Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

2019-Pri-09

Takimi i dytë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Bulqizë, Fushë-Arrëz dhe Has.

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 09.04.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Bulqizë, Fushë-Arrëz dhe Has.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planit të Zhvillimit dhe Rregullores lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Bulqizë, Fushë-Arrëz, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, AdZM Kukës, AdZM Dibër, Këshilli i Qarkut Dibër, GIZ, përfaqësues të bashkive kufitare Tiranë dhe Mirditë, ekipi i studios konsulente, AKPT.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, Gjeokonsult & Co, bëri një prezantim përmbledhës mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloret lokale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

·         Vizioni i bashkive;

·         Sistemet territoriale ekzistuese dhe të propozuara;

·         Pikat e rendësishme për zhvillimin e territorit;

·         Infrastruktura rrugore e propozuar;

·         Përdorimi i tokës i propozuar për të tre bashkitë duke i ndarë vendbanimet sipas karakterit të tyre të zhvillimit;

·         Trajtimi i problematikave të ngritura në Dëgjesën Publike të organizuar për Fazën III – Plani i Zhvillimit më datë 28.03.2019.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

·         Konsolidimi i zonave urbane;

·         Potencialet e territorit për zhvillimin e “turizmit aventurier”;

·         Zhvillimin ekonomik i zonave rurale;

·         Pasuritë e mëdha natyrore; Burime e shumta minerale;

·         Mungesa e informacioneve të ndryshme;

·         Rrjeti rrugor dhe ujësjellës kanalizime;

·         Unifikimi i vendbanimeve;

·         Propozime për shpallje të reja të Zonave të Mbrojtura (Liqenet e Bulqizës);

2019-Pri-09

Takimi i dytë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Maliq, Devoll dhe Pustec

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 09.04.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Maliq, Devoll dhe Pustec.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planit të Zhvillimit dhe Rregullores lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Maliq, Devoll, Pustec, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Qarku Korcë, GIZ, ekspert të jashtëm, përfaqësues të bashkisë kufitare Korcë, ekipi i studios konsulente, AKPT.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, GAIA S.A MELETON, bëri një prezantim përmbledhës mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloret lokale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 09.04.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Maliq, Devoll dhe Pustec.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planit të Zhvillimit dhe Rregullores lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Maliq, Devoll, Pustec, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Qarku Korcë, GIZ, ekspert të jashtëm, përfaqësues të bashkisë kufitare Korcë, ekipi i studios konsulente, AKPT.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, GAIA S.A MELETON, bëri një prezantim përmbledhës mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloret lokale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • -Profilet e bashkive;
 • -Përkthimi i vizionit për secilën bashki në objektiva dhe strategji;
 • -Zhvillimet e propozuara për secilën bashki në aspektin e intrastrukturës, ekonomisë dhe turizmit;
 • -Përdorimi i tokës i propozuar për të tre bashkitë;

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

 • -Kultivimi i bimëve medicinale dhe etero-vajore;
 • -Përmirësimi i infrastrukturës së transportit;
 • -Zhvillimi i turizmit në zonë;
 • -Përdorimi i tokës përgjatë trupave ujorë;
 • -Krijimi i itinerareve dhe akseve rrugore ekologjike;
 • -Respektimi i Planeve të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura;
 • -Propozime për shpallje të reja të Zonave të Mbrojtura (pylli i fazanëve);

2019-Pri-04

Takimi i dytë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Libohovë, Delvinë dhe Finiq

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 04.04.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Libohovë, Delvinë dhe Finiq.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planit të Zhvillimit dhe Rregullores lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Delvinë, Libohovë, Finiq, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, përfaqësues të bashkisë kufitare Konispol, ekipi i studios konsulente, AKPT.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, DEA Studio, bëri një prezantim përmbledhës mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloret lokale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • -Përmbledhje e Analizës:

  • *Problematikat e bashkive;
  • *Potencialet e bashkive;
  • *Veçoritë e secilës bashki.

 • -Vizioni i zhvillimit të bashkive.
 • -Objektivat Strategjike në mënyrë të përmbledhur.
 • -Zhvillimi i infrastrukturës rrugore për të tre bashkitë, ndërhyrjet dhe akset e reja të propozuara.
 • -Zhvillimi ekonomik, duke evidentuar polet kryesore të zhvillimit, ato ekonomike, agroturistike dhe ekoturistike.
 • -Zhvillimi turistik, duke evidentuar potencialet e secilës bashki, projektet e propozuara për promovimin e tyre dhe itineraret e propozuara.
 • -Sistemet territoriale dhe propozimet e konvertimeve të tyre.
 • -Parimet e ndjekura për ndarjen e njësive strukturore dhe mënyrat e ndërhyrjes në territor.
 • -Njësitë e përzgjedhura për secilën bashki, zhvillimi i të cilave i nënshtrohet procesit të hartimit të PDZRK-së sipas përcaktimeve ligjore.
 • -Përdorimi i tokës i propozuar për qendrat e të tre bashkive si edhe kushtet e zhvillimit për disa njësi strukturore specifike.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatuan në:

 • -Respektimi i distancaës 200m si zonë buferike përreth Monumenteve të Natyrës;
 • -Propozime për shpallje të reja të monumenteve të Natyrës apo zona të mbrojtura, të argumentuara për vlerat e tyre specifike;
 • -Zhvillimi i ekoturizmit në zonat natyrore;
 • -Krijimi i shtigjeve miqësore ndaj natyrës, brenda zonës së Monumentit Natyror “Syri i Kaltër”;
 • -Aksi rrugor Delvinë-Kardhiq;
 • -Strukturat e tregut bujqësor dhe qendra e grumbullimit të produkteve bujqësore;
 • -Zhvillimit të agroturizmit dhe ekoturizmit, etj.

2019-Pri-04

Takimi i dytë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Patos, Roskovec, Peqin dhe Mallakastër

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 04.04.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Patos, Roskovec, Peqin dhe Mallakastër.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Strategjive Territoriale lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Peqin, Roskovec, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Albpetrol sha, Universiteti i Tiranës, përfaqësues të bashkive kufitare Elbasan, Ura Vajgurore, Berat, Cërrik, ekipi i studios konsulente, AKPT.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, Atelier 4 shpk, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjinë Territoriale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • Fazat e Planit të Përgjithshëm Vendor;
 • Pozicionimi i Bashkive;
 • Sistemet territoriale;
 • Nga vizioni në territor: Formulimi i Planit të Përgjithshëm Vendor;
 • Mundësitë e zhvillimit të territorit;
 • Problematikat e zhvillimit të territorit;
 • Vizioni i Zhvillimit të Bashkisë Peqin, Patos, Roskovec dhe Mallakastër;
 • Drejtimet e zhvillimit;
 • Zonat e zhvillimit;
 • Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve;
 • Zonat naftëmbajtëse;
 • Çështjet e rëndësisë kombëtare;
 • Ndryshimet e sistemeve territoriale;
 • Rregullore Vendore;
 • Sistemet e propozuara/ Njësitë Territoriale të Propozuara;
 • Harta e ndërhyrjeve;
 • Njësitë që trajtohen me PDV dhe PDZRK;
 • Financimi i projekteve të propozuara;
 • Fazat e projekteve prioritare të propozuara;
 • Përcaktime/ Terma Reference për PSNB;

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

 • Tokat naftëmbajtëse në territorin e këtyre bashkive;
 • Pronësinë e pronave;
 • Problematikat mjedisore;
 • Muzeu i përpunimit të naftës;
 • Mbjellja e pemëve;
 • Potencialet e zones, etj.


2019-Jan-29

Takimi i parë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Selenicë, Memaliaj dhe Tepelenë

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 29.01.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e parë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Selenicë, Memaliaj dhe Tepelenë.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Strategjisë Territoriale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga përfaqësues të bashkive Memaliaj, Selenicë dhe Tepelenë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Bujqeisë dhe Zhvillimit Rural, stafi i studios konsulente, Akpt.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve ArchiSpace, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjinë Territoriale për Bashkinë Selenicë Memaliaj dhe Tepelenë.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • -Përcaktimet kryesore të Analizës së Përgjithshme;
 • -Vizioni i Zhvillimit për secilën nga Bashkitë;
 • -Objektivat strategjik;
 • -Programet dhe projektet e zhvillimit;

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

 • - Përfshirja e projekt idesë që ka Bashkia Selenicë lidhur me ujësjellësin;
 • -Argumentimi i nevojave që vjijnë për konvertimin e sistemit bujqësor në atë urban;
 • -Trajtimi i turizmit të kulturës në lidhje me historitë që ofrojnë Bashkitë;
 • -Të trajtohet Kampi i Bënçes në draft dokumentin e Bashkisë Tepelenë si një aset me memorje historike për periudhën e komunizmit; 

2019-Jan-29

Takimi i parë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Libohovë, Delvinë, Finiq

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 29.01.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e parë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Libohovë, Delvinë, Finiq.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Strategjive Territoriale lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Libohovë dhe Delvinë, përfaqësues të studios konsulente, AKPT, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, DEA Studio, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjinë e Zhvillimit.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • Gjendja ekzistuese;
 • Rekomandimet nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit;
 • Problematikat dhe potencialet e secilës bashki
 • Vizionet e bashkive dhe objektivat strategjikë;
 • Drejtimet e zhvillimit të bashkive
 • Skedat e projekteve prioritare.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

·         Drejtimet e zhvillimit duhet të jenë jo të përgjithshëm dhe më specifikë për secilën bashki;

·         Duhet të dallohen qartë cilat janë objektivat, programet dhe projektet e propozuara të cilat zbërthejnë Vizionin.

·         Duhet të bëhet një ndarje e projekteve publike nga ato private dhe të përfshihen në dokumentin e planit vetëm projektet të cilat janë kompetencë e bashkisë;

·         Zonat e propozuara për shfrytëzimi të energjisë së rinovueshme në bashkitë Libohovë dhe Delvinë duhet të kenë një studim më të detajuar për propozimin e tyre, për shkak të efekteve që mund të kenë në mjedis;

·         Libohova është më e orientuar drejt zhvillimit të blegtorisë ndërsa Delvina ka karakter më të theksuar bujqësor.

2019-Jan-29

Takimi i parë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Patos, Roskovec, Peqin dhe Mallakastër

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 29.01.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e parë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Patos, Roskovec, Peqin dhe Mallakastër.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Strategjisë Territoriale lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkivë Peqin, Patos dhe Mallakastër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, përfaqësues të bashkive kufitare Fier, Berat, Memaliaj dhe Selenicë, ekipi i studios konsulente, AKPT.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, Atelier 4 shpk, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjinë territoriale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • Dinamikat rajonale të zhvillimit
 • Rekomandime nga Plani I përgjithshëm kombëtar
 • Sistemet territorial
 • Popullsia
 • Vizioni I zhvillimit
 • Orientimet e zhvillimit
 • Projekte me ndikim në rajon dhe SHqipëri
 • Atraksionet e zonës

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

·         Korridori i 8;

·         Marrja në konsideratë e krijimit të aksit Plashnik- Rabdije- Sinjë;

·         Monumentet e Kulturës në territor;

·         Zgjatimi I hekurudhës;

·         Statusi I hidrocentralit në Poçem;

·         Rikonstruksioni I SH4V;

·         Potencialet e zonës në shfrytëzimin e tokave bujqësore.

2019-Jan-28

Takimi i I i FBPV-së për PPV-të e bashkive Bulqizë, Fushë-Arrëz dhe Has

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 28.01.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e I të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Bulqizë, Fushë-Arrëz dhe Has.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Strategjive Territoriale të bashkive Bulqizë, Fushë-Arrëz dhe Has.

