Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Ndryshime në VKM Nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” dhe në Datamodel

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit. Gjatë hartimit të Planeve Kombëtare dhe eksperiencave të para me Planet Vendore, është parë e nevojshme rishikimi i VKM Nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit”.

AKPT ka nisur dhe është në proces rishikimi të VKM Nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” . Qëllimi i këtij procesi është hartimi i një rregulloreje e cila do të jetë më e thjeshtë dhe efikase në përdorim për të gjithë autoritetet përgjegjëse për planifikimin e territorit shqiptar.

Në vijimësi të procesit, gjatë muajit Qershor dhe Korrik 2017, janë organizuar disa takime me palë të interesuara, ku janë prezantuar ndryshimet e propozuara dhe janë mbledhur mendime dhe sugjerime mbi këto ndryshime. Materiali draft i Rregullores është shpërndarë gjithashtu on-line tek autoritetet e ndryshme të planifikimit, të nivelit vendor apo qendror, për të marrë mendime dhe sugjerime lidhur me ndryshimet e propozuara.

Duke iu bashkuar ndryshimeve të fundit ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka nisur procesin për krijimin e një datamodeli të ri, i cili do të jetë i harmonizuar me ndyshimet e VKM-së së re, si edhe me eksperiencat e kaluara. Qëllimi i këtyre propozimeve është integrimi i informacioneve të gjendjes ekzistuese me atë të propozuar si edhe aksesi më i lehtë, për t’i bërë planet më të kuptueshme nga përdoruesit.

BRIGAID- Katastrofat natyrore mund të mposhten nga ide/produkte novatore

Data 1 Tetor shënon përfundimin e afatit të aplikimeve për prezantimin e ideve novatore, në projektin BRIGAID “Kapercimi i barrierave ne fushën e inovacionit në funksion të rekuperimit nga katastrofat”. Idetë e propozuara do të kenë në fokus tre komponentë kryesorë  të ndryshimeve klimatike, Përmbytjet, Thatësirat dhe Moti ekstrem dhe konkretisht përdorimin  e produkteve dhe zgjidhjeve praktike, të shpejta dhe efikase për kapercimin e katastrofave natyrore.

Projekti BRIGAID, partneri shqiptari i të cilit është Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka si qëllim përthithjen e ideve novatore në kontekstin shqiptar. Idetë më të sukseshme do të përzgjidhen për t’u zhvilluar dhe testuar nga projekti. Idetë më të mira, novatore dhe efikase do të ndihmohen nga projekti BRIGAID të dalin në treg në mënyrë që në momente fatkeqësish natyrore të luajnë rolin e tyre për të zbutur apo shmangur dëmet e mundshme të fatkeqësive  natyrore. 

Në kuadër të punës së projektit, AKPT ka krijuar dhe evidentuar  rrjetin e  bashkëpunëtorëve të përbërë nga inovatorë, kërkues shkencorë, akademikë, njerëz me ide novatore si dhe institucione shtetërore që mund të jenë përfitues të ideve dhe produkteve fundore.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, si partnere e projektit BRIGAID, ka komunikuar dhe shpërndarë informacionin mbi projektin, produktet, si dhe risitë e tij tek bashkëpunëtorët lokalë, grupet e interesit, autoritetet vendore, rajonale e qëndrore, të cilët janë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve klimatike dhe duan të kenë një kontribut duke u bërë pjesë e përpjekjes globale.

Në muajin Prill të vitit 2017 është mbajtur në Tiranë Takimi i Parë Kombëtar për prezantimin e projektit dhe për krijimin e rrjetit të bashkëpunëtorëve. Pas muajit Prill e deri më tani janë organizuar rreth 20 takime me bashkëpunëtorët më potencial novator, si dhe është prezantuar projekti në një Sympozium të Katastrofave Natyrore, të organizuar në Tiranë nga një universitet jopublik.  Takimet janë organizuar me njësi kërkimore të universiteteve publike dhe private, me kompani të profilizuara në krijimin e  novacioneve,  si edhe me institucionet publike.

Përfundimi i procesit të aplikimit, përzgjidhja e ideve fituese nga lideri i projektit Univesiteti i Teknologjisë “TUDelft”, vijon me procesin e testimit dhe të implementimit të produkteve novatore. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, do të ndihmojë projektin BRIGAID gjatë testimit të këtyre produkteve on-site në Shqipëri; me planifikimin dhe projektimin e një vendi testimi me kushtet teknike dhe natyrore të përshtatshme.

Më tepër informacione mbi mënyrat e aplikimit për ide novatore gjeni në :

brigaid.albania@planifikimi.gov.al

+355 69 281 2877

Akademia Verore 2017 fillon aktivitetin e saj në luginën e Vjosës

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ogranizon për të tretin vit radhazi, Akademinë Verore Atelier Albania (AASA). Qëllimi i saj është adresimi i çështjeve specifike të lidhura me sistemin e planifikimit territorial nëpërmjet një zinxhiri eksperimental të të mësuarit, por edhe ‘krijuarit’, mes aktorëve të të gjithë niveleve.

