2 Plane të Përgjithshme Vendore, për bashkitë Pukë dhe Mirditë janë miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, më datë 20 Qershor 2018. Procesi i hartimit të PPV-ve është mbështetur financiarisht nga Qeveria Shqiptare, asistuar teknikisht nga kompania konsultuese GAIA S.A. MELETON dhe kooordinuar dhe bashkërenduar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Finalizimi i hartimit të këtyre dokumenteve të rëndësishme për zhvillimin e qendrueshëm të territorit, shënon një numër prej 34 bashkish të cilat i kanë miratuar dokumentet e PPV-së në KKT, nga 60 PPV në total të cilat e kanë nisur këtë proces.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka ndjekur çdo hap të hartimit të PPV-ve, deri në miratimin e tyre, duke ofruar mbështetje teknike dhe duke koordinuar procesin me të gjithë palët e përfshira dhe grupet e interesit.