Pjesëmarrës në takim ishin kryetari i bashkisë Bulqizë z. Melaim Damzi; përfaqësues të bashkive Fushë-Arrëz, Has, Kukës, Klos, Librazhd, përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Agjencive Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Qarku Dibër si edhe përfaqësues të studios konsulente Gjeokonsult & Co

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, Gjeokonsult & Co, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjitë Territoriale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

·         Kufijtë e territoriale të bashkive;

·         Sipërfaqet dhe popullsia ekzistuese e njësive administrative;

·         Vizitat në terren;

·         Gjetjet nga dëgjesa publike e Fazës I - Analiza;

·         Konkluzionet e nxjerra nga Faza I – Analiza;

·         Direktivat e PPK dhe Vizioni Strategjik i bashkive kufitare;

·         Deklarata e Vizionit të bashkive;

·         Objektivat Strategjikë dhe projektet e propozuara;

·         Gjetjet nga dëgjesa publike e Fazës II;

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

·         Mungesa e dokumenteve të pronësisë, kryesisht për zonat rurale .

·         Mungesa e inventarëve të dokumentacionit të bashkisë Fushë-Arrëz;

·         Përfshirja e kaskasdës së Drinit në hartën e potencialeve turistike të bashkisë Fushë-Arrëz;

·         Marrja në konsidertë e zhvillimit të një “Aksi Aventurier” Fushë-Arrëz - Has si dhe ti jepet prioritet zhvillimit të fshatrave përgjatë Kaskadës së Drint;

·         Potencialet e zonës në afërsi të fshatit Iballë (bashkia Fushë-Arrëz) për tu zhvilluar si qendër e specializuar;

·         Mundësitë e propozimit të një teleferiku i cili lidh liqenin me zonën e Pashtrikut, bashkia Has si pasojë e kërkesave konkrete të ardhura nga investitorë kryesisht të huaj;

·         Reflektimi i zonës së kampingut në fshatin Cahan, bashkia Has. (pjesë e programit 100 + fshatrat);

·         Mundësitë e propozimit të një vend depozitimi për inertet të cilat dalin nga përpunimi i mineraleve në bashkinë Bulqizë (Nga pjesëmarrësit u theksua fakti që në vend të një vend depozitimi të ri, është e nevojshme të shtrëngohen masat qe kompanitë të cilat operojnë në këtë fushë ti gjejnë zgjidhje këtij fenomeni pasi është përgjegjësi e tyre);

·         Trajtimi në PPV Bulqizë i çështjes së trajtimit të ujërave të zeza për këtë bashki.

2019-Jan-28

Takimi i parë i FBPV-së për PPV-të e bashkive Maliq, Pustec, Devoll

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 28.01.2019 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e parë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Maliq, Pustec, Devoll.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Strategjive Territoriale lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Pustec, Maliq, Devoll, Korçë, Pogradec, studio konsulente, AKPT, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve, GAIA S.A Meleton, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjinë Territoriale.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • Dinamikat rajonale;
 • Gjendja ekzistuese;
 • Rekomandimet nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit;
 • Vizionet e bashkive dhe objektivat strategjikë;
 • Infrastruktura bujqësore, blegtorale, turistike, etj.
 • Tipologjitë urbane;
 • Mënyrat e ndërhyrjes në territor;
 • Skedat e projekteve prioritare.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

·         Nevojën për një Strategji Zhvillimi për mbrojtjen dhe menaxhimin e Zonave të Mbrojtura Natyrore dhe Kulturore. Duhet të vendosen në dokumentat e Planit, problematikat e hasura për menaxhimin e resurseve.

·         Është e nevojshme përmirësimi i infrastukturës rrugore në zonën e Devollit të Sipërm, në bashkinë e Devollit

·         E nevojshme parashikimi i një unaze për qytetin e Bilishtit, për të mos penguar zhvillimin e qytetit;

·         Stimulimi i fermerëve për krijimin e pikave të agroperpunimit;

·         Parashikimi i zonave të veçanta në bashkinë e Pustecit, për zhvillimin e blegtorisë, për të mos penguar zhvillimin urban të qytetit.

·         Në bashkinë e Maliqit është e nevojshme të bëhet rigjallërimi i zonave me potencial turistik, siç është Pylli i Fazanëve.

·         Në nivel rajoni, meqënëse të tre bashkitë janë të orientuara drejt bujqësisë, duhet të jetë vetëm 1 qendër për përpunimin e produkteve, e cila mund të jetë në Korçë, por secila bashki mund të ketë nga 1 treg të vogël lokal, për promovimin e produkteve vendase.

·         Të përforcohet bashkëpunimi ndërkufitar nëpërmjet lidhjeve infrastrukturore.

2018-Sht-10

Takimi i FBPV-së për PPV-në e bashkisë Dropull

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi”. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 06.09.2018 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkinë Dropull.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planit të Zhvillimit dhe Rregullores lokale të bashkisë.

Pjesëmarrës në takim ishin nën/kryetari i bashkisë Dropull Z. Mihal Mano, përfaqësues të studios konsulente Universiteti Polis; përfaqësues të bashkive Dropull, Gjirokastër, Finiq, Delvinë, përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Autoritetit Rrugor Shqiptar, Agjencisë për Zhvillimin e Rajonit 4 si dhe AdZM Gjirokastër.

Studio konsulente për hartimin e PPV Dropull, bëri një prezantim përmbledhës mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren e PPV.

Prezantimi u përqendrua në këto pika:

 1. Përmbledhje e procesit të hartimit të PPV;
 2. Skenaret e zhvillimit;
 3. Vizioni i zhvillimit të bashkisë Dropull;
 4. Objektivat strategjikë të detajuara me projektet prioritare;
 5. Plani i Zhvillimit të Territorit:
 • Sistemet territoriale dhe përdorimi i tokes;
 • Ndarja e territorit në njësi strukturore;
 • Kriteret e ndarjes së territorit në njësi strukturore;
 • Zonat e Mbrojtura;
 • Tipologjitë hapësinore territoriale të propozuara;
 • Popullsia dhe shërbimet e propozuara;
 • Plani i shërbimeve dhe infrastrukturave publike;
 • Rrjeti rrugor i propozuar;
 • Plani i mbrojtjes së mjedisit;
 1. Rregullorja e PPV;
 • Përdorimi i propozuar i tokës dhe kushtet e zhvillimit;
 • Pasaportat (shëmbuj);

 

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

 • Mënyra e implementimit në infrastrukturë të sistemit “sloë line” duke shfrytëzuar rrugët / shtigjet ekzistuese si alternativë lidhjeje më e mirë e fshatrave midis tyre.
 • Propozimi në PPV i rrugës së re e cila lidh pikën kufitare të Kakavijës me bashkinë Sarandë. Nga pjesëmarrësit u diskutua që është e nevojshme një studim fizibiliteti i detajuar për këtë aks pasi paralelisht është duke u ndërtuar dhe segmenti Kardhiq – Delvinë i cili lidh këtë zonë.
 • Propozimi mbi ndryshimin e kategorisë së mbrojtjes së Monumentit të Natyrës, Bredhi i Sotirës në Park Natyror në mënyrë që të mund të lejohen ndërhyrje të lehta në kuadër të investimeve për zhvillimin e turizmit. Ndërhyrjet e kërkuara janë të tipit hapje shtigjesh si dhe mundësimin e ambienteve për argëtim.
 • Situata ekzistuese dhe propozimet e PPV Dropull lidhur me grumbullimin dhe tregtimin e prodhimeve në zonën e fshatit Sotirë i cili është pjesë e projektit 100 + fshatrat.
 • Kushtëzimet / detyrimet e vendosura nga PPV për bashkinë Dropull mbi implementimin e projekteve prioritare të propozuara sipas fazave të zbatimit të tyre.
 • Menaxhimi i mbetjeve urbane në territorin e bashkisë Dropull.

2018-Shk-22

Takimi i FBPV-së për PPV-të e bashkive Përmet, Këlcyrë, Kolonjë

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 21.02.2018 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Përmet, Këlcyrë dhe Kolonjë.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planit të Zhvillimit dhe Rregulloreve lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin kryetari i bashkisë Kolonjë Z. Stefo, përfaqësues të studiove konsulente Atelier 4; përfaqësues të bashkive Kolonjë, Përmet, Dropull, Korçë, përfaqësues të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Agjencia për Zhvillimin e Rajoneve 3 dhe 4, REC Albania, AdZM Gjirokastër dhe Korçë, Qarku Gjirokastër dhe Korçë si edhe Instituti i Monumenteve të Kulturës.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve Përmet, Këlcyrë dhe Kolonjë, bëri një prezantim përmbledhës mbi Planin e Zhvillimit.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 

 • Dinamikat rajonale (Kolonjë, Këlcyrë, Përmet);
 • Kufizimet ligjore;
 • Gjendja ekzistuese;
 • Rekomandimet nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit;
 • Skenarët e zhvillimit dhe ndikimet e mundshme të tyre, përzgjedhja e skenarit optimal;
 • Vizionet e bashkive dhe objektivat strategjikë;
 • Ndryshimet midis sistemeve territoriale;
 • Infrastruktura bujqësore, blegtorale, turistike, etj.
 • Menaxhimi i mbetjeve;
 • Tipologjitë urbane;
 • Mënyrat e ndërhyrjes në territor;
 • Skedat e projekteve prioritare.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

 • Qyteti i Ersekës dhe gjithë bashkia e Kolonjës duhet të përfitojnë, duke u bërë pjesë e paketës së Korçës, ku prioritet duhet të mbetet turizmi;
 • Rekomandime për theksimin e prioritetit turistik dhe atraksionit kulinar në bashkinë e Përmetit, për të ulur interesin e lartë për ndërtimin e HEC-eve në luginën e Vjosës;
 • Në parashikimet për landfill, të kihet parasysh programi i Bashkimit Europian, për ngritjen e një landfilli në Gjirokastër;
 • Vlerësimi i impaktit që do të sjellë prania e HEC-eve në skenarin e zhvillimit të turizmit në të gjithë luginën e Vjosës;
 • Përgatitja e një strategjie për të ndihmuar qendrat rurale të cilat vuajnë sot fenomenin e braktisjes dhe që bashkitë ta kenë të gatshme dhe lehtësisht të zbatueshme aplikimin e saj;
 • Në kuadër të programit te Rilindjes Rurale të Qeverisë Shqiptare për 100 fshatrat, për t’i ardhur në ndihmë bashkive, duhet të përpilohen disa pasaporta të veçanta për 5 fshatrat që ndodhen në këto 3 bashki (Leusë, Kosinë, Malëshovë, Rehovë dhe Borovë);
 • Facilitetet brenda zonave të mbrojtura duhet të jenë të karakterit të përkohshëm, të çmontueshme, prej druri në lartësi 1-2 kate;
 • Përfshirja në plan të rregulloreve për zonat e mbrojtura historike të Përmetit, Bënjës dhe Rehovës;
 • Koordinimi i planeve me prefekturën e Janinës, si bashki kufitare.

2018-Shk-19

Njoftim mbi takimin e FBPV-ve për hartimin e PPV-ve për Bashkitë Përmet, Këlcyrë dhe Kolonjë

Me datë 21 Shkurt 2018, do të zhvillohet takimi i dytë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor (FBPV)  për Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë: Përmet, Këlcyrë dhe Kolonjë. Planet e Përgjithshme Vendore për këto 3 bashki janë të financuara nga Qeveria shqiptare dhe të koordinuara dhe monitoruara nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Procesi i hartimit të 3 Planeve të Përgjithshme Vendore ka filluar në Gusht 2017 dhe ndodhet në proces finalizimi. Ato synojnë zhvillimin e territorit në mënyrë të qëndrueshme. Në këtë takim, do të prezantohen dokumentet për mënyrën se si do të zhvillohet territori (Plani i Zhvillimit) dhe rregulloret përkatëse për secilën bashki.

