Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Këshilli i Ministrave miraton Planin e Përgjithshëm Kombëtar "Shqipëria 2030"

Sot, datë 14.12.2016, u miratua nga Keshilli i Ministrave, Plani i  Përgjithshëm Kombëtar "Shqipëria 2030", dokumenti i parë kombëtar për planifikimin e territorit.
 
Pas një pune të palodhur, gati dy vjeçare të stafit  të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Ministrisë së Zhvillimit Urban, u  finalizua një proces mjaft i rëndësishëm që vendos themelet për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. 
Miratimi i Planit të Përgjithshëm Kombëtar, si një akt ligjor, ofron jo vetëm një klimë besimi për zhvillim të integruar, cilësor e afatgjatë, por  dëshmon njëkohësisht vullnetin për vendimmmarrje koherente me parimet e planifikimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. 
Përkushtimi, serioziteti, profesionalizmi, pjesëmarrja dhe transparenca, janë tiparet kryesore që kanë karakterizuar punën për hartimin e këtij dokumenti. Megjithatë, kurorëzimi i kësaj pune serioze dhe të kualifikuar në një dokument ligjor është vetëm hapi i parë. Sfida që shfaqet përpara është zbatimi i tij.
Kjo është një përgjegjësi jo vetëm për  institucionet shtetërore të nivelit qendror apo vendor, por për çdo shtetas që kërkon një të ardhme më të mirë për veten e pasardhësit. Ndaj shumë shpejt do të sjellim për të gjithë të interesuarit, akademikët e shtetarët, botimin zyrtar të këtij dokumenti. Ndërkohë që kopja elektronike e tij do të jetë e aksesueshme nga faqja zyrtare e AKPT-së, si edhe në Regjistrin Kombëtar të Territorit. 

Takimin Rajonal në kuadër të Menaxhimit Ndërkufitar të Ujërave në Liqenin e Shkodrës, Liqenin e Ohrit dhe Liqenin e Prespës

Në kuadër të Menaxhimit Ndërkufitar të Ujërave në Liqenin e Shkodrës, Liqenin e Ohrit dhe Liqenin e Prespës, u mbajt takimi mes grupeve teknike rajonale, i organizuar nga GIZ. Projekti Conservation and Sustainable use of Biodiversity (CSBL) në Liqenet Shkodër, Ohër dhe Prespë e Madhe, i mbështetur nga GIZ, synon mbrojtjen e biodiversitetit në liqenet ndërkufitare përmes menaxhimit të përshtatshëm të ekosistemit në nivel qendror dhe lokal.

Projekti është duke u zbatuar së bashku nga palët: Ministria e Mjedisit në Shqipëri, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik në Maqedoni, Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe e Turizmit në Mal të Zi dhe GIZ i financuar nga Ministria gjermane për Kooperim Ekonomik dhe Zhvillim.

Takimi u zhvillua pranë ambienteve të Hotel Rogner (salla Antigonea 2), më datat 22-23 Nëntor 2016, ku ishin të pranishëm rreth 50 përfaqësues dhe ekspertë ndër/kombëtar.

Qëllimi i takimit ishte përcjellja e fokuseve të projektit si: monitorimi i faunës dhe florës në koherencë me Direktivën e Habitateve të BE (NATURA 2000); menaxhimi i peshkimit dhe botës nënujore të peshqve, duke përfshirë vendosjen e kuotave mjedisore; rikthimi dhe mbrojtja e kënetave; karakteristikat e liqeneve dhe përcaktimi i objektivave mjedisore nën Direktivën Kuadër të Ujit të BE.

Temat e diskutuara në takim ishin:

Takimi dy ditor ishte i ndarë në dy sesione përkatëse ku paraprakisht do të zhvilloheshin prezantimet sipas rendit të ditës dhe më pas u formuan grupet teknike të punës për të diskutuar mbi temat e përcaktuara për grup.Më me rëndësi për proceset e planeve të përgjithshme vendore cilësohet Statusi dhe Funksionaliteti i Zonës Bregliqenore.

Më në detaj mund të thuhet se Elementi Cilësor Hidromorfologjik (Hydromorphological Quality Element) përcakton Funksionalitetin e Bregut Liqenor në pellgun ujëmbledhës. Zona buferike prej 30-50 m është me rëndësi për zonën e bregut, është zonë tranzitore midis trupit ujor dhe territorit përreth, në të cilin zënë vend shërbimet përfituese ekologjike.Risqet dhe menaxhimi i Funksionalitetit të Bregut Liqenor për Liqenet Shkodër, Ohër, Prespë është tashmë e dokumentuar edhe në version GIS dhe do tu dërgohet Ministrive përkatëse në mënyrë që të publikohet në site-t zyrtare.

Takimi i dytë periodik mbi ecurinë e projektit BRIGAID

Në datat 17-18 Nëntor në Leuven, Belgjikë u mbajt takimi i dytë periodik për të diskutuar mbi ecurinë e projektit BRIGAID ( Bridging the Gap for Innovations in Disaster Resilience). Ky projekt është pjesë e programit “Horizon2020” i Komisionit Europian, ku Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është përzgjedhur partnere.

