Vendimet KKT

Vendim Nr. 1, datë 07.06.2016 "Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i Hidrocentralit "Shpella Poshtë 2".
07/06/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i hidrocentarlit "Prellë", në ish-komunën Rukaj, Bashkia Mat
07/06/2016
Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rindërtimi i banesës ku u ngrit flamuri i ish-Republikës së Korçës
07/06/2016
Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1,datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithëshme Vendor
07/06/2016
Për një ndryshim në Vendimi Nr. 9, datë 17.02.2016 "Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga autoritetet vendore te zhvillimit të territorit
07/06/2016
Për shqyrtimin e kërkesave për Leje Zhvilimi dhe Ndërtimi brenda Zonave të Rendësisë Kombëtare
07/06/2016
Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin "Kompleksi i ri i Stadiumit Kombëtar, Tiranë"
29/04/2016

Faqet