Takimi i FBPV-së organizohet nga Agjencia Kombëtare e Planifkimit të Territorit për të mbledhur në të njejtën tryezë diskutimi institucione të nivelit qendror dhe atij vendor. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve. Forumi është një mekanizëm që synon të nxisë diskutimet strategjike mes anëtarëve të tij, të cilët përfaqësojnë politikat e disa institucioneve në nivele të ndryshme, për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit.

Njoftim për organizimin e takimit të II-të të FBPV në kuadër të hartimit të PPV B. Përmet , Këlcyrë , Kolonjë

2018-Jan-31

Takimi i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve për Bashkitë Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh

Referuar VKM-së Nr. 686 datë 22.11.2017  “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit. 

Më datë 30.01.2018 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Pukë, Mirditë, Gramsh dhe Belsh.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planit të Zhvillimit dhe Rregulloreve lokale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin Zëvendës Ministri i Turizmit, Z. Çeku, kryetari i bashkisë Pukë Z. Gjonaj, përfaqësues të studiove konsulente GAIA SA dhe Metropolis; përfaqësues të bashkive Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh, Vau Dejës, Kukës, Fushë-Arrëz, Maliq, Berat, përfaqësues të AKZM-së, Shoqatës Shqiptare të Turizmit, AZHR 3, ALUIZNI Elbasan, REC Albania, AdZM Shkodër, Qarku Shkodër, Qarku Lezhë dhe shoqata PPNEA .

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve Pukë dhe Mirditë, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjitë Territoriale për të dy Bashkitë dhe më pas prezantoi Planin e Zhvillimit

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • Zonat me rëndësi kombëtare;
 • Zonat ekonomike dhe urbane për zhvillim;
 • Ndarja e territorit në zona dhe njësi strukturore;
 • Planifikimi i territorit në qendrat urbane të bashkive Pukë dhe Mirditë;
 • Plani i Veprimeve dhe projektet prioritare/pilot në Pukë dhe Mirditë;
 • Ndërhyrjet në infrastrukturën publike;
 • Rregullat e ndertimit (intensiteti i ndertimit dhe koeficienti i shfrytëzimit;
 • Turizmi dhe bujqësia;
 • Zhvillimi i kapaciteteve bashkiake;

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit, për materialin e prezantuar konstatonin në:

 • Mundësitë e financimit të projekteve të propozuara në PPV nga qeveria qendrore dhe nga bashkia;
 • Rëndësinë e konsiderimit të territorit të bashkive Pukë dhe Mirditë si një të vetëm në mënyrë që të mund të zhvillohen “destinacione” të cilat mund të tërheqin turistë vendas dhe të huaj;
 • Dokumentet strategjike të fushës së turizmit dhe mjedisit të përdorura gjatë hartimit të PPV-së;
 • Trajtimi më i detajuar në PPV i dy fshatrave (pjesë e 100 fshatrave) në mënyrë që dhe bashkia të ketë mundësi për thithjen e investimeve dhe të turistave vendas ose të huaj;
 • Propozimi për kthimin e zonës së Pyllit të Lisit në Park Bashkiak;
 • Evidentimi i produkteve bujqësore në bashkitë Pukë dhe Mirditë, të cilat janë përzgjedhur si produkte për të cilat jepen subvencione nga Ministria e Bujqësisë;
 • Arsyet për propozim të zgjerimit të qytetit të Rrëshenit në anën tjetër të lumit. Mungesa e hapësirave boshe për ndërtim në brendësi të qytetit dhe rrezikshmëria e përmbytjes dhe mungesa e infrastrukturës në zonat e reja të propozuara për zhvillim.

Studio konsulente për hartimin e PPV-ve Gramsh dhe Belsh, bëri një prezantim përmbledhës mbi Strategjitë Territoriale për të dy Bashkitë dhe më pas prezantoi Planin e Zhvillimit.

Prezantimi u përqëndrua në këto pika:

 • Vizioni i thelluar i territorit

o   Pejzazhet e bashkive;

o   Sistemet infrastrukturore lidhëse;

o   Krijimi i parqeve rajonale;

 • Disa projekte prioritare;
 • Plani i Përgjithshëm Vendor;
 • Ndryshimet që mund të pësojnë disa njësi dhe mënyrat e zhvillimit të tyre;
 • Zhvillimi i vendbanimeve kryesore;
 • Infrasturktura rrugore e propozuar;
 • Koefiçientët e propozuar;
 • Zhvillimi i disa vendbanimeve tip.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit për materialin e prezantuar konstatonin në:

 1. Ruajtjen e zonave buferike, përreth liqeneve të shpalluara si Monumente Natyre, prej 200 m;
 2. Trajtimi më i detajuar në PPV i qendrës lokale Seferan, në bashkinë e Belshit dhe Sotirë, në bashkinë e Gramshit (pjesë e 100 fshatrave) nëpërmjet përgatitjes së 2 skedave të veçanta në mënyrë që dhe bashkia të ketë mundësi për thithjen e investimeve dhe të turistave vendas ose të huaj;
 3. Argumentimin e kalimit të By-passit në pjesën lindore të qytetit të Gramshit, përgjatë kodrave dhe jo përgjatë Luginës së Devollit.

2018-Jan-22

Njoftim mbi takimin e FBPV-ve për hartimin e PPV-ve për Bashkitë Pukë, Mirditë, Gramsh dhe Belsh

Me datë 30 Janar 2018, do të zhvillohet takimi i dytë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor (FBPV)  për Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë: Pukë, Mirditë, Gramsh dhe Belsh. Planet e Përgjithshme Vendore për këto 4 bashki janë të financuara nga Qeveria shqiptare dhe të koordinuara dhe monitoruara nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Procesi i hartimit të 4 Planeve të Përgjithshme Vendore ka filluar në Korrik 2017 dhe ndodhet në proces finalizimi. Ato synojnë zhvillimin e territorit në mënyrë të qëndrueshme . Në këtë takim, do të prezantohen dokumentet për mënyrën se si do të zhvillohet territori (Plani i Zhvillimit) dhe rregulloret përkatëse për secilën bashki.

Takimi i FBPV-së organizohet nga Agjencia Kombëtare e Planifkimit të Territorit për të mbledhur në të njejtën tryezë diskutimi institucione të nivelit qendror dhe atij vendor. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve. Forumi është një mekanizëm që synon të nxisë diskutimet strategjike mes anëtarëve të tij, të cilët përfaqësojnë politikat e disa institucioneve në nivele të ndryshme, për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit.

Dokumentin për njoftimin e Forumit, mund ta shkarkoni:  Këtu  

2017-Dhj-13

Forumi mbi Planifikimin e Territorit Vendor

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, me mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në bashkëpunim me Qeverinë Zviceriane, nëpërmjet Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (DLDP) organizuan më datë 13 Dhjetor, forumin mbi Planifkimin e Territorit Vendor. Në forum morën pjesë Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Damian Gjiknuri, Ambasadori i Konfederatës Zvicerane në Shqipëri, z. Christoph Graf, përfaqësues të organizatave të huaja në vend, kryetarë të bashkive, drejtues të institucioneve qendrore dhe punonjës të administratës vendore e qendrore, profesionistë të fushës së planifikimit, si edhe përfaqësues të akademisë.

Forumi u zhvillua si një nevojë për të shqyrtuar ecurinë e procesit të planifikimit të territorit në nivel vendor, rezultatet e para që ka prodhuar dhe veçanërisht rolin e tij në konsolidimin e reformës administrative territoriale.

Fillimi i vitit 2016 shënoi edhe fillimin e procesit të hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore, për të mbuluar territorin e Shqipërisë me dokumente planifikimi të qëndrueshme, sipas ndarjes së re Administrative-Territoriale. Deri në këtë moment kanë nisur procesin e hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore 44 bashki, nga ku 36 prej tyre e kanë finalizuar procesin me miratim. Në vitin 2018 pritet financimi dhe sigurimi I asistencës teknike për 10 bashki të tjera.

Për herë të parë në historinë e shtetit modern shqiptar, planifikimi i  territorit ka marrë një vëmendje të këtij niveli, si nga pikëpamja e  angazhimit të pushtetit qendror për  mbështetje financiare, ashtu edhe nga ajo e pushtetit vendor për të hartuar dokumentin e drejtimit të zhvillimit të territorit në administrim lokal. Për herë të parë ne arrijmë nivele të tilla të mbulimit të territorit të Shqipërisë me dokumente planifikimi dhe një shkallë të tillë njohje të territorit.

Qeveria Shqiptare është angazhuar në një numër nismash, të cilat synojnë përcaktimin e një kuadri të qartë rregullator dhe zbatues në drejtim të planifikimit të territorit dhe zhvillimeve që ndodhin në të. Në mënyrë të natyrshme bashkitë kanë potenciale të shtuara për zhvillim, por nga ana tjetër edhe një numër sfidash. Kohezioni i brendshëm i bashkive të reja doli si një nga çështjet që kërkonin zgjidhje të shpejtë. Në përgjigje, qeveria shqiptare shpalli mbështetjen për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 43 Bashki (10 nën financimin e PLGP/USAID dhe dldp/SDC). I gjithë ky proces është ndjekur nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Në fjalën e tij përshëndetëse ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, theksoi se planifikimi është gjëja më e vështirë, por njëkohësisht edhe më e rëndësishme, si edhe siguroi kryetarët e bashkive se do të kenë mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për përfundimin e planeve vendore, duke i bërë një thirrje donatorëve për mbështetje financiare në mënyrë që e gjithë Shqipëria të jetë e planifikuar.

Diskutimi në panel u zhvillua edhe në nivel teknik duke u bërë një përmbledhje e procesit të hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore si edhe përmbajtjes së tyre. Një proces i rëndësishëm, i cili vjen fill pas hartimit të PPV-vë, është zbatimi i tyre nëpërmjet projekteve prioritare dhe pilote të propozuara në secilin prej PPV-ve.  PPV-të e përfunduara të 36 bashkive kanë evidentuar nevojën për rreth 3,350 projekte prioritare dhe pilot në planet e tyre të veprimit, prej të cilave afërsisht 17 % kanë karakter rajonal. Analiza e këtyre projekteve nxjerr në pah nevojat kryesore që ka secila bashki  për zhvillim si edhe nevojat  për investime, të cilat janë të përqëndruara kryesisht në infrastrukturë transporti, shërbime publike dhe mbrojtjen e mjedisit.

Puna vijon dhe në vitin 2018, AKPT do të fokusohet në rritjen e kapaciteteve planifikuese në vend, për hulimtimin e mekanizmave për zbatimin e PPV-ve, si edhe finalizimin e platformës së monitorimit për zbatimin e dokumenteve të planifikimit dhe zhvillimeve në territor.

2017-Dhj-11

Takimi i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve për Bashkitë Përmet, Këlcyrë, Kolonjë

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 07.12.2017 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Përmet, Këlcyrë, Kolonjë.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Strategjisë Territoriale të bashkive.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues tëstudiove konsulente Atelier 4; përfaqësues tëbashkive Këlcyrë, Kolonjë, Tepelenë, Korçë, Skrapar; përfaqësues të AdZM Korçë, Qarkut Korçë, qarkut Gjirokastër, AKZM, PPNEA, AZHR 3 dhe 4, ARRSH dhe studios konsulente të bashkisë kufitare Dropull, Universiteti Polis.

