Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Ftesë për pjesëmarrje në Takimin e Parë Kombëtar në kuadër të projektit BRIGAID më 21/04/2017

Në datën 21 Prill 2017, do të zhvillohet takimi i Parë Kombëtar për Krijimin e Rrjetit të Bashkëpunëtorëve në kuadër të projektit BRIGAID ( Bridging the Gap for Innovations in Disaster Resilience). Ky projekt është pjesë e programit “Horizon2020” i Komisionit Europian, ku Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është përzgjedhur partnere.

Qëllimi i BRIGAID është të përthithë ide inovative mbi 3 komponentë kryesorë të ndryshimeve klimatike si, përmbytjet, thatësirat dhe moti ekstrem. Mes ideve të ndryshme, projekti do të përzgjedhë disa prej tyre, të cilat do të zhvillohen dhe do të testohen. Idetë e suksesshme do të ndihmohen që të dalin në treg dhe të bëhen të disponueshme në mënyrë që në momente fatkeqësish natyrore të luajnë rolin e tyre për të zbutur apo shmangur dëmet e mundshme. 

Roli final i AKPT-së në kuadër të BRIGAID do të jetë komunikimi dhe përhapja e njohurive dhe promovimi i risive/produkteve të përfituara nga projekti tek bashkëpunëtorët lokalë, grupet e interesit, autoritetet vendore, rajonale e qëndrore, të cilët janë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve klimatike. Gjithashtu, AKPT do të ndihmojë projektin BRIGAID edhe gjatë fazës së testimit të produkteve on-site, ku sipas problematikës do të planifikohet dhe projektohet një hapësirë e posaçme në Shqipëri.

Në këtë kuadër, AKPT organizon takimin e parë kombëtar, objektivi kryesor i të cilitështë evidentimi i interesave të përbashkëta dhe krijimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve dhe grupeve të interesit, të cilët do të jenë baza mbështetëse e projektit dhe garanci për suksesin e tij.

lllkljk

Axhenda e Takimit

Njoftim për pezullim të përkohshëm të funksionimit të Regjistrit të Integruar të Territorit

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) ju  njofton se Regjistri i Integruar i Territorit (RIT) do të jetë përkohësisht jashtë shërbimit (offline), pasi do të realizohet transferimi i të dhënave të tij në një infrastrukturë të re fizike, pranë AKSHIT. Sapo të përfundojë proçesi i transferimit dhe rivendosja në funksion i RIT do të njoftoheni sërish nëpërmjet një komunikimi të dytë.
Për të mos penguar proçesin e hartimit dhe miratimit të Planeve të Përgjithshme Vendore të Bashkive, si edhe botimin në RIT të draft-akteve dhe akteve që krijohen nga autoritetet e planifikimit dhe të zhvillimit të territorit, AKPT ju kërkon që materialet për publikim në RIT t'i dërgoni pranë AKPT-së me shkresë zyrtare.
Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në: info@planifikimi.gov.al
Ju falenderojmë për mirëkuptimin!

MZHU udhëzim bashkive për procedurat e zbatimit të Planeve të Përgjithshme Vendore

Me miratimin e Planeve të Përgjithshme Vendore, 43 prej të cilave do të jenë gati për 43 bashki deri në fund të vitit 2017, rritet edhe përgjegjësia e bashkive lidhur me procesin e dhënies së lejeve të ndërtimit. Nëpërmjet një udhëzimi të posaçëm, Ministria e Zhvillimit Urban ka detajuar mënyrën se si bashkitë duhet të veprojnë për dhënien e këtyre lejeve, në kuadër të zbatimit të planit vendor për secilën bashki. Udhëzimi është i vlefshëm edhe për bashkitë, të cilat ende nuk kanë një plan vendor por që do ta kenë ata në të ardhmen.

