Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Bujqësia

Ligji "Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës", ka për qëllim të përcaktojë:

1. Rregullat themelore të administrimit të tokës bujqësore, në pronësi private dhe shtetërore dhe të disa prej kategorive të tjera të resurseve;

2. Strukturat shtetërore pranë qeverisjes vendore, të ngarkuara për administrimin e tokës, si dhe funksionet e detyrat e tyre."

Ligji "Për mbrojtjen e tokës bujqësore" ka për qellim:

1. Te përcaktojë parimet, rregullat dhe institucionet për ruajtjen dhe përmirësimin ne mënyrë te qëndrueshme te funksioneve qe përmbush toka bujqësore dhe, ne veçanti, pjellorinë e saj.

2. Te harmonizoje te drejtat dhe përfitimet, qe rrjedhin nga pronësia mbi token bujqësore, me detyrimet dhe përgjegjësitë për mbrojtjen dhe përdorimin e saj te qëndrueshëm.

3. Te ruaje dhe te rehabilitoje token bujqësore nga veprimi i dëmshëm i faktorëve te ndryshëm klimatike dhe njerëzore.