Bashkia Ura Vajgurore

Dt.19.12.2016 Bashkia Ura Vajgurore

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 


 Dt.22.12.2016 Bashkia Ura Vajgurore

Akt Përputhshmëria për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor