Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

AKPT organizon takimin e katërt të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

Më datë 21 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e katërt për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” institucioneve të qeverisjes qendrore.

Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Urban, Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Ministrisë së Bujqësisë së Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Në takim u prezantuan: 

 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 4 “Plani Kombëtar Sektorial”: qëllimi i hartimit të këtyre planeve nga ministritë përkatëse, për të zhvilluar strategjikisht një ose më shumë sektorë sipas fushave të kompetencës.
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 5 “Plani i Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare” duke u ndalur në: 
  1. zona dhe/ose çështja e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit, ku propozohet zhvillim i ri, brenda kufizimeve ligjore e sektoriale;
  2. Aktorët dhe rolet e tyre në procesin e PDZRK-së;
  3. Hapat nëpër të cilat PDZRK-ja duhet të kalojë: iniciativa, vlerësimi, nisma, koordinimi, hartimi, bashkërendimi, kontrolli dhe miratimi.
  4. Përmbajtja, për të cilën VKM-ja ndjek hapat dhe strukturën e secilës fazë të hartimit të PDZRK-ve të grupuar si më poshtë:
  5. Analiza dhe Strategjia Territoriale;
  6. Plani i Zhvillimit të Territorit; Rregullorja e Planit; Vlerësimi Strategjik Mjedisor;
  7. Plani i Detajuar i Zhvillimit; Rregullorja e Planit të Detajuar; Informacioni gjeohapësinor i territorit i integruar në platformën GIS, sipas standardeve të RKPT-së;

Gjatë diskutimit u ngritën disa çështje si:

  1. Plani Kombëtar Sektorial i Energjisë i miratuar, për të cilin MEI ka planifikuar të ndërtojë 50 ha tokë me panele fotovoltaike, për të përmbushur nevojën e 50 mW; si duhet vepruar në këtë rast, cfarë orientimesh i duhen dhënë investitorëve të mundshëm mbi territoret më të përshtatshme për realizimin e këtyre infrastrukturave;
  2. Koha e menduar e zgjatjes së  procesit të vlerësimit të komisionit;
  3. Rishikimi i VKM-ve të minsitrive të tjera për tu përshtatur me ndryshimet e VKM-së së Planfikimit;
  4. Qartësimi mbi hapat në të cilat kalon ky proces, Autorizimi i dalë nga Ministri përgjegjës duhet të jepet pas vlerësimit paraprak të komisionit të përbashkët, në mënyrë që hapat që do ndjekë investitori të jenë të qarta;
  5. Duhet të ketë më shumë koordinim midis institucioneve dhe ministrive, në mënyrë që të bashkërendohen strategjitë dhe objektivat e zhvillimit për sektorët prioritarë të secilës ministri, duke mos cënuar kompetencat dhe strategjitë e njëri-tjetrit.

Ky ishte takimi i katërt dhe i fundit ndër takimet e planifikuara për konsultimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit të Territorit.

AKPT organizoi takimin e tretë të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

Më datë 12 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e tretë për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” Bashkive, të cilat janë në proces hartimi si dhe atyre të cilat do të fillojnë së shpejti punën me hartimin e PPV-ve.

Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të AKPT-së, Co-Plan, Aluizni si dhepërfaqësues të Bashkive Tiranë, Lushnje, Elbasan, Berat, Krujë, Shkodër, Kurbin, Skrapar, Kuçovë, Prrenjas, Librazhd, etj. 

Në takim u prezantuan:  

 • Ndryshimet në Kreun III / Seksioni 1 “Ndarja e Territorit për Qëllime Planifikimi; Përdorimi i Tokës dhe Ndarja e Territorit”: strukturimi dhe zonimi i territorit për qëllime planifikimi dhe zhvillimi, kategorizimi i përdorimit të tokës si dhe përdorimi i standardit të Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit në hartimin e dokumenteve të planifikimit;
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 7 “Plani i Përgjithshëm Vendor”: saktësim i strukturës së përmbajtjes së dokumenteve të PPV-së;
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 8 “Plani i Detajuar Vendor”: rastet për të cilat hartohet PDV-ja, autoritetet përgjegjëse për hartimin dhe miratimin e tij, procesi i hartimit të PDV-së dhe përmbajtja e dokumentit.

Gjatë diskutimit u ngritën disa çështje si:

 • Hartimi i PDV-së me dy faza për të siguruar infrastrukturën e nevojshme dhe procedura e rishikimit;
 • Informaliteti në territor dhe përqasja e Bashkive për rizhvillim të këtyre zonave dhe përgatitja e Planeve të Strehimit;
 • Krijimi i njësive mikse dhe përcaktimi i kategorisë dominuese.
 • Ndarja në nënnjësi dhe vendosja e disa rregullave për krijimin e “Njësisë”

Ky ishte takimi i tretë ndër takimet e planifikuara për konsultimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit të Territorit.

AKPT organizoi Takimin e dytë të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

Më datë  06 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e dytë për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore nga AKPT, në lidhje me rishikimin e VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” Bashkive të cilat janë në proces hartimi si dhe atyre të cilat do të fillojnë së shpejti punën me hartimin e PPV-ve.

Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të AKPT, Ministrisë së Zhvillimit Urban si dhe përfaqësues të Bashkive Përmet, Dropull, Pogradec, Shijak, Vorë, Durrës, Pukë, Gramsh, Belsh, Korçë dhe Kolonjë.