Sipas këtij udhëzimi, që mban firmën e Ministres së Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni, brenda datës 5 (pesë) të çdo muaji, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, si autoritet përgjegjës, përgatit dhe i dërgon Ministrisë së Zhvillimit Urban raportin mujor të zhvillimeve në territor që përmban të dhëna mbi lejet e zhvillimit dhe lejet e ndërtimit të miratuara nga Bashkitë gjatë muajit paraardhës, si dhe kushtet zhvillimore përkatëse në raport me përcaktimet e PPV-ve. Raporti evidenton, në një seksion të veçantë, lejet e ndërtimit të miratuara në tokë të ndërtueshme të kategorive të resurseve tokë bujqësore, tokë natyrore, pyll ose kullotë, sipas Planit të Përgjithshëm Vendor, si dhe sipërfaqet e miratuara për ndërtim.

Ministria e Zhvillimit Urban, në përputhje me kuadrin ligjor ekzistues,  harton, sipas rastit, projektligjin ose projektvendimin e Këshillit të Ministrave për kalimin e kategorisë së resursit “tokë bujqësore” në tokë urbane (truall), për sipërfaqet ndërtimore që janë objekt i lejeve të ndërtimit, të miratuara nga Bashkitë gjatë muajit paraardhës, dhe ia dërgon paraprakisht, për mendim, Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU).

Në rast se bashkitë miratojnë, në përputhje me Planin e Përgjithshëm Vendor, leje ndërtimi në tokë të kategorive të resursit “tokë natyrore”, “pyll” ose “kullotë”, Ministria e  Zhvillimit Urban ndjek procedurat ligjore të parashikuara nga legjislacioni në fuqi për ndryshimin e këtyre kategorive, duke bashkërenduar punën me autoritetet përgjegjëse.

  • Ndërkohë, sa i takon bashkive, me miratimin e PPV-ve, (Planit të përgjithshëm vendor), ato hartojnë dhe miratojnë:
  • projektet e infrastrukturës dhe të hapësirës publike,
  • PDV-të, dhe/ose
  • studime të thelluara që përmbajnë informacionin e nevojshëm për saktësinë e zbatimit të gjurmës së infrastrukturës përkatëse  për territoret e zëna me ndërtime pa leje.

Bashkia njofton zyrtarisht ALUIZNI-n për projektet, PDV-të dhe/ose studimet e miratuara për këto territore. Në rastet kur bashkitë nuk e kanë përgatitur këtë dokumentacion, ALUIZNI i merr vendimet mbi bazën e procesit të bashkërendimit institucional, përfshirë bashkërendimin me Ministrinë e Zhvillimit Urban.

Udhëzimin e plotë e gjeni në linkun: 

http://www.zhvillimiurban.gov.al/files/pages_files/Udhezim_MZHU.pdf

Misioni i Taiex-it për implemetimin e planeve dhe krijimin e një platforme për monitorimin e tyre

Ministria e Zhvillimit Urban, në bashkëpunim me ekspertë austriakë të “TAIEX-it, z. Bernd Schuh dhe z. Rudolf Schicker nga Instituti Austriak për Planifikimin Hapësinor OIR, do të zhvillojnë përgjatë datave 27 – 30 mars 2017, trajnimin me temë "Monitorimi dhe Vlerësimi i Planeve Kombëtare dhe Vendore".

Ky trajnim konsiston në analizimin e praktikave më të mira ekzistuese të vendeve të zhvilluara, në këtë rast Austria, dhe në propozimin e një serie mekanizmash për monitorimin dhe implementimin e planeve kombëtare dhe vendore. Asistenca e TAIEX-it do të fokusohet në planet kombëtare dhe sektoriale duke i kushtuar rëndësi të veçantë organizimit të territorit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe krijimit të mundësive ekonomike. Nga aspekti i legjislacionit të planeve do të diskutohet mbi përdorimin e tokës, mbrojtjen e mjedisit, transportin, shërbimet, analizën territoriale etj.

Kjo eksperiencë do të shërbejë për rritjen e kapaciteteve të punonjësve të Ministrisë së Zhvillimit Urban, të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, në zhvillimin e strategjive dhe direktivave për monitorimin dhe implementimin e planeve.