Studio konsulente bëri një prezantim përmbledhës mbi fazën e tretë të procesit të hartimit të PPV-së, Strategjisë Territoriale për të treja Bashkitë ku ndër të tjera u prezantuan:

 • Shpërndarja e 5 Sistemeve në territoret e Bashkive;
 • Elementët e fortë identifikues të Bashkive;
 • Skenarët dhe ndikimet e mundshme të tyre;
 • Polet e zhvillimit dhe Vizionet e Bashkive;
 • Projektet e propozuara per sektorët e zhvillimit;

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit materialin e prezantuar konstatonin në:

 • Analiza e kryer e luginës së lumit Vjosë, si një element i rëndësishëm i cili lidh të tre bashkitë dhe theksimi i projekteve strategjike të propozuar për këtë luginë;
 • Analizimi i resurseve ekonomike të tre bashkive Kolonjë-Përmet-Këlcyrë përfshirë bimët medicinale në gjendje natyrore (të pakultivuara). Kjo zonë është një hambar i tyre. Orjentimi drejt energjive të rinovueshme;
 • Nevoja për koordinim ndërbashkiak për shumë çështje, psh: burimet e energjisë hidrike, eolike, etj.
 • Ndërtimi i skenarëve që analizojnë ndikim e ndërtimin ose jo të HEC-eve, në sektorin e turizmit në territorin e Bashkive. Si dhe krijimi i guidave arkitektonike si një udhëzim për kompanitë që do të zhvillojnë aktivitete të tilla ndërtimore;
 • Fokusimi në elementët kryesore që janë të veçanta për secilën Bashki, të cilat do të ndihmojnë në zhvillimin e tyre. Mbështetja e sipërmarrjeve të vogla pasi janë ato që çojnë zhvillimin në çdo familje;
 • Trajtimi i burimeve termale në skeda si në rastin e fshatrave për të dhënë më shumë detaje rreth tyre.

2017-Nën-15

Takimi i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve për Bashkitë Vau Dejës, Klos, Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh, Dropull

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 14.11.2017 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Vau Dejës, Klos, Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh dhe Dropull.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planeve të Zhvillimit të bashkive Vau Dejës dhe Klos dhe i Strategjisë Territoriale të bashkive Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh dhe Dropull.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues tëstudiove konsulente UTS-01, GAIA S.A. MELETON, IDRA,  MetroPolis dhe Universiteti Polis; përfaqësues tëbashkive Dropull, Vau Dejës, Klos, Gramsh, Belsh, Mirditë, Pukë, Prrenjas, Pogradec, Maliq, Cërrik, Finiq, Gjirokastër, Fushë-Arrëz; përfaqësues të AdZM Dibër, Shkodër, Elbasan dhe Gjirokastër, AZHR 1, 2, 3 dhe 4, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Qendra Alpe, DRKK Shkodër, FSHZH, PPNEA, Qarku Lezhë dhe Elbasan, Rajoni i Janinës. 

 • U prezantua Plani i Zhvillimit të Bashkisë Vau Dejës duke u ndalur fillimisht në Vizionin dhe Drejtimet e Zhvillimit të bashkisë, mbi njësitë e përcaktuara si subjekt hartimi PDV dhe mbi kodifikimin e njësive strukturore.
 • Pas prezantimit të parë u prezantua Plani i Zhvillimit të Bashkisë Klos duke u ndalur kryesisht në parimet e PPV-së, Vizionin dhe drejtimet e zhvillimit të bashkisë, konvertimet mes sistemeve territoriale, projektet prioritare dhe njësitë e përcaktuara si subjekt hartimi PDV në bashkinë Klos.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit për pjesën e parë të prezantimit konstatonin në:

 1. Paraqitjen në hartat e PPV-së së bashkisë Klos, e disa monumenteve të Kulturës të cilat ndodhen përgjatë Rrugës së Arbërit;
 2. Nevoja për kryerjen e një studimi më të detajuar për shpalljen e liqenit të Balgjajve, Zonë e Mbrojtur;
 3. Parkun Rajonal të Drinit, të propozuar në PPV Vau Dejës, për të cilin propozohet mbrojtje e ekosistemit, apo është e nevojshme propozimi për një zhvillim të qëndrueshëm;
 4. Koordinimin e PPV Vau Dejës me PPV Shkodër dhe Lezhë, në lidhje me projektin e propozuar për rrugën Vau Dejës-Bushat-Velipojë-Shëngjin;\
 • U prezantua Strategjia Territoriale e Bashkive Gramsh dhe Belsh duke u ndalur fillimisht në gjetjet e analizës së gjendjes ekzistuese të bashkive, mbi deklaratën e Vizionit, infrastrukturën e propozuar si edhe mbi objektivat strategjike dhe projektet pilote.
 • U prezantua Strategjia Territoriale e Bashkisë Dropull duke u ndalur fillimisht në gjetjet e analizës së gjendjes ekzistuese të bashkive, mbi deklaratën e Vizionit, skenarët e zhvillimit si edhe mbi objektivat strategjike dhe projektet prioritare.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit për pjesën e dytë të prezantimit konstatonin në:

 1. Koordinimin e PPV Gramsh dhe PPV Belsh me bashkitë kufitare të cilat kanë miratuar PPV-të, në lidhje me infrastrukturën rajonale të propozuar;
 2. Fazën e zbatimit të rrugëve orbitale të propozuar për bashkitë Gramsh dhe Belsh;
 3. Projektin e infrastrukturës në lidhje me përmirësimin e lidhjes ndërvendore të bashkisë Dropull, i cili shihet me interes dhe ka mundësi financimi;
 4. Vizionin e bashkisë Dropull, i cili është në përputhje me vizionin e bashkisë Gjirokastër.
 • U prezantua Strategjia Territoriale e Bashkive Pukë dhe Mirditë duke u ndalur fillimisht në gjetjet e analizës së gjendjes ekzistuese të bashkive, mbi deklaratën e Vizionit, planin e veprimit si edhe mbi objektivat strategjike dhe projektet pilote.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit për pjesën e fundit të prezantimit konstatonin në:

 1. Rëndësinë e pjesëmarrjes së aktorëve në procesin e hartimit të PPV. Duke sqaruar faktin se kjo pjesëmarrje e aktorëve duhet të jetë përgjatë hartimit të Plani të Përgjithshëm Vendor si dhe jo në momentin e fundit kur plani është në fazën e miratimit;
 2. Shtrirjen e propozimit të PPV-së Vau Dejës, në lidhje me Parkun Rajonal në luginën e Drinit, edhe në territorin e bashkisë Pukë. 

2017-Nën-08

Njoftim për takimin e FBPV-ve për PPV-të e 7 bashkive

Agjencia Kombëtare e Planifkimit të Territorit më datë 14 Nëntor 2017, do të organizojë takimin e Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor (FBPV)  për Planin e Përgjithshëm Vendor për bashkitë: Vau i Dejës, Klos, Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh dhe Dropull.

Hartimi i PPV-ve për bashkitë Vau i Dejës dhe Klos janë financuar nga Qeveria Zviceriane nëpërmjet Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (DLDP). Takimi i këtij lloji për këto bashki organizohet për herë të dytë. Të dyja bashkitë janë në procesin e finalizimit të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, në fazën e fundit të dokumentit, atë të Planit të Zhvillimit dhe Rregullores së Zbatimit të Planit.

Hartimi i PPV-ve Pukë, Mirditë, Gramsh dhe Belsh po financohet nga qeveria shqiptare dhe një takim i tillë organizohet për herë të parë për planet e tyre vendore. Kompanitë konsulente që punojnë për hartimin e planeve të përgjithshme vendore të bashkive do të prezantojnë vizionet për drejtimet e zhvillimit të bashkive respektive.

Hartimi i PPV-së së bashkisë Dropull po mbështetet teknikisht nga Universiteti Polis dhe ky është gjithashtu takimi i parë prezantues i planit.

Roli i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit në këtë proces është ndjekja, monitorimi dhe koordinimi i të gjithë palëve të përfshira, si edhe kontrolli teknik i materialeve në proces hartimi.

Takimi i FBPV-së organizohet nga Agjencia Kombëtare e Planifkimit të Territorit për të mbledhur institucione të nivelit qendror e vendor dhe organizata jo-fitimprurëse, sipas rastit, në një tryezë diskutimi, për të krijuar hapësirën e nevojshme për ndërveprim, për dhënie të komenteve e sugjerimeve mbi planet që do të prezantohen.

Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve. Forumi është një mekanizëm që synon të nxisë diskutimet strategjike mes anëtarëve të tij, të cilët përfaqësojnë politikat e disa institucioneve në nivele të ndryshme, për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit.

2017-Kor-18

Takimi i FBPV-ve për hartimin e PPV Bashkitë Mat dhe Klos

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Më datë 18.07.2017 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Mat dhe Klos.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planeve të Zhvillimit të bashkisë Mat dhe i Strategjisë Territoriale të Bashkisë Klos.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues tëstudiove konsulente IDRA dhe MetroPolis; përfaqësues tëbashkive Mat, Klos dhe Mirditë; përfaqësues të AdZM Dibër, DLDP, Agjencia e Zhvillimit Rajonal 2, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe G&G group.

U prezantua Plani i Zhvillimit të Bashkisë Mat duke u ndalur në këto pika:

 • Vizioni i zhvillimit dhe propozimet konkrete;
 • Kushtëzimet dhe parimet e ndjekura gjatë hartimit të PPV-së;
 • Infrastruktura e propozuar;
 • Ndryshimet në përdorimin e tokës;
 • Transformimet Strategjike;
 • Njësitë strukturore;
 • Si dhe ku do të zhvillohet / ruhet / përmirësohet bashkia Mat.

Pas prezantimit të parë, diskutimi nga pjesëmarrësit u përqendrua në këto pika:

 • Sugjerimi i MZHETTS-it për orientimin e turizmit drejt natyrës më tepër sesa drejt bujqësisë;
 • Sugjerimi për lidhjen e Burrelit me Tiranën dhe Durrësin nëpërmjet rrugës së Arbërit, për të kaluar nëpërmjet Klosit;
 • Mundësitë e zhvillimit të Ulëzës, duke patur liqenin si potencial kryesor;
 • Shqetësimi nga IMK mbi ndërtimet në afërsi të objekteve të trashëgimisë kulturore, të cilat kërkojnë përreth tyre një zone buferike prej 100m;
 • Hierarkizimi i sektorëve dhe i burimeve nga PPV-ja;
 • Bashkërendimi i bashkive Mat dhe Klos për lobim fondesh për financimin e projekteve pasi dy qendrat funksionojnë si një pol i vetëm.

Pas diskutimit të hapur mbi prezantimin e PPV-së Mat, u prezantua Strategjia Territoriale e Bashkisë Klos duke u ndalur në këto pika:

 • Hartat mbi Analizën e Thelluar të Territorit;
 • Rezultatet e Anketave;
 • Vizioni i bashkisë Klos;
 • Orientimet Strategjike të Zhvillimit;
 • Plani i Veprimeve;
 • Projektet Pilot.

Pas prezantimit, diskutimi nga pjesëmarrësit u përqendrua në këto pika:

 • Lloji i turizmit i cili parashikohet të zhvillohet në zonë dhe kontraditat që mund të lindin nga prioritarizimi i turizmit natyror me zhvillimin e industrisë;
 • Thellimi i studimit mbi propozimin e zhvillimit të qytetit të Klosit në anën tjetër të lumit Mat;
 • Parashikimet mbi konvertimin e sistemeve;
 • Ndërthurja e “Strategjive Territoriale” të bashkive Mat dhe Klos për lidhjen e këtyre dy bashkive me Bulqizën, duke qenë se është zonë e pasur me minerare.

2017-Kor-11

Takimi i FBPV-ve për hartimin e PPV Bashkitë Malësi e Madhe, Tropojë dhe Vau Dejës

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit. 

Më datë 11.07.2017 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit organizoi takimin e Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Malësi e Madhe, Tropojë dhe Vau Dejës.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Planeve të Zhvillimit të bashkive Malësi e Madhe dhe Tropojë dhe i Strategjisë Territoriale të Bashkisë Vau Dejës.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues tëstudiove konsulente Atelie 4, B&L dhe UTS-01; përfaqësues tëbashkive Malësi e Madhe, Tropojë, Vau Dejës, Fushë-Arrëz; përfaqësues të AdZM Shkodër dhe Kukës, Universiteti Polis, DLDP, Agjencia e Zhvillimit Rajonal 1, DLDP, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Qarku Kukës, IP3, GIZ dhe Qendra e Alpeve.

