Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Takimi i koordinimit në kuadër të hartimit të PPV-së për Bashkinë Pogradec, me focus liqenin e Ohrit.

Në kuadër të përgatitjes së dokumentacionit, për të zgjeruar pasurinë e Trashëgimisë Botërore edhe në pjesën shqiptare të rajonit të Liqenit të Ohrit, dhe të hartimit të PPV-së për bashkinë Pogradec paralelisht, u zhvillua një takim koordinimi, i organizuar mes ICOMOS Organit Këshillimor të UNESCO-s dhe Ministrisë së Kulturës, në prani të stafit të AKPT-së dhe studios konsulente për PPV-në Pogradec. Ky takim u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Kulturës, me datë 13.10.2016, ora 14:30. 

Objektivat e takimit:

 • Integrimi sa më i plotë i kërkesave të Trashëgimisë Botërore në hartimin e PPV-së;
 • Kriteret e mbrojtjes së liqenit të Ohrit, ato aktuale dhe të parashikuara pas zgjerimit të përfshirjes në listën e mbrojtur nga UNESCO;
 • Koordinim mes këtyre dy proceseve: PPV Pogradec me Manualin për Mirëmbajtjen dhe Rehabilitimin e Trashëgimisë së Ndërtimeve Tradicionale në pjesën Shqiptare të Rajonit të Liqenit të Ohrit.

Pikat kryesore ku u përqëndrua prezantimi ishin si më poshtë:

 • Manuali i konceptuar si kushtetuta e njohurive mbi mjetet rreth teknikave të ndërtimit, me qëllim që të sigurojë ata të cilët janë përfshirë në aspekte të saktësisë teknike, si dhe duhet të vihen në dispozicion të komunitetit profesional, me qëllim:
 1. Aplikimin e  përshtatshëm të riparimit dhe metoda e specifikime mbi restaurimin;
 2. Metodat e pranueshme profesionale të rehabilitimit;
 3. Integrimi i sistemeve të reja të ndërtimit në ndërtesat historike;
 4. Optimizimi i procesit të restaurimit në aspektin teknik, shoqëror dhe ekonomik.
 • Mirëmbajtja, ruajtja dhe rehabilitimi i ndërtesave tradicionale si në zonat urbane dhe ato rurale;
 • Përmirësimi i performancës së efikasitetit të energjisë së aseteve të ndërtuara, si tradicionaleve ashtu edhe atyre të viteve të fundit;
 • Zhvillimi i një strategjie për shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme në rajon, bazuar në “potencialin energjitik” dhe në ndjeshmërinë e mjedisit dhe të peizazhit.

Nga ana e pjesëmarrësve u ra dakord për shkëmbim informcioni të vazhdueshëm, në mënyrë për të patur një bashkëpunim më të ngushtë në javët e ardhshme të punës.

Workshop në kuadër të fillimit të procesit të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, Malësi e Madhe.

Në bashkinë Malësi e Madhe më datat 05-06.10.2016 u zhvillua “workshop-i” në kuadër të fillimit të procesit të Hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të bashkisë Malësi e Madhe.

Pjesëmarrës në workshop ishin përfaqësues të organizuesit dhe donatorit “DLDP”, përfaqësues të AKPT-së, të studiove konsulente si edhe përfaqësues të bashkisë Malësi e Madhe.

Data 05.10.2016

Dita e parë e takimit ishte e organizuar në formën e një seri vizitash në terren për të njohur nga afër territorin e bashkisë Malësi e Madhe, potencialin e saj sa i përket relievit (bregu i liqenit, fusha e Koplikut dhe Alpet), zonave të banuara urbane dhe rurale me karakter fushor (Kopliku, Bajza) dhe malor (Razma, Tamara, Hoti, Boga, Reçi, etj).

Pas një vizite të shkurtër në ambjentet e bashkisë në qytetin e Koplikut, u vijua në drejtim të fshatit Tamarë në pjesën veriore të bashkisë afër kufirit më Malin e Zi. Gjatë rrugës u vlerësuan investimet në infrastrukturë (rruga e re e asfaltuar drejt Tamarës, shëtitorja e re e Tamarës, infrastruktura sekondare), Leqet e Hotit dhe pamjet mahnitëse të grumbullit malor të alpeve, diversiteti mjedisor, etj.

Data 06.10.2016

Dita  e dytë përfshinte organizimin e një takimi midis stafit të bashkisë dhe ekspertit zvicerian Z. Alfred Wenger gjithashtu në praninë e ekspertëve të DLDP-së, ekspertëve të studios konsulente “Atelier 4” dhe koordinatorit të AKPT për bashkinë e Malësisë së Madhe.

Më pas fjalën e mori përfaqësuesja e studios konsulente, duke bërë një prezantim të gjetjeve të analizës fillestare të bërë nga ana e saj. Prezantimi përmbante:

 • Përcaktime nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar;
 • Lidhja me planet e bashkive fqinje (PPV bashkia Shkodër);
 • Analiza e çdo njësie administrative pjesë përbërëse e territorit të bashkisë;
 • Pikat e forta të bashkisë;
 • Problematikat mjedisore;
 • Elementët e fortë territorial;
 • Infrastuktura e rinovuar dhe e degraduar.

Takimi i mbyll me shkëmbime informacionesh dhe mendimesh midis palëve. 

Takimet për workshopin “Local Tourism Strategies” organizuar nga GIZ

Workshopi i organizuar nga GIZ, u mbajt në Himarë, Konispol dhe Vlorë, respektivisht në datat 27 Shtator, 28 Shtator dhe 29 Shtator. Tematika e workshopit ishte mbledhja e një grupi pune nga aktorë të ndryshëm, për konkretizimin e ideve mbi realizimin e disa skenarëve të mundshëm për zhvillimin e turizmit.

