Vendimet KKT

Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga Autoritetet Vendore të Zhvillimit të Territorit
17/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Këndi i lojrave për femijë, Projekti Pilot 4, në kuadër të rehabilitimit të Parkut të Liqenit, Bashkia Tiranë"
12/02/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi, Rikonstruksioni dhe Rinovimi i Unazës së Vogël, Tiranë. Loti 2, 3 dhe 4"
12/02/2016
Për vazhdimin e proçedurave nga AZHT për lëshimin e dokumentit të Lejes së Ndërtimit, bazuar në Lejet Zhvillimore Komplekse të miratuara në KKT përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr.107/2014 "Për palnifikimin dhe zhvillimin e territorit" i ndryshuar
08/01/2016
Për miratimin e kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimin e disa zonave ekzistuese
30/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita Hidrokarbure (Gazoil, Benzinë, Solar), në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia Durrës
30/12/2015
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Fabrikë pasurimi kromi", në Ternovë, Njësia Administrative Zerqan, Bashkia Bulqizë
30/12/2015

Faqet