore në këto dy njësi vendore.

Brenda pranverës së vitit të ardhshëm 5 bashkitë e financuara nga DLDP do të kenë të përfunduara planet e tyre. Ministrja Gjermeni bëri me dije se, brenda vitit 2017, të gjitha bashkitë në vend do të kenë planet e tyre. Gjithashtu, ajo theksoi se, për të gjitha ato njësi vendore, që nuk kanë ende plane, po parashikohet mundësia e përfshirjes në buxhetin e vitit të ardhshëm.