Takimi i mbajtur ishte pjesë e takimeve periodike (çdo 6 muaj) që do të zhvillohen në harkun kohor të 4 vjeteve. Ditën e parë të takimit u diskutua mbi ecurinë dhe masat që janë ndërmarrë deri tani për projektin si edhe për hapat e mëtejshëm që do merren. Gjatë ditës së dytë të takimit u organizua një vizitë në terren për të kuptuar më tepër mbi menaxhimin e qëndrueshëm të ujërave urban.

Qëllimi i BRIGAID është të përthithë ide inovative mbi 3 komponentë kryesorë të ndryshimeve klimatike si, përmbytjet, thatësirat dhe moti ekstrem. Mes ideve të ndryshme, projekti do të përzgjedhë disa prej tyre, të cilat do të zhvillohen dhe do të testohen. Idetë e sukseshme do të ndihmohen që të dalin në treg dhe të bëhen të disponueshme në mënyrë që në momente fatkeqësish natyrore të luajnë rolin e tyre për të zbutur apo shmangur dëmët e mundshme.

 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është i vetmi partner Shqiptar në projekt dhe detyra e saj si institucion publik në nivel qëndror, është ‘skanimi i terrenit’ për identifikimin e ideve dhe aktorëve publik apo privat të cilët punojnë për të gjeneruar risi lidhur me situata që rrjedhojnë nga ndryshimet klimatike. AKPT do të kontribuojë më pas gjatë zbatimit të rezultateve të projektit si ndërmjetësuese dhe transmetuese e tyre tek autoritetet vendore dhe rajonale, të cilat janë më të ekspozuara ndaj rrezikut të mundshëm që sjellin ndryshimet klimatike. AKPT do të ndihmojë gjithashtu edhe gjatë testimit të produkteve on-site, do të sigurojë të dhëna për të përmirësuar risitë, si dhe do ndihmojë në fushatat e shpërndarjes, ndërgjegjësimit dhe marketimit të projektit BRIGAID/ Horizon2020.

Seminar mbi Planifikimin Hapësinor Detar në Gjirin e Vlorës

Më datë 15-17 Nëntor , pranë ambjenteve të hotel “Partner”, u organizua trajnimi me temë “Planifikimi Hapësinor Detar në Gjirin e Vlorës”, i mbajtur nga INCA (Institute for Nature Conservation in Albania).

Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të AKPT-së, stafi i INCA-së dhe institucioneve të ndryshme si: MZHU, MZHETTS, AKZM, AKZM – Vlorë, AKB – Vlorë dhe sektorë privatë.

Dita e parë: Zona dhe nevoja për zbatimin e procesit të Planifikimit Hapësinor Detar.

 • Gjatë trajnimit u diskutua mbi tematikat e mëposhtme:
 • Pasqyra e përgjithshme e konceptit të Planifikimit Hapësinor Detar (MSP).
 • Përcaktimi i zonës fokus brënda zonës së mbrojtur për procesin e Planifikimit Hapësinor Detar (MSP).
 • Identifikimi i burimeve prioritare të synuara për mbrojtjen.
 • Kufizimet juridiksionale të autoriteteve në zonat detare dhe bregdetare.
 • Identifikimi, karakterizimi dhe menaxhimi i palëve të interesit.

Në fund të ditës pasi u bë një përmbledhje e materialit dhe ushtrimeve u la kohë për të diskutuar mbi temat kryesore të përmenduara gjatë ditës.

Dita e dytë: Krijimi objektivave të menaxhimit dhe strategjitë për arritjen e tyre.

Tematikat e prezantuara dhe të diskutuara ishin: 

 • Përdorimi i objektivave të menaxhimit si faktorë nxitës të vendim-marrjes dhe dizenjimit të Planifikimit Hapësinor Detar.
 • Ndikimet mbi burimet e synuara.
 • Identifikimi i zonave të konfliktit dhe pajtueshmërisë.
 • Vështrimi i përgjithshëm mbi planin detar dhe bregdetar.

Gjatë ditës së dytë nga grupet punës, duke u bazuar në terren, u përcaktuan objektivat sipas kërkesave hapësinore për aktivitetet në mjedisin detar dhe bregdetar.

Dita e tretë: Mësime nga rastet më të mira dhe adresimi i procesit duke e përshtatur me situatën në Shqipëri.

Gjatë ditës së tretë u zhvilluan 3 seanca Webinari mbi modelet e ndryshme të Planifikimit Hapësinor Detar dhe si ato mund të zbatohen në rajon.

 • Planifikimi Hapësinor në Germani. “Deti Balltik”. Prezantues Jochen Lamp
 • Planifikimi Hapësinor Detar në pjesën Hollandeze të Detit të Veriut, Prezantues Leo de Vrees.
 • Planifikimit Hapësinor në Mbretërinë e Bashkuar, Prezantues Alec Taylor.

Grupet e punës në fund të trajnimit përgatitën një draft/plan hapësinor detar duke përcaktuar zonimet përkatëse të aktiviteteve. Në këtë draft/plan u morrën parasysh të gjitha objektivat, aktivitetet, faktorët nxitës si dhe qëllimet e hartimit të planit etj.