U prezantua Plani i Zhvillimit të Bashkisë Malësi e Madhe duke u ndalur në këto pika:

 • Plani i Zhvillimit;
 • Plani i Veprimit/ Zbatimi i Planit;
 • VSM / Vlerësimi Strategjik Mjedisor. 

Pas prezantimit të parë u prezantua Plani i Zhvillimit të Bashkisë Tropojë duke u ndalur në këto pika:

 • Elementët e rëndësisë kombëtare/ ndërlidhja e tyre;
 • Plani i mbrojtjes së mjedisit dhe Plani për trashëgiminë natyrore dhe kulturore;
 • Kategorizimi i Sistemit Urban dhe shpjegimi i pasaportave të Njësive Strukturore;
 • Strukturat në shërbim të bujqësisë dhe stanet e Bjeshkëve;
 • Infrastruktura dhe transporti publik, formalizimi dhe përcaktimi i stacioneve;
 • Shërbimet sociale dhe hapësirat publike.

E fundit u prezantua Strategjia e Zhvillimit të Territorit për Bashkinë Vau Dejës duke u ndalur në këto pika:

 • Vizioni Strategjik, i cili lidh ekonominë me territorin;
 • Parimet dhe direktivat e Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe PINS Bregdeti;
 • Nevojat, potencialet dhe pengesat. Analiza SWOT dhe Metabolike;
 • Zhvillimi i zonave fushore;
 • Zhvillimi i zonave malore;
 • Objektivat Strategjike;
 • Programet Strategjike dhe Projektet Strategjike.

Rekomandimet e dhëna nga pjesëmarrësit konstatonin në:

 • Kategorizimi i rrugëve ekzistuese e cila nuk është detyrë e PPV-ve. Trajtimin e multimodalitetit lidhur me aksesimin e zonave turistike;
 • Alternativa të tjera zëvëndësusese të lundrimit që është i mundur vetëm gjatë sezonit veror, në Bashkinë e Vau Dejës;
 • Potencial për atraksion turistik 250 kulla me vlerë historike në Curraj të Epërm. Shtigje me potenciale turistike si Razma në Bogë e cila përmban specje endemike;
 • Fokusimi tek turizmi dhe evidentimi kapaciteteve të tjera lokale që mund të funksionojnë për krijimin e një zinxhiri ekonomik;
 • Turizmi Energjitik, mënyrat e zhvillimit në të tre bashkitë e veriut. Kufizimet dhe lejet nga autoritete përgjegjëse për aksesimin e hidrocentraleve të zonës. Krijimi i një Muzeu Energjitik në territorin e Bashkisë së Vau Dejës;
 • Erozionin që zona Vig-Mnelë ka aktualisht dhe mënyrat e trajtimit të këtij fenomeni natyror;
 • Kujdesi me propozimet për krijimin e limaneve në territorin e Malësisë së Madhe, pasi ka një Plan Menaxhimi për Liqenin e Shkodrës, i cili i ndalon këto lloj propozimesh. Bashkitë duhet të përfshijnë edhe prodhimin e energjisë diellore të rinovueshme në keto territore;
 • Për të zhvilluar sektorin e Bujqësisë në këto territore, duhen propozuar zona për industrinë e lehtë agro-përpunuese, pasi vjelja dhe grumbullimi bëhet në zonë, ndësa përpunimi ndodh në një vend tjetër, duke larguar kështu punësimin.

2017-Maj-10

Takimi i FBPQ-së për PKST për rajonin e Alpeve

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve, për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Me datë 10 Maj 2017, në mjediset e Tirana International Hotel, u zhvillua takimi i Parë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Qendror (FBPQ)  për Planin Kombëtar Sektorial (PKS) në fushën e turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare.

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga AKPT, IP3 (konsulenti), Fondi Shqiptar i Zhvillimit (porositësi), Ministria e Mjedisit, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (përfituesi), Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit Urban, AdZM Shkodër, AdZM Kukës, Agjencia Kombëtare e Turizmit, projekti DLDP, bashkia Tropojë, bashkia Vau Dejës, bashkia Fushë-Arrëz, bashkia Pukë, Qarku Shkodër, studiot konsulente të hartimit të PPV-së për bashkitë Tropojë, Malësi e Madhe dhe Vau Dejës, Shoqata Kombëtare e Guidave Turistike, Shoqata Shqiptare e Turizmit, Qendra Alpe, GIZ, etj.

Prezantimet e konsulentit hartues u fokusuan në Analizën e kryer dhe në Draft Strategjinë Territoriale, duke u përqëndruar kryesisht në këto pika:

 • Gjendja ekzistuese mbi demografinë, punësimin, ekonominë, turizmin dhe kërkesat turistike në rajonin e Alpeve;
 • Tendencat turistike në Alpet Shqiptare;
 • Kapacitetet kryesore të akomodimit dhe shërbimet turistike;
 • Avantazhet dhe elementët e disfavorshëm të zonës;
 • Parashikimet e një turizmi 365 ditor;
 • Trashëgimia materiale dhe jomateriale e zonës;
 • 4 skenarë të zhvillimit të rajonit: 1_Sipas tendencave aktuale, 2_Turizëm masiv, 3_Mbrojtje maksimale dhe 4_Zhvillimi optimal;
 • Konceptet e zhvillimit sipas klasterave;

 

Forumi vijoi në formatin e një workshopi, ku të pranishmëve iu krijua mundësia të sugjeronin, komentonin mbi hartat: Gjendja ekzistuese e Alpeve dhe Vizioni Alpe 2031.

Sugjerimet dhe komentet u përqëndruan në këto pika kryesore:

 • Menaxhimi i qendrueshëm i Agro-turizmit;
 • Marrja në studim e konsideratë e strategjisë së Malit të Zi për pjesën e Alpeve;
 • Aksesi në zonë, mënyra si kryhet (Guida dhe transporti), duke u parë mundësia e aksesit jo në mënyrë masive me mjete të transportit masiv (autobuseve);
 • Llojet e turizmit, përmbajtja e planit të turizmit, ku të përcaktohet tregu-destinacioni-konkurrenca;
 • Diskutim mbi projekte potenciale në segmentin e Vaut të Dejës, si në itinerar rrugor, ashtu edhe ujor;
 • Të vendoset një model për rrugët në zonat e mbrojtura përsa i përket peizazhit, ngjyrave, materialit;
 • Turizmi “Shpellar”, “Eposi i Kreshnikëve” dhe përdorimi i Folklorit si produkt turistik.

Forumi u mbyll me një përmbledhje të takimit dhe çështjeve, që dolën si rezultat i diskutimeve, mbi bashkërendimin e mëtejshëm të institucioneve për informacionet e nevojshme në funksion të Planit Kombëtar të Alpeve.

2016-Dhj-07

Takimi i III-të i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve të Lot 6

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambjentet e hotel “Mondial” në Tiranë, më datë 07.12.2016 u realizua takimi i tretë i Forumit të Bashkërendimit të Planifikimit Vendor (FBPV), temë e të cilit ishin Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor për bashkitë e Vlorës, Himarës, Sarandës dhe Konispolit.

Pjesëmarrës më takim ishin përfaqësues nga: AKPT, bashkia Vlorë, bashkia Himarë, bashkia Sarandë, bashkia Konispol, bashkia kufitare Selenicë, studio konsulente, MZHETTS-i, MZHU-ja, AZHR 4, AKZM-ja, GIZ-i, IMK-ja dhe profesionistë të tjerë.

Prezantimi i planit u nda në bazë të bashkive për të cilat po hartohet plani duke u ndalur në këto pika kryesore për të katërta bashkitë:

 • U shpjegua shkurtimisht Vizioni dhe Strategjia Territoriale e PPV-së.
 • U shpjegua lidhja e Vizionit me Planin e Zhvillimit.
 • U shpjeguan 5 Sistemet Territoriale duke u treguar kategoritë dhe nënkategoritë bazë të përdorimi të tokës.
 • Duke shpjeguar ndryshimet në çdo sistem u përmendën disa nga projektet pilotë të prezantuar nga studio konsulente si:
 1. Krijimi i një Parku të ri në Vlorë;
 2. Ndërtimi i një spitali të ri në Vlorë;
 3. Ndërtimi i Stacionit të Autobusave në Vlorë;
 4. Ndërtimi i Marinës në Vlorë;
 5. Harta e poleve dhe koridoreve ekonomikë në Konispol;
 6. Përfshirja e turizmit dhe përmirësimi i shërbimeve në Konispol;
 7. Zgjerimi i hyrjes së Konispolit;
 8. Rritja e sistemit urban (kryesisht në qendër Himarë dhe në Borsh);
 9. Propozimet në lidhje me zonën Porto Palermo (e cila është propozuar për tu shpalluar Zonë e Mbrojtur);
 10. Zhvillimi i Agroturizmit në afërsi të Lukovës dhe në Vranisht;
 11. Ndalimi i zgjerimit të qendrës së qytetit Sarandë;
 12. Rritja e Sistemit Urban në Ksamil duke treguar një kujdes të veçantë lartësisë dhe intensitetit t ndërtimeve në këtë zonë;
 13. Ndërtimi i një rruge të re hyrëse në Sarandë;
 14. Ndërtimi i Aeroportit në afërsi të Sarandës;
 15. Zonat ku do të hartohen PDV-të.
 • U shpjegua Rregullorja e Planit duke treguar kushtet e zhvillimit në disa zona të qytetit të Vlorës kryesisht në qendër. Më pas u vijua me mënyrën e ndarjes së territorit në Zona dhe Njësi.

Diskutimi dhe komentet mbi prezantimin e bërë u ndalën në këto pika kryesore:

 1. U theksua rendësia e zgjerimit të disa zonave rurale si dhe u diskutua mundësia e daljes në det për bashkisë Konispol.
 2. Zonat e mbrojtura nuk duhet të jenë “të paprekshme” por zona të cilat duhet të zhvillohen sipas Planeve të Menaxhimit të cilat ato zotërojnë, si ekoturizmi etj.
 3. Mbi Porto Palermon është hartuar Plani i Menaxhimit të kësaj zone dhe është bërë aplikimi për shpalljen e saj si zonë e mbrojtur por akoma nuk është miratuar.

2016-Dhj-02

Takimi i I-rë i FBPV-së për hartimin e PPV-së Bashkia Malësi e Madhe

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambjentet e “Razma Natural Resort” në fshatin Razëm të Malësisë së Madhe më datë 02.12.2016 u realizua takimi i parë i Forumit të Bashkërendimit të Planifikimit Vendor (FBPV), temë e të cilit ishin Vlerësimi dhe Analiza Territoriale si dhe Strategjia Territoriale për bashkinë Malësi e Madhe.

Pjesëmarrës më takim ishin përfaqësues nga: AKPT, bashkia Shkodër, bashkia Malësi e Madhe, këshilli i qarkut Shkodër, përfaqësues të programit DLDP, studio “ATELIER 4”, AdZM, AKZM, AZHR-1, FZHR, IP3, përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit-Mali i Zi, Drejtoria e Bujqësisë së Këshillit të Qarkut Shkodër, etj.

Takimin e hapi kryekoodrinatori i AKPT-së për procesin e hartimit të PPV, Znj. Fiona Mali, e cila solli edhe një herë në vëmendje të të pranishmëve qëllimin e mbledhjes së FBPV-së dhe rolin e secilit anëtar gjatë procesit të hartimit të planeve të përgjithshme vendore, përfshi këtu edhe të ftuarit nga institucionet e tjera qëndrore dhe lokale. Znj. Mali bëri dhe një përmbledhje të detyrimeve të PPV-së për Malësinë e Madhe për të ndjekur përcaktimet e ardhura nga planet më të larta sipas hierarkisë.

