Në kuadër të Menaxhimit Ndërkufitar të Ujërave në Liqenin e Shkodrës, Liqenin e Ohrit dhe Liqenin e Prespës, u mbajt takimi mes grupeve teknike rajonale, i organizuar nga GIZ. Projekti Conservation and Sustainable use of Biodiversity (CSBL) në Liqenet Shkodër, Ohër dhe Prespë e Madhe, i mbështetur nga GIZ, synon mbrojtjen e biodiversitetit në liqenet ndërkufitare përmes menaxhimit të përshtatshëm të ekosistemit në nivel qendror dhe lokal.

Projekti është duke u zbatuar së bashku nga palët: Ministria e Mjedisit në Shqipëri, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik në Maqedoni, Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe e Turizmit në Mal të Zi dhe GIZ i financuar nga Ministria gjermane për Kooperim Ekonomik dhe Zhvillim.

Takimi u zhvillua pranë ambienteve të Hotel Rogner (salla Antigonea 2), më datat 22-23 Nëntor 2016, ku ishin të pranishëm rreth 50 përfaqësues dhe ekspertë ndër/kombëtar.

Qëllimi i takimit ishte përcjellja e fokuseve të projektit si: monitorimi i faunës dhe florës në koherencë me Direktivën e Habitateve të BE (NATURA 2000); menaxhimi i peshkimit dhe botës nënujore të peshqve, duke përfshirë vendosjen e kuotave mjedisore; rikthimi dhe mbrojtja e kënetave; karakteristikat e liqeneve dhe përcaktimi i objektivave mjedisore nën Direktivën Kuadër të Ujit të BE.

Temat e diskutuara në takim ishin:

Takimi dy ditor ishte i ndarë në dy sesione përkatëse ku paraprakisht do të zhvilloheshin prezantimet sipas rendit të ditës dhe më pas u formuan grupet teknike të punës për të diskutuar mbi temat e përcaktuara për grup.Më me rëndësi për proceset e planeve të përgjithshme vendore cilësohet Statusi dhe Funksionaliteti i Zonës Bregliqenore.

Më në detaj mund të thuhet se Elementi Cilësor Hidromorfologjik (Hydromorphological Quality Element) përcakton Funksionalitetin e Bregut Liqenor në pellgun ujëmbledhës. Zona buferike prej 30-50 m është me rëndësi për zonën e bregut, është zonë tranzitore midis trupit ujor dhe territorit përreth, në të cilin zënë vend shërbimet përfituese ekologjike.Risqet dhe menaxhimi i Funksionalitetit të Bregut Liqenor për Liqenet Shkodër, Ohër, Prespë është tashmë e dokumentuar edhe në version GIS dhe do tu dërgohet Ministrive përkatëse në mënyrë që të publikohet në site-t zyrtare.