Me datë 10 Maj 2017, do të zhvillohet takimi i Parë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Qendror (FBPQ)  për Planin Kombëtar Sektorial (PKS) në fushën e turizmit për Rajonin e Alpeve shqiptare. Plani i Alpeve është plan rajonal i organizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit luan rol kordinues dhe monitorues.

Nisma për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial është miratuar me vendim KKT-je për zhvillimin e fushës së turizmit për rajonin e Alpeve Shqiptare në mënyrë të qendrueshme dhe të kontrolluar. Synimi i planit është evidentimi i vlerat natyrore dhe të shtuara, kërkimi i një strategjie veprimi e cila do të përcaktojë mënyrën optimale të zhvillimit të rajonit nëpërmjet zhvillimit të qendrueshëm të turizmit, përdorimit racional të territorit dhe burimeve e pasurive të tij me fokus të vecantë kujdesin për ekosistemet.

Takimi i FBPQ-së organizohet nga Agjencia Kombëtare e Planifkimit të Territorit për të mbledhur për herë të parë institucione të nivelit qendror dhe atij vendor. Forumi nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës i konflikteve. Forumi është një mekanizëm që synon të nxisë diskutimet strategjike mes anëtarëve të tij, të cilët përfaqësojnë politikat e disa institucioneve në nivele të ndryshme, për të arritur koordinimin e çështjeve të planifikimit.