Z. Rikard Luka (DLDP), mori fjalën në vijim, duke shpjeguar angazhimin e DLDP, procesin e  ndjekur dhe mbështjetjen që ky program po jep për 5 njësi të vetqeverisjes vendore.

Znj. Kushi vijoi shkurtimisht më prezantimin e gjetjeve të Vlerësimit dhe Analizës territoriale e duke vijuar më pas me draftin e Strategjisë Territoriale ku fillon të shpaloset vizoni për zhvillimin e Bashkisë Malësi e Madhe.

Znj.  Dragana Açimoviç, Përfaqësuese e Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, Mali i Zi, bëri një sintezë të Planit Hapësinor për një Çështje të Veçantë për zonën e Alpeve malazeze "Prokletije" të realizuar nga Ministria e Zhvillimit të Qendrueshëm dhe Turizmit-Mali i Zi. Nga ky prezantim rezultoi se vizionet nga të dyja palët e kufirit janë në kongruencë të plotë.

Në përfundim të prezantimeve, u kalua në fazën e diskutimeve, nga të cilat mund të ve?ojmë Z. Tonin Macaj – AdZM Shkodër rreth fashës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës, dhe ndarjen në 4 nënzona, Z. Taulant Dibra – AZHR1, në pasjen kujdes të planeve kufitare të hartuara tanimë, Z. Aljon Ko?kiçi – Bashkia Shkodër, Sektori i Zhvillimit Urban për koherencën e planeve, etj.

2016-Sht-20

Takimi i III-të i FBPV-së për hartimin e PPV-së, Bashkia Tiranë

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në mjediset e hotel Mondial, më datë 20.09.2016, ora 10:30, u mbajt takimi i Forumit të Bashkërendimit për Planifikimin në nivel Vendor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) të bashkisë Tiranë.

Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohej dhe diskutohej dokumenti i Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale e zhvilluar deri më tani nga stafi teknik i bashkisë së bashku me studiot konsulente. Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkisë Tiranë, Durrës, Rrogozhinë dhe Peqin, si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme si: ARRSH, ADZM Tiranë, AZHR 2, AKZM, MBZHRAU, ALUIZNI etj.

 Prezantimi i studios u përqëndrua në këto pika:

 • Objektivat strategjike;
 • Pylli Orbital (Metrobosco);
 • Unaza e dytë dhe unaza e katërt, korridoret e gjelbra;
 • Tirana Policentrike;
 • Rregullorja;
 • Instrumentat dhe fleksibiliteti i rregullores;
 • Tipologjitë hapësinore;
 • Zonat informale, rizhvillim;
 • Distancat e ndërtimit;
 • Përdorimi i tokës, kategoritë bazë dhe nën-kategoritë;
 • Bonuset nga PDV;
 • Zonat e Transformimit.

Pas prezantimit të bërë nga ana e studios, disa nga pikat që u trajtuan në takim ishin:

 • Pylli Orbital që do të rrethojë Tiranën është një vijë e gjelbër që do shënojë kufizimin  e ndërtimeve dhe ka për qëllim të pasurojë gjelbërimin e qytetit;
 • Duke qenë se Tirana dhe Durrësi janë qytete që lidhen nga ana ekonomike, ato duhet të bashkërendojnë gjithë fluksin prodhues dhe konsumator;
 • Konvertimi i tokës bujqësore;
 • U kërkua nga ana e Bashkisë të ruhet toka bujqësore e mbetur;
 • Zhvillimi i zonës së gjelbër të Shën-Gjergjit është njëri nga projektet që pritet të marrë financim nga AZHR 2, ky është një projekt në bashkëpunim me AKZM dhe Bashkinë Tiranë.

2016-Sht-19

Takimi i II-të i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve Bashkitë Fier dhe Lushnje

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambientet e Hotel Mondial, më datë 19.10.2016, ora 10:30, u mbajt takimi i dytë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Fier dhe Lushnjë.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi dhe diskutime mbi draft dokumentin e Planit të Përgjithshëm Vendor për bashkitë Fier dhe Lushnje.
Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkive Fier, Lushnje, Patos, Kuçovë, përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Administrata e zonave të mbrojtura Fier si dhe përfaqësues të Co-Plan.

Pas një prezantimi të përmbledhur të Draft PPV për secilën bashki, gjatë diskutimit të hapur u prekën çështjet si me poshtë:

 • Përparësia që duhet ti jepet tokës bujqësore për të dy bashkitë duhet të jetë prioritare te të dy planet;
 • I duhet dhënë zgjidhje në plan tokave që janë dhënë me qëra nga shteti si dhe tokave të kripura;
 • Zgjidhjet që dalin në lidhje me menaxhimin e mbetjeve urbane dhe menaxhimin e ujërave të ndotura;
 • Si janë marr parasysh zonat e rrezikut të përmbytjeve sidomos në bashkinë Fier;
 • Si janë trajtuar monumentet e natyrës dhe kulturës në të dy planet;
 • Ndërlidhja e projekteve prioritare në mënyrë që ndikimi të jetë zinxhir dhe sa më efektiv;
 • Si do të realizohet shtimi i sipërfaqeve pyjore;
 • Cili është zhvillimi që do të marrë parku natyror Pishë Poro.

2016-Sht-15

Takimi i II-të i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve për bashkitë e LOT 5 (Gjirokastër, Urë Vajgurore, Poliçan, Skrapar)

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në mjediset e Hotel “Mondial”, Tiranë, më datë 15.09.2016, ora 13:30, u mbajt takimi i Forumit të Bashkërendimit për Planifikimin në nivel Vendor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) për bashkitë e LOT5 (Gjirokastër, Urë Vajgurore, Poliçan, Skrapar) organizuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Forumi, si një instrument lehtësues dhe nxitës në mbarëvajtjen e procesit planifikues të bashkërenduar, diskutoi këto tema:

 • Draft-Plani i Zhvillimit Territorial për të katërta bashkitë e LOT 5;
 • Draft-Rregullorja Lokale për të katërta bashkitë e LOT 5;
 • Raporti Paraprak i Vlerësimit Strategjik Mjedisor për të katërta bashkitë e LOT 5;
 • Infrastruktura rrugore që lidh bashkitë me bashkitë kufitare;
 • Propozime të mundshme për zona të mbrojtura natyrore dhe historike dhe problematikat që rrjedhin prej këtyre propozimeve.

Takimi u karakterizuar nga diskutime konstruktive midis pjesëmarrësve sa i përket:

 • Zonave të mbrojtura dhe propozimeve për zona të reja;
 • Akset lidhëse midis qarkut të Beratit dhe atij të Korçës;
 • Problematikat mjedisore të trashëguara dhe evitimi i atyre të reja;
 • Mundësitë e një zhvillimi të qëndrueshëm midis qarqeve Berat, Korçë e Elbasan;
 • Mundësitë e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar;
 • Trajtimi i problematikave dy apo shumë-palëshe me bashkitë kufitare;
 • Etj.

Në fund të takimit u vlerësua puna e kryer nga studio e kontraktuar dhe u konsiderua mundësia e bashkëpunimeve të mëtejshme midis institucioneve prezente në vartësi të problematikave dhe çështjeve specifike.

2016-Sht-14

Takimi i II-të i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve për Bashkitë Berat dhe Kuçovë

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në mjediset e Hotel “Mondial”, Tiranë, më datë 14.09.2016, ora 10:30, u mbajt takimi i Forumit të Bashkërendimit për Planifikimin në nivel Vendor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) për bashkitë Berat dhe Kuçovë organizuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Forumi, si një instrument lehtësues dhe nxitës në mbarëvajtjen e procesit planifikues të bashkërenduar, diskutoi këto tema:

 • Draft-Plani i Zhvillimit Territoriale për të dyja bashkitë;
 • Draft-Rregullorja Lokale për të dyja bashkitë;
 • Raporti Paraprak i Vlerësimit Strategjik Mjedisor për të dyja bashkitë;
 • Infrastruktura rrugore që lidh bashkitë me bashkitë kufitare;
 • Propozime të mundshme për zona të mbrojtura natyrore dhe historike dhe problematikat që rrjedhin prej këtyre propozimeve.

Takimi vijoi me komentet e të pranishmëve përfaqësues të institucioneve lokale dhe qëndrore sa i përket:

 • Zonave të mbrojtura dhe propozimeve për zona të reja;
 • Akset rrugore lidhëse midis qarkut të Beratit dhe atij të Korçës;
 • Problematikat e lindura nga mungesa ose sasia e pakët e informacionit lidhur me tokat bujqësore;
 • Problematikat mjedisore të trashëguara dhe evitimi i atyre të reja (puset e  naftës-Kuçovë, uzina e baterive-Berat);
 • Mundësitë e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar në optikën e krijimit të Agjencive të Zhvillimit Rajonal;
 • Trajtimi i Beratit në kuadrin e statusit trashëgimi botërore UNESCO;
 • Etj.

Në fund të takimit u vlerësua puna e kryer nga studio CoPlan si dhe kontributi i pjesëmarrësve në takim.

2016-Sht-13

Takimi i FBPV-ve për hartimin e PPV-ve Bashkia Dibër, Kukës

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në mjediset e hotel Mondial, më datë 13.09.2016, ora 13:30, u mbajt takimi i Forumit të Bashkërendimit për Planifikimin në nivel Vendor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) të bashkisë Dibër dhe Kukës.

* Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohej dhe diskutohej dokumenti i Planit të Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores lokale e zhvilluar deri më tani nga stafi teknik i bashkisë së bashku me studiot konsulente. Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të bashkisë Kukës si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme si: ADZM Kukës, ADZM Dibër, AZHR 2, AKZM, MBZHRAU, AKPT etj.

U prezantua Plani i Zhvillimit dhe Vlerësimi Strategjik Mjedisor për bashkitë Kukës, Dibër nga përfaqësuesi i studiove “A&I Design”, PANGEA. 

*  Pas prezantimit të bërë nga ana e studios, disa nga pikat që u trajtuan në takim ishin:

 • Mospërfshirja e aktorëve dhe potencialeve të Bashkisë Kukës si p.sh Aeroporti, Liqeni i Kukësit, në Strategjinë Territoriale;
 • Rizonimi i zonave pranë pikave doganore, për ti dhënë funksione ekonomike;
 • Infrastruktura ndihmëse në lidhje me aeroportin, alokimi i shërbimeve turistike dhe industriale në fashën pranë aeroportit;
 • Gjenerimi i skenareve për përdorimin e tokës përreth aeroportit;
 • Politikat e Densifikimit dhe lidhja e tyre  me shfrytëzimin eficent të tokave tashmë të urbanizuara, jo parashikimi i ekspansionit urban;
 • Duhet të ketë plan për zhvillimin bujqësor (blegtorinë dhe vreshtarinë);
 • Trajtimi i hyrjeve në qytetin e Kukësit;
 • Lidhja e bregut liqenor me zonën e banueshme;
 • Zhvillimi në mënyrë policentrike i bashkisë;
 • Marrja në konsideratë e Planeve të Menaxhimit për Zonat e Mbrojtura dhe sugjerimet për shtimin e monumenteve të natyrës dhe kulturës.

Në mbyllje të takimit Bashkisë Kukes ju rikujtua se duhet të botojnë në RIT raportin mbi takimin e FBPV.

2016-Sht-09

Takimi i IV i FBPV-ve për Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren Vendore, për Bashkitë Librazhd, Prrenjas dhe Cërrik

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në mjediset e  Hotel Mondial më datë 09.09.2016,  ora 10:30, u mbajt takimi i katërt i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për Bashkitë e LOT-it 7, Librazhd, Prrenjas, Cërrik.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi për një koordinim sa më gjithëpërfshirës mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren vendore të hartuar deri më tani nga stafi teknik i bashkive në bashkëpunim me konsulentin “A&E Enginnering dhe Cooprogetti S.c.r.l”.

