Vendimet KKT

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Kapanon industrial për aktivitet prodhimi 1 dhe 2 Kate " me vendndodhje në autostradën Tiranë-Durrës, km5, Kashar, Bashkia Tiranë
07/03/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Mjedise shtesë të aktivitetit industrial për prodhimin e lëndëve plasëse për përdorim civil", me vednndodhje neë Kakavijë, Bashkia Dropull, Qarku Gjirokastër
07/03/2016
Për rishikimin e kushteve të Lejes së Ndërtimit për objektin :"Ndërtimi dhe rikonstruksioni i zyrave të adminitratës së (OSHEE) sh.a", në Bulevardin "Gjergj Fishta", Bashkia Tiranë, miratuar në KKT me Vendim Nr. 2 dt.01.04.2015
07/03/2016
Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 1, datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkeave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV
07/03/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion i godinës së ish-hetel Drini dhe ish hotel - Vollgës", Bashkia Tiranë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Korpusi avokatia", me vendndodhje në rrugën "Ana Komnea", Bashkia Tiranë
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtim i pikës së kalimit të perbashkët Morinë - Vërmicë", Bashkia Kukës.
17/02/2016

Faqet