Vendimet KKT

Për miratimin e kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimin e disa zonave ekzistuese
30/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita Hidrokarbure (Gazoil, Benzinë, Solar), në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
30/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Fabrikë pasurimi kromi", në Ternovë, Njësia Administrative Zerqan, Bashkia Bulqizë
30/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion dhe shtesë kati i godinës së morgut të mjeksisë ligjore", Bashkia Tiranë
30/12/2015
Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin Nr.1 dt.30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPV
30/12/2015
Për miratimin e lejes së ndërtimit p=r objektin "Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 KV në 20 KV, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian tëTiranës, Bashkia Tiranë"
30/12/2015
Për miratimin e lejes së ndërtimit pë objektin:"Zgjerim i sheshit me funksion vendparkimi,në perëndim dhe jug-lindje të stadiumit "Loro Boriçi",Bashkia Shkodër"
03/12/2015

Faqet