USAID Albania, në mbështetje të programit “ Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (PLGP), zhvilloi në datën 3 Nëntor 2016 trajnimin me temën “Instrumentët financiarë për Zhvillimin e Tokës dhe Planet e Përgjithshme Vendore”, pranë ambjenteve të hotel D’Oro City.

Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të programit të PLGP-së dhe përfaqësues të AKPT-së. Trajnimi u mbajt nga eksperti i USAID-it, Tony Favro. Ky trajnim konsiston në ekspertizën e implementimin të instrumenteve të menaxhimit dhe administrimit të tokës, të propozuara në Ligjin nr. 107/2014, datë 31.7.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” dhe në Dokumentin e Politikave, “Instrumentet financiare për zhvillimin e tokës”.

Kjo eksperiencë do të shërbejë për rritjen e kapaciteteve të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, në implementimin e instrumenteve të propozuara.

Në përfundim të trajnimit u morën 4 raste studimi, mbi të cilat u punua nga pjesëmarrësit në trajnim, për zgjidhjen e problematikave të shfaqura në secilin rast në bazë të instrumentave financiare të propozuara.