Pjesëmarrës në takim ishin stafet teknike të drejtorive të Planifikimit të Bashkive Librazhd, Prrenjas, Cërrik, përfaqësuesit e drejtorive të planifikimit të bashkive kufitare, përfaqësues institucionesh në nivel qëndror si MEI, AKZM, AZHR 3, AKPT si dhe studio konsulente që po harton PPV-të për Bashkitë e LOT 7.

Për çdo seksion, për secilën bashki u trajtuan shkurtimisht këto pika:

 • Plani i Propozimeve Territoriale:
 1. Përdorimi i propozuar i tokës, për çdo njësi administrative;
 2. Projektet pilot;
 3. Rregullorja Vendore;
 4. Tipologjitë Hapsinore.
 • Planit të Shërbimeve dhe Infrastrukturës:
 1. Plani i Shërbimeve publike;
 2. Plani i Infrastrukturës.
 • Plani i Veprimeve:
 1. Struktura e planit të Veprimit;
 2. Krono programi i projekteve të përfshira në PPV.
 • Mbrojtja mjedisore:
 1. Parashikimi dhe masat për mbrojtjen e peisazhit;
 2. Udhëzime për mbrojtjen e rrjedhave  të ujit;
 3. Udhëzime  për rritjen dhe zgjerimin e hapësirave të gjelbërta;
 4. Objektivat e ruajtjes dhe zhvillimit të gjelbërimit urban;
 5. Objektivat e rehabilitimit dhe mbrojtjes së  cilësisë së ajrit;
 6. Indikacione p?r problematikat e “hot-spot” mjedisore.

Më pas takimi vijoi me rekomandime nga përfaqësuesit e institucioneve pjesëmarrëse për sa i përket konservimit të tokës bujqësore, burimeve energjitike që operojnë në territoret e bashkive dhe mundësia e bashkëpunimit me pushtetin vendor, trajtimi i mbetjeve dhe trajtimi i pikave “hot-spot” si dhe mbrojtja nga erozioni.

Fokus të veçantë diskutimi pati edhe trajtimi i burimeve energjitike, zonat e mbrojtura, si dhe zhvillimi i turizmit.

2016-Sht-09

Takimi i FBPV-ve për Lot 8

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

 

Në ambientet e hotel “Mondial”, më datë 09.09.2016, ora 13:30 u mbajt takimi i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Korçë, Pogradec.

Pikat kryesore të trajtuara:

 1. Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohej dhe diskutohej ndërmjet bashkive fqinje mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren e Territorit për bashkitë Korçë dhe Pogradec. Pjesëmarrës në takim, përveç përfaqësuesve të bashkive përkatëse të lotit, ishin edhe përfaqësues të MEI, IMK, MBZHRAU, MM, AKZM, AZHR3 etj.
 2.  U prezantua për bashkinë Pogradec “Plani i Zhvillimit të Territorit” nga z. Devis Agaraj dhe “Vlerësimi Mjedisor i Planit” nga z. Sazan Guri, përfaqësues të Konsorciumit “Bolles&Wilson IDRA shpk”. 
 3. Pas prezantimit të bërë nga ana e studios, disa nga pikat që u trajtuan në takim ishin:
 • U sugjerua të merren parasysh monumentet e natyrës dhe të kulturës për të cilat Agjencia është në kuadër të shtimit të tyre duke i përfshirë në Planet e Menaxhimit për Zonat e Mbrojtura;
 • Të trajtohet specifikisht nga VSM aksi Qukës- Qafë Plloc pasi prek Zonën e Mbrojtur të Nikajt;
 • Bashkia Pogradec duhet të rishikojë projektet pilot pasi bien në Zonimin e brendshëm të Liqenit të Ohrit;
 • Mbrojtja e fashës nga Gadishulli i Linit, përgjatë Bregut të Liqenit, në burimet e Drilonit, Tushemisht deri në kufi;
 • Projekti mbi Liqenin e Ohrit do të përcaktojë indeksin e Bregut të Liqenit, ku do të përdoret një model, i cili do të marrë parasysh të dhënat dhe rekomandimet nga studimet mbi funksionalitetin;
 • Mundësitë  e zhvendosjes së linjës hekurudhore përgjatë Bregut të Liqenit.

2016-Sht-08

Takimi i FBPV-ve për Lot 3

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambientet e hotel “Mondial”, më datë 08.09.2016, ora 10:30 u mbajt takimi i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Durrës, Shijak, Vorë.

Pikat kryesore të trajtuara:

Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohej dhe diskutohej ndërmjet bashkive fqinje mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren e Territorit për bashkitë Durrës, Shijak, Vorë. Pjesëmarrës në takim, përveç përfaqësuesve të bashkive përkatëse të lotit, ishin edhe përfaqësues të AZHR2, AKZM, ALUIZNI etj.

Prezantimi i studios u përqëndrua në këto pika:

 • Koncepti i gjashtë peizazheve;
 • Ristrukturimi dhe rehabilitimi i strukturave publike;
 • Pastrimi i plotë i amfiteatrit të Durrësit dhe krjimi i një parku arkeologjik;
 • Akses në shërbimet sociale dhe kolektive;
 • Densifikim i zonës urbane;
 • Zonim i hapësirave funksionale për të tre bashkitë;
 • Mbrojtja e zonës së pishave, densifikimi  mbrapa fashës jeshile;
 • Zgjerimi i shtratit të lumit dhe zonat buffer në Xhafzotaj;
 • Polet e reja ekonomike dhe tregtare, konsolidimi i poleve aktuale;
 • Shërbime tregtare në Porto Romano;
 • Impakti rajonal i zonës teknologjike të zhvillimit ekonomik në Spitallë;
 • Pol i ri ekonomik në zonën e Shkozetit;
 • Konsolidimi i polit ekzistues në zonën e Shijakut afër Maminasit dhe në Prezë;
 • Tre pole ekonomik në Vorë;
 • Rehabilitim i rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë;
 • Landfill brenda territorit të bashkisë Durrës në afërsi të zonës industriale;
 • Përforcimi i lëvizshmërisë publike (soft);
 • Ndërtimi i unazës së re në Durrës;
 • Bypass në autostradën Tiranë-Durrës për zonën e Vorës;
 • Ndërhyrje në autostradë;
 • Kërcënimet ndaj mjedisit;
 • Prioritet janë përmbytjet, përforcimet e skarpatave;
 • Pastrimi i shtratit të lumenjve nga sedimentet;
 • Mbrojtje e zonave bregdetare dhe kategorizimi i zonave;
 • Promovim i ndërtimit të rrjetit të kanaleve vaditëse;
 • Zgjerim i zonave bujqësore;

Pas prezantimit të bërë nga ana e studios, disa nga pikat që u trajtuan në takim ishin:

 • Respektimi i distancave në territor;
 • Fokus sektori bujqësor dhe ruajtja e mjedisit;
 • Krijimi i by-passit të autostradës Tiranë-Durrës shumë i rëndësishëm;
 • Sektori bujqësor target i vështirë për t’u arrirë për shkak të mungesës së burimeve ujore në zonë;
 • Konsolidimi i banesave ekzistuese;
 • Duhen marrë parasysh zonat informale për t’i integruar në planet vendore.

2016-Sht-01

Takimi i FBPV-ve për Lot 6

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambientet e Hotel Mondial, Tiranë,  më datë 01.09.2016,  ora 13:30, u mbajt takimi i dytë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Vlorë, Himarë, Konispol dhe Sarandë.

Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohej dhe diskutohej dokumenti i “Strategjisë Territoriale” përgatitur deri më tani nga stafet teknike të bashkisë së bashku me ekipin konsulent “Dea Studio & Thymio Papayannis AS”.

Në takim ishin ftuar stafet teknike të drejtorive të Planifikimit të Bashkive Vlorë, Himarë, Sarandë, Konispol; përfaqësuesit e drejtorive të planifikimit të bashkive kufitare; përfaqësues të studiove konsulente që po hartojnë PPV–të e bashkive kufitare;  përfaqësues institucionesh në nivel qendror si MZHETTS; MTI; MBZHRAU; ALUIZNI; AKZM; GIZ; Stafi teknik i AKPT-së si dhe Studio Konsulente që po harton PPV-të për Bashkitë e Lotit 6.

 Takimi nisi me një përmbledhje të shkurtër të punës së bërë deri tani duke treguar shkurtimisht Analizën dhe Vlerësimin e Territorit në bazë të 5 sistemeve territoriale. Më pas vijoi me prezantimin e “Vizionit dhe Strategjisë Territoriale” për bashkitë Vlorë, Himarë, Sarandë dhe Konispol. Së bashku me orientimin e strategjive u prezantuan objektivat strategjikë, plani i veprimeve prioritare, investimet strategjike kapitale dhe projektet pilot të zhvillimit sipas bashkive respektive.

Më pas takimi vijoi me pyetje dhe përgjigje rreth parashikimeve ekonomike, përmirësimit të sektorit turistik nëpërmjet shfrytëzimit të potencialeve dhe pozicionit strategjik që kanë bashkitë bregetare, si dhe duke diskutuar mundësitë e përmirësimit dhe promovimit të turizmin bregdetar.

Një fokus i veçantë iu dha dhe promovimit të ndërthurjes së turizmit kulturor me ekoturizmin duke nxjerrë në pah pasuritë e shumta të trashëgimisë kulturore në këtë zonë. Diskutimet vazhduan në lidhje me; zonat e mbrojtura dhe mundësitë e promovimit të tyre, prodhimtarinë e tokave bujqësore, ndërtimin e porteve dhe të një aeroporti në zonën Sarandë – Gjirokastër, sipas parashikimeve të Planit të Përgjithshëm Kombëtar, dhe ndërtimin e akseve të reja infrastrukturore në funksion të përmirësimit të aksesueshmërisë.

2016-Gsh-31

Takimi i FBPV-ve për Lot 4

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

 

Në ambientet e hotel “Mondial”, më datë 31.08.2016, ora 10:30 u mbajt takimi i tretë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për bashkitë Kavajë, Rrogozhinë dhe Divjakë.

Pikat kryesore të trajtuara:

 • Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohej dhe diskutohej ndërmjet bashkive fqinje mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren e Territorit për bashkitë Kavajë, Rrogozhinë dhe Divjakë. Pjesëmarrës në takim, përveç përfaqësuesve të bashkive Kavajë, Rrogozhinë dhe Divjakë ishin edhe përfaqësues të MBZHRAU, ALUIZNI, AKZM, qarkut Tiranë, ARRSH, etj.
 • I gjithë takimi u mbajt në formën e diskutimit duke nxjerrë problematika, dhënë sugjerime dhe rekomandime. Pas prezantimit të bërë nga ana e studios, disa nga pikat që u trajtuan në takim ishin:
 1. Problematikat e infrastrukturës rrugore në Golem;
 2. Rehabilitimi i lagjes së Romëve, ngjitur me hekurudhën, në qytetin e Kavajës;
 3. Si është menduar të lidhet me infrastrukturën rrugore porti i mallrave që është menduar të ndërtohet në Karpen;
 4. Mbrojtja nga erozioni detar duke kryer një studim të përgjithshëm;
 5. Dhënia e dy zgjidhjeve mbi problematikën që sjell hekurudha në qytetin e Rrogozhinës;
 6. Gjithëpërfshirja në proces e të gjithë aktorëve, si dhe fokus në ruajtjen e mjedisit, veçanërisht në Parkun e Divjakë-Karavasta;
 7. Rivitalizimi i tokave me status djerrë;
 8. Parja e mundësisë së moslejimit dhe zhvendosjes së ndërtimit të stallave dhe thertoreve në qendra të banuara dhe toka që punohen;
 9. Grupimi i pikave të grumbullimit të produkteve bujqësore;
 10. Rivitalizimi i tokave shtetërore  (tokat e kripura në Remas).

