Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi më datë 09 Dhjetor 2017, Planin Kombëtar Sektorial të Turizmit për rajonin e Alpeve dhe 2 Plane të Përgjithshme Vendore, për bashkinë Malësi e Madhe dhe bashkinë Tropojë. Planet e Përgjithshme Vendore për dy bashkitë u mbështetën financiarisht nga qeveria e Zvicrës, nëpërmejt programit për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp). Ndërsa Plani Kombëtar Sektorial I Turizmit për rajonin e Alpeve u financua nga CEB, nëpërmjet FSHZH.

Alpet shqiptare janë ndër destinacionet më të bukura turistike, që Shqipëria ofron për vizitorë vendas dhe të huaj. Zhvillimi i turizmit në këtë zonë tashmë do të orientohet nga një plan turizmi i mirëstudiuar, qëllimi i të cilit është të ofrojë një perspektivë zhvillimi social-ekonomike të qëndrueshme për komunitetet e Alpeve Shqiptare. Masterplani i Alpeve prek 4 bashki dhe 12 Njësi Administrative. Plani përfshin 16 destinacione turistike, që janë ndërthurje e të gjithë potencialeve në dy anët e kufirit, mes Shqipërisë dhe Kosovës, synon përmirësimin e infrastrukturës, si dhe ofrimin e shërbimeve të reja dhe përmirësimin e atyre ekzistuese.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka ndjekur çdo hap të hartimit të PKST për Alpet, si edhe Planet e Përgjithshme Vendore, deri në miratimin e tyre, duke ofruar mbështetje teknike dhe duke koordinuar procesin me të gjithë palët e përfshira dhe grupet e interesit.