Në takime morrën  pjesë: përfaqësues të GIZ; dy ekspertë turizmi të studios “gutundgut”, kontraktuar nga GIZ; përfaqësues nga biznesi privat (akomodim, gastronomi, etj); përfaqësues nga AKPT; përfaqësues nga administrata lokale; ekspertë të fushave të ndryshme në sektorin e turizmit (guida, campers, etj).

Takimet filluan me një prezantim të shkurtër  nga  Znj.Valbona Koçi, përfaqësuese e GIZ, e cila shprehu rëndësinë e workshopit dhe impaktet që do të ketë projekti në zhvillimin e turizmit.

Më pas takimet vijuan me punën në grup ku organizimi i workshopit u realizua nga ekspertët e turizmit.

Hapi i parë i ushtrimit ishte vendosja në hartë e atraksioneve dhe potencialeve që ndodheshin në njësi.

Hapi i dytë vazhdoi duke ndarë në dy grupe pjesëtarët e sallës për të përzgjedhur përmes disa imazheve kategorinë e turizmit që realizohej më tepër në këtë njësi si dhe destinacioni nga vinin turistët. Për kategoritë e përzgjedhura u dha mundësia e votimit nga salla ku çdo anëtar mund të zgjidhte 2 kategori turizmi.

Hapi i tretë konsistoi në mbledhjen e rezultateve të ushtrimit të dytë dhe hartimin e guidave turistike “Dream Trip” 3-5 ditore nga grupi i punës sipas kategorive të ndryshme të turizmit.

Konkluzion:

 • Në takimet që u realizuan në të tre bashkitë u vu në fokus rëndësia e integrimit të këtyre strategjive të turizmit me Planin e Bregdetit dhe me Planet e Përgjithshme Vendore .
 • U theksua rëndësia që ka zhvillimi i transportit detar për zhvillimin e zonës bregdetare.
 • Gjatë workshop-it u theksua rëndësia e zgjatjes së sezonit turistik dhe diversifikimit të tij.
 • Pjesëmarrja ishte e gjerë dhe në fund të workshop-it dolën rezultate konkrete në mbështetje të zhvillimit të strategjive lokale të turizmit

1 Shtator, aplikim elektronik për leje ndërtimi

Që prej 1 Shtatorit 2016 aplikimi për leje ndërtimi në të gjithë Shqipërinë është i detyrueshëm vetëm në mënyrë elektronike. Që prej kësaj do të date, çdo qytetar apo biznes duhet të aplikojë vetëm në portalin e-Albania për t'u pajisur me leje ndërtimi. Është përgjegjësi kyçe e bashkive dhe institucioneve për dhënien e lejeve në kohë, pa vonesa dhe sorollatje të qytetarëve. Kjo për vetë faktin se, pas vënies në funksionim të sistemit online për lejet e ndërtimit, bashkia nuk duhet të kërkojë nga qytetarët dokumentacionin që e disponon vetë administrata publike.

Sistemi elektronik i lejeve do të bëjë të mundur realizimin e shërbimit me një ndalesë për lejet e ndërtimit (One Stop Shop): aplikimi do t’i dërgohet bashkisë dhe bashkia do të kryeje vete – përmes sistemit - të gjithë bashkërendimin me institucionet e tjera publike, me afate të qarta dhe pa vonesa (nëse institucionet nuk përgjigjen brenda 10 ditësh, kërkesa konsiderohet e miratuar në heshtje).

 • Afati i shqyrtimit të lejes së ndërtimit nga bashkia është 15 ditë, ndërsa institucionet e tjera që duhet të japin mendimin e tyre në lidhje me lejen duhet te përgjigjen brenda 10 ditëve pune.
 • Në rast se institucionet publike nuk i japin përgjigje bashkisë brenda 10 ditëve pune, miratimi/pëlqimi i tyre konsiderohet i dhënë në heshtje dhe bashkia mund të vijojë  më tej me shqyrtimin e aplikimit.
 • Në çdo rast të mungesës së përgjigjes nga bashkia brenda 60 ditësh nga dorëzimi i kërkesës së aplikuesi, sistemi gjeneron vendim për miratimin në heshtje.
 • Bashkërendimi me të gjitha institucionet që duhet të japin mendimin e tyre mbi lejen e ndërtimit (p.sh. IMK, ZRPP, Shërbimi Arkeologjik, etj.) do të kryhet përmes sistemit elektronik të lejeve nga bashkia përgjegjëse. Mbledhja e tarifave të shërbimit për të gjitha institucionet do te kryhet nga bashkia, si zyrë e shërbimit me një ndalesë, përmes sistemit
 • Përmes sistemit, do të sigurohet njoftimi i vazhdueshëm i aplikuesve lidhur me statusin e kërkesës së tyre
 • Me ngritjen e sistemit, sigurohet unifikimi i procedurave dhe standardizimi  i formateve për të gjitha bashkitë në sistem.
 • Sistemi do të kryejë përllogaritjen automatike të afateve të shqyrtimit të kërkesës dhe do të evidentojë dhe informojë nëpunësit për vonesat e mundshme

Për të kryer aplikimin, qytetarët do të regjistrohen në portalin e-Albania duke mundësuar përdorimin e shërbimit të aplikimit online të e-lejeve. Gjatë aplikimit do të realizohet ndërlidhja me institucionet e tjera publike nëpërmjet databazës së ZRPP, QKR, DPGJC në formë automatike për të marrë dhe validuar të dhënat e aplikuesit.

 Për tu njohur me procedurat për aplikim për leje ndërtimi kliko këtu:

https://www.youtube.com/watch?v=sDVNshdJBB4