Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” pjesë e programit ‘Horizon2020’ të Komisionit Europian, u prezantua me datë 12.10.2017 në seminarin e zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) me tematikë:

Projektet, Programet e Bashkimit Europian dhe Pronësia Industriale”.

Në seminar ishin të pranishëm përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale, përfaqësues të Bashkimit të Dhomës së Tregtise, të Ministrisë së Kultures, kompani private të cilat operojnë në zhvillim dhe kërkim shkencor, si dhe perfaqësues të universiteteve private.

Seminari kishte në fokus çështjen e Patentimit dhe të Drejtën e Autorit, për novacionet dhe produktet si rrjedhojë e kërkimit shkencor në Shqipëri.

Projekti BRIGAID tërhoqi vemëndjen e pjesëmarrësve, duke evidentuar edhe një herë se kërkimi shkencor në fushën e novacionit në Shqipëri është tashmë një sfidë e cila sapo ka nisur rrugëtimin e tij dhe projekti BRIGAID me produktet e tij është mishërimi i plotë i kësaj sfide.

Interesi për projektin shkoi përtej kësaj, sikurse përfaqësuesit e panelit drejtues ashtu dhe të ftuarit treguan gatishmërinë dhe dëshirën për t’u përfshirë në projekt: si bashkëpunëtor, novatorë, mbështetës të një procesi krijimi dhe në ndihmë të zgjidhjeve ndaj problematikave natyrore.