Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Çështje Vendore

Njësitë e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë janë:

Bashki - 61

Qarqe - 12

Ndarjet administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore, përcaktohen nga ky ligj. Emërtimi, shtrirja territoriale, kufijtë, qendra, njësitë administrative përbërëse të çdo njësie të qeverisjes vendore dhe nënndarjet e tyre janë të përcaktuara në hartat dhe në tabelat bashkëlidhur këtij ligji dhe që janë pjesë përbërëse e tij.