Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu
97 results:
71. VKM  
VKM VKM nr.280 datë 01.04.2015 ( i ndryshuar me VKM nr.756 datë 26.10.2016) Për përcaktimin e kritereve,proçedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje,shtesat...  
72. Ligje  
Ligje Ligji nr.9482 datë 03.04.2006 Për legalizimin,urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje  
73. VKM  
VKM VKM nr.223 datë:23.03.2016 " Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vleresimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompesimin e pronave" VKM nr.321...  
74. Ligje  
Ligje Ligji Nr.133 datë 05.12.2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e proçesit të kompensimit të pronave  
75. Ligje  
Ligje Ligji nr.139 / 2015 Për vetëqeverisjen vendore  
76. VKM  
VKM VKM nr.795, datë 26.11.2003 Për ngritjen, përbërjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Përhershëm të Vlerësimit të Objekteve të Trashëgimisë Kulturore, në pronësi private, të luajtshme...  
77. Ligje  
Ligje Ligji nr.9048 datë 07.04.2003 Për Trashëgiminë Kulturore  
78. Ligje  
Ligje Ligji nr.93/2015 Për Turizmin  
79. Ligje  
Ligje Ligji nr. 142/2016 Kodi Hekurudhor i Republikës së ShqipërisëLigji nr.9317 datë 18.11.2004 Kodi Hekurudhor i Republikës së ShqipërisëKodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë  
80. VKM  
VKM VKM nr. 372 datë 18.5.2016 Për miratimin e rregullave të komunikimit, konsultimit dypalësh dhe vendimarrës për lejet e mjedisit te tipit A,për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin...  
Search results 71 until 80 of 97