 

Në takim u prezantuan:  

 • Ndryshimet në Kreun III / Seksioni 1 “Ndarja e Territorit për Qëllime Planifikimi; Përdorimi i Tokës dhe Ndarja e Territorit”: strukturimi dhe zonimi i territorit për qëllime planifikimi dhe zhvillimi, kategorizimi i përdorimit të tokës si dhe përdorimi i standardit të Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit në hartimin e dokumenteve të planifikimit;
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 7 “Plani i Përgjithshëm Vendor”: saktësim i strukturës së përmbajtjes së dokumenteve të PPV-së;
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 8 “Plani i Detajuar Vendor”: rastet për të cilat hartohet PDV-ja, autoritetet përgjegjëse për hartimin dhe miratimin e tij, procesi i hartimit të PDV-së dhe përmbajtja e dokumentit.

Gjatë diskutimit u ngritën disa çështje si:

 • Funksionimi i Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit, shfaqja e informacionit për publikun dhe institucionet.
 • Ndërlidhja e platformës se e-Lejve me platformën e-Planfikimi, azhornimi automatik i sistemit dhe skanimi i territorit.
 • Krijimi i platformës së monitorimit, e cila gjeneron raporte me të dhëna të vlefshme për analiza dhe skanime të territorit.

Ky ishte takimi i dytë nga lista e takimeve të planifikuara për konsultimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit të Territorit.

Nis puna për Planet Vendore në Pukë, Mirditë, Gramsh dhe Belsh

Katër bashki: Pukë, Mirditë, Gramsh dhe Belsh, me financim të buxhetit të shtetit,  nisin punën për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore, duke çuar në 44 nga 61, numrin e njësive vendore që do të kenë planet e tyre vendore brenda vitit 2017.  Në takimin e organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Ministrja Eglantina Gjermeni kërkoi nga bashkitë angazhim maksimal përgjatë gjithë procesit të hartimit dhe miratimit të këtyre planeve.

“Gjatë punës për hartimin e PPV vitin e kaluar kemi pasur edhe eksperienca jo të mira nga ana e disa bashkive, të cilat nuk janë treguar korrekte me procesin. Ndaj, më lejoni të nënvizoj se angazhimi juaj dhe i stafeve tuaja është element kyç që prej fillimit të punë sot e deri ditën e miratimit në Këshillat Bashkiakë. Nga eksperienca e kaluar, kemi konstatuar se procesi ecën më shpejt dhe problematikat zgjidhen më thjeshtë kur stafi i zyrë së urbanistikës angazhohet në kohë të plotë dhe në mënyrë aktive gjatë hartimit të PPV-së, duke mbajtur komunikim të vazhdueshëm me AKPT për cdo problematikë. Duhet patur parasysh që ky proces do të përfundojë brenda vitit 2017, dhe praktikisht ka vetëm 6-muaj kohë, sipas termave të references, për hartimin e instrumentit vendor. Kësisoj, kjo dikton nëvojën për angazhim maksimal të të gjitha palëve, kryesisht të Bashkisë, për ta përmbyllur këtë proces në kohë dhe me cilësi. dua të sjell në vëmendjen Tuaj që në të gjitha hapat e realizimit të këtyre dokumentave, duhet të zhvillohet një proces konsultimi i gjerë dhe sa më transparent me të gjithë grupet e interesit, jo vetëm sepse është një detyrim ligjor, por sepse është domosdoshmëri për të garantuar që këto dokumenta reflektojnë interesat/kërkesat e sa më shumë qytetarëve dhe grupeve të interesit”, tha mes të tjerash Ministrja në takimin ku ishin të pranishëm kryetarët e 4 bashkive si dhe studio fituese gjatë procesit të prokurimit.

Ministria e Zhvillimit Urban (MZHU), si autoritet kombëtar i planifikimit të territorit, nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), mbështet dhe bashkërendon procesin e hartimit të dokumentave të planifikimit vendor dhe zhvillimit të territorit, proces i cili në çdo rast do të udhëhiqet nga autoritetet e planifikimit në nivel vendor (bashkitë) referuar ligjit për “Organizmin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”. Kryetarët e bashkive kanë nënshkruar tashmë Akt-Marrëveshjen MZHU-BASHKI, ku kanë shprehur zyrtarisht angazhimin e tyre në këtë proces.

Ministrja Gjermeni siguroi se stafi i Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, do të jenë gjithmonë shumë bashkëpunues me ju, për të garantuar hartimin, miratimin dhe zbatimin me sukses të Planeve të Përgjithshme Vendore për këto 4 bashki, edhe për 3 bashkitë e tjera të këtij viti (Përmet-Kolonjë-Këlcyrë), pasi të ketë përfunduar procedura e prokurimit edhe për këtë lot.

Gjatë  vitit 2016, Qeveria mbështeti financiarisht hartimin e PPV për 26 bashki. Nga këto 26 bashki janë miratuar 14-PPV (Kurbin,Krujë, Kukës, Divjakë,Gjirokastër,  Skrapar,  Poliçan,  Ura-Vajgurore, Cërrik, Librazhd, Korçë, Tiranë, Dibër, Prrenjas). Për Bashkitë Tiranë, Korçë dhe Divjak është bërë zbardhja e dokumentit dhe hedhja në Rregjistrin e Integruar të Territorit. Bashkia Shkodër është në proces miratimi të PPV-së në KKT, ndërsa për Plani Vendor i bashkisë Kavajë është në proces miratimi të PPV-së në Këshill Bashkiak. Sa i takon 10 bashkive të  tjera janë ende në procesin e marrjes së Aktit të Përpuethshmërisë nga AKPT (Vlorë, Himarë, Sarandë, Konispol, Lezhë, Durrës, Shijak, Vorë, Rrogozhinë, Pogradec). Gjatë vitit 2017, DLDP mbështet financiarisht dhe teknikisht planet vendore të bashkive: Malësi e Madhe, Tropojë, Vau i Dejës, Mat dhe Klos, puna për të cilat ka nisur prej muajsh.