2016-Gsh-01

Takimi i FBPV-ve për Lot 6

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambientet e Hotel Mondial, Tiranë,  më datë 01.08.2016,  ora 10:00, u mbajt takimi i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor në kuadër të hartimit të PPV, subjekt i së cilës ishte Draft-Dokumentet e Analizës së Vlerësimit të Territorit dhe Strategjisë Territoriale për Lot 6.

Pjesëmarrës në takim ishin rreth 30 vetë, me përfaqësues të bashkisë të Lotit 6, të studios konsulente, të bashkive kufitare me Lotin 6, përfaqësues nga AKPT-ja dhe të institucioneve të tjera.

Takimi filloi me prezantimin e Stafit të Bashkimit të Operatoreve Ekonomik ‘DEA” Studio sh.p.k dhe Thymio Papayannis Associates (TPA)SA dhe më tej Znj. Mirlinda Rusi nënvizoi rendesine e procesit dhe te  Lotit 6.

Përfaqësuesi i grupit të punës së studios konsulente vijoi me prezantimin e Analizës së Territorit, duke u ndalur në këto pika:

 • Është analizuar Riviera, sistemi urban dhe qëndrat urbane sipas hierarkisë së PPK. Janë studiuar të gjitha vendbanimet. Ndërlidhja e tyre është e ndarë në 3 kategori:
 1. - Korridore të brendshme;
 2. - Rrugë bregdetare;
 3. - Rrugë peisazhistike;
 • U fol në lidhje me aeroportin dhe rëndësinë e tij, mbi ndërtimin e hekurudhës. E rëndësishme është lidhja e Rivierës me Korfuzin, si potencial i lartë për të tërhequr turistë.
 • U theksua rëndësisa e “Green Economy”
 • Për sa i përket turizimit qëllimi është transformimi i aseteve që ka territori në vlerë monetare duke mbrojtur këto asete afatgjatë.
 • Analiza e territorit u bë duke u bazuar në 5 sistemet sipas Ligjit të Planifikimit.
 • U cilësuan potencialet sipas lokaliteteve. Vlora ka më shumë fokus bujqësor duke qënë se ka shumë toka bujqësore. Saranda shikohet si qytet që funksionon mirë me Konispolin dhe Finiqin. Saranda ka fokus urban. Himara ka fokus natyror. Zona e Tragjasit dhe Dukatit është e njohur për zhvillimet blegtorale.
 • U prezantuan indikatorët që janë marrë parasysh në nivelin e papunësisë si:
 1. - Popullsia sipas censusit;
 2. - INSTA-i;
 3. - Turistët ditorë;
 4. - Vizitorët ditorë;
 5. - Të punësuarit ditorë;
 6. - Popullsia e kthyer në periudhën e verës;
 • Propozohet ndërtimi i një marine afër Portit. Gjithashtu propozohet terminal për autobuzët.
 • Vlorës i duhet kthyer indentiteti historik sepse i ka humbur.
 • Sugjerohet riprogramimi i qytetit të Vlorës në bazë të prioriteteve pilote (Key Ideas). Propozohet ndërtimi i një rruge paralele me “Lungomaren” që të lidhet me rrugën transballkanike. Brenda qytetit janë propozuar 4 korridore për të zbrasur trafikun e bregdetit.

Dëgjesa vijoi me komente dhe pyetje nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme, ku u nënvizua rëndësia e ruajtjes së zonave të mbrojtura, shtimi i tyre në numër, lidhja tranzite e Vlorës me Sarandën nëpërmjet Himarës duhet të shikohet me shumë kujdes, në mënyrë që të ruhen vlerat e saj, duhet të kihet parasysh integrimi i transportit detar me atë tokësor si edhe zbërthimi i strategjive të PPK-së apo PIN Bregdetit në mënyrë sa më të detajuar dhe për periudhë 12-mujore . 

2016-Kor-22

Takimi i III-të i FBPV-ve për Bashkitë Librazhd, Prrenjas dhe Cërrik

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në mjediset e Hotel Mondial më datë 22.07.2016,  ora 10:00, u mbajt takimi i tretë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për Bashkitë e LOT-it 7, Librazhd, Prrenjas, Cërrik.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi në një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues jo vetëm të nivelit Vendor e Rajonal, por edhe të atij Qendror, duke synuar një koordinim e diskutim strategjik sa më gjithëpërfshirës mbi Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren vendore të hartuar deri më tani nga stafi teknik i bashkisë në bashkpunim me konsulentin “A&E Enginnering dhe Cooprogetti S.c.r.l”, për Bashkiktë Librazhd, Prrenjas dhe Cërrik.

Pjesëmarrës në takim ishin stafet teknike të drejtorive të Planifikimit të Bashkive Librazhd, Prrenjas, Cërrik, përfaqësuesit e drejtorive të planifikimit të bashkive kufitare, përfaqësues të studiove konsulente që po hartojnë PPV – të e bashkive kufitare, përfaqësues nga shoqata mjedisore e bashkisë Prrenjas, përfaqësues institucionesh në nvel qendror si Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Aluizni dhe Instituti i Monumenteve të Kulturës, Stafi teknik i AKPT, si dhe Studio Konsulente që po harton PPV për Bashkitë e LOT 7, Librazhd, Prrenjas, Cërrik.

Takimi nisi me prezantimin për secilën bashki të parashikimeve dhe përcaktimeve ligjore për këtë fazë, përmbledhje e Strategjisë Territoriale dhe projekteve strategjike të propozuara për 5 sistemet territoriale, parashikimet për tipologjitë hapsinore, planin e infrastrukturave publike, si dhe planin e mbrojtjes mjedisore.

Më pas takimi vijoi me pyetje dhe përgjigje rreth parashikimeve ekonomike, rijetësimit të sektorit turistik nëpërmjet shfrytëzimit të potencialeve dhe pozicionit strategjik që kanë bashkitë, si psh turizmi në Parkun Kombëtar Shebenik – Jabllanicë, rivitalizimin e minierave dhe të ndërtesave të vjetra me funksion industrial si psh Rafineria e naftës në Cërrik, trajtimi i ujërave të zeza dhe të bardha. Fokus të veçantë pati edhe trajtimi dhe rehabilitimi i zonave “Hot – spot”.

2016-Kor-11

Takimi i FBPV-së për Bashkinë Shkodër

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambientet e Hotel Mondial, Tiranë,  më datë 11.07.2016,  ora 10:00, u mbajt takimi i tretë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor në kuadër të hartimit të PPV, subjekt i së cilës ishte Plani i Zhvillimit të Territorit për Lot 10.

Pjesëmarrës në takim ishin rreth 30 vetë, me përfaqësues të bashkisë të Lotit 10, të studios konsulente Metropolis, të bashkive kufitare me Lotin 10, të studiove konsulente të bashkive kufitare, përfaqësues nga AKPT-ja dhe të institucioneve të tjera.

Përfaqësuesi i grupit të punës së studios konsulente prezantoi Planin e Zhvillimit të Territorit, planin e propozuar, duke u ndalur në këto pika:

 • Ndarja e territorit në njësi, rreth 900;
 • Zonat e mbrojtura kombëtare, trashëgimia kulturore dhe monumentet;
 • Përdorimi i tokës për secilën njësi;
 • Zonimi sipas funksionit të propozuar të tokës;
 • Zonim sipas mënyrës së përdorimit të propozuar;
 • Nxitja e zhvillimit policentrik;
 • Tipologjitë e përcaktuara hapësinore në tre kategori:
 • Shtëpi një-familjare,
 • Pallate rezidenciale,
 • Qytet mix në brendësi;
 • Përcaktimi i zonave për zhvillim me PDV dhe zhvillim me kusht;
 • Plani i strehimit, propozohen dy mënyra zgjidhjeje;
 • Propozohen katër ndërhyrje peizazhistike;
 • Mbrojtja e peizazhit;
 • Masat që duhen marrë në lidhje me përmbytjet;
 • Hapësirat e gjelbërta;
 • Rregullat e përdorimit të tokës;
 • Rrjeti rrugor.

Dëgjesa vijoi me komente dhe pyetje nga përfaqësues të AZKM-së ku u nënvizua rëndësia e ruajtjes së zonave të mbrojtura.

2016-Kor-08

Takimi i II-të i FBPV-ve për bashkitë Gjirokastër, Urë Vajgurore, Poliçan, Skrapar

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territoritdhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në mjediset e Hotel “Mondial”, Tiranë, më datë 08.07.2016, ora 10:00, u mbajt takimi i Forumit të Bashkërendimit për Planifikimin në nivel Vendor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) për bashkitë e LOT5 (Gjirokastër, Urë Vajgurore, Poliçan, Skrapar) organizuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Forumi, si një instrument lehtësues dhe nxitës në mbarëvajtjen e procesit planifikues të bashkërenduar, diskutoi këto tema:

 1. Draft-Plani i Zhvillimit Territoriale;
 2. Draft-Rregullorja Lokale;
 3. Raporti Paraprak i Vlerësimit Strategjik Mjedisor;
 4. Fokusimi në mundësitë e bashkëpunimit dy apo shumë-palësh me bashkitë kufitare;
 5. Infrastruktura rrugore që lidh bashkitë me bashkitë e kufitare;
 6. Mundësitë e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar;
 7. Propozime të mundëshme për zona të mbrojtura natyrore dhe historike dhe problematikat qe rrjedhin prej këtyre propozimeve;
 8. Projektet prioritare sipas sektorëve të ndryshëm.

Takimi u karakterizuar nga diskutime konstruktive midis pjesëmarrësve sa i përketë temave të sipërpërmendura.

Në fund të takimit u verësua puna e kryer nga studio e kontraktuar deri në këtë pikë dhe u konsiderua mundësia e konsultimeve të mëtejshme në vartësi të problematiave dhe çështjeve specifike.

2016-Kor-01

Takimi i I i FBPV-së të Bashkisë Tiranë

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

“Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Vendor” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve.

Forumi për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë.

FBPV-ja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive kufitare dhe përfaqësuesi planifikues i qarkut. Sipas rastit, FBPV-ja mund të ketë në përbërjen e tij edhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në ambientet e Hotel Mondial, Tiranë,  më datë 01.07.2016,  ora 10:00, u mbajt takimi i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit Vendor për këtë bashki, ku u diskutua Strategjia Territoriale.

Në këtë takim kishte përfaqësues nga institucione të nivelit qëndror, sikurse dhe përfaqësues nga studiot që po merren me hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore të bashkive kufitare.

Takimin e hapi përfaqësuesja e sektorit juridik, ku sqaroi qëllimin e krijimit të FBPV-së dhe rolin e secilit anëtar gjatë procesit të hartimit të planeve të përgjithshme vendore. Më pas, takimi vazhdoi me prezantimin e Strategjisë Territoriale nga përfaqësuesit e studios konsulente. Në takim u diskutua mbi:

 • Vizionin e Zhvillimit të Territorit;
 • Projektet Strategjike. 

Në përfundim të prezantimit anëtarët e FBPV-së diskutuan mbi Strategjinë Territoriale të prezantuar, bazuar në këto çështje:

 • Marrja në konsideratë e impaktit të aksit infrastrukturor Thumanë-Kavajë;
 • Si qëndron propozimi i Parkut Botëror në raport me projektin e hartuar nga Grimshaw;
 • Marrja  në konsideratë e zhvillimit të Tiranës në pjesën jug-lindore;
 • Mundësinë e lidhjes së ish komunave me njëra-tjetrën;
 •  Çështja e konsolidimit të qendrave dhe densifikimi i tyre;
 • Qëndrimi dhe propozimi për mbetjet urbane dhe mënyra e koordinimit të landfill-eve të Bashkisë Tiranë;

Realizimi i lidhjes së Tiranës ekonomike  me bashkitë jo vetëm kufitare, por edhe ato më larg.