Akademia Verore e vitit 2017 ka në fokus luginën e lumit Vjosë në jug të Shqipërisë. AASA është një shkollë 5-javore për studentë dhe të diplomuar rishtazi,kryesisht në fushën e arkitekturës, zhvillimit urban, me fokus krijimin e modeleve të integruara për zhvillimin e komuniteteve nëpërmjet turizmit.

Akademia ka nisur aktivitetin e saj me datë 20 Gusht, ku së bashku me 5 studentët e përzgjedhur, janë zhvilluar dy javë vizita në terren. Studentët janë bërë ‘turistë kritikë’, dhe kanë vlerësuar në mënyrë sistematike situatën ekzistuese nëpërmjet vizitave dhe diskutimeve.

Gjatë tre javëve të mëpasshme grupi do të punojë për përgatitjen e propozimeve në mjediset e zyrës në Tiranë, ku do të diskutojnë dhe ndërveprojnë me ekspertë dhe specialistë të fushave të ndryshme, për konsolidimin e propozimeve të tyre. 

Baza teorike e Akademisë së 2017-ës përbëhet nga teori zhvillimi, teori mbi turizmin, mbi historinë dhe diskurse rreth çështjes mjedisore apo ato të së drejtës mjedisore.

AASA beson se shkaku kryesor për të udhëtuar është “të mësuarit nga të tjerët”.

Eksperiencat më të mira janë ato që të frymëzojnë për të marrë ndonjë ide me vete, të cilët e mban vazhdimisht në vëmendje gjatë jetës së përditshme. E thënë ndryshe, duke vëzhguar kultura të tjera mund të mësohet ose si nuk duhet të jetohet ose se si duhet të jetohet.

“Tregoju se si duhet të jetojnë!”

Eksperienca më e mirë e turizmit është kur zbulon komunitete të lulëzuara. Prandaj, ndërhyrjet turistike që vijnë nga sektori i zhvilluesve duhet të jenë natyralisht mbështetëse të shëndetit, lumturisë dhe mirëqënies së përgjithshme të banorëve të vendeve në të cilat ata ndërhyjnë. Duke mbështetur një botë socio-ekonomike pozitive për njerëzit atje, përforcohet produkti turistik që vizitorët paguajnë për të përjetuar.

AKPT/ Atelier Albania/ Akademia Verore

AKPT organizon takimin e katërt të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

Më datë 21 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e katërt për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” institucioneve të qeverisjes qendrore.

Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Urban, Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Ministrisë së Bujqësisë së Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Në takim u prezantuan: 

 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 4 “Plani Kombëtar Sektorial”: qëllimi i hartimit të këtyre planeve nga ministritë përkatëse, për të zhvilluar strategjikisht një ose më shumë sektorë sipas fushave të kompetencës.
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 5 “Plani i Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare” duke u ndalur në: 
  1. zona dhe/ose çështja e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit, ku propozohet zhvillim i ri, brenda kufizimeve ligjore e sektoriale;
  2. Aktorët dhe rolet e tyre në procesin e PDZRK-së;
  3. Hapat nëpër të cilat PDZRK-ja duhet të kalojë: iniciativa, vlerësimi, nisma, koordinimi, hartimi, bashkërendimi, kontrolli dhe miratimi.
  4. Përmbajtja, për të cilën VKM-ja ndjek hapat dhe strukturën e secilës fazë të hartimit të PDZRK-ve të grupuar si më poshtë:
  5. Analiza dhe Strategjia Territoriale;
  6. Plani i Zhvillimit të Territorit; Rregullorja e Planit; Vlerësimi Strategjik Mjedisor;
  7. Plani i Detajuar i Zhvillimit; Rregullorja e Planit të Detajuar; Informacioni gjeohapësinor i territorit i integruar në platformën GIS, sipas standardeve të RKPT-së;

Gjatë diskutimit u ngritën disa çështje si:

  1. Plani Kombëtar Sektorial i Energjisë i miratuar, për të cilin MEI ka planifikuar të ndërtojë 50 ha tokë me panele fotovoltaike, për të përmbushur nevojën e 50 mW; si duhet vepruar në këtë rast, cfarë orientimesh i duhen dhënë investitorëve të mundshëm mbi territoret më të përshtatshme për realizimin e këtyre infrastrukturave;
  2. Koha e menduar e zgjatjes së  procesit të vlerësimit të komisionit;
  3. Rishikimi i VKM-ve të minsitrive të tjera për tu përshtatur me ndryshimet e VKM-së së Planfikimit;
  4. Qartësimi mbi hapat në të cilat kalon ky proces, Autorizimi i dalë nga Ministri përgjegjës duhet të jepet pas vlerësimit paraprak të komisionit të përbashkët, në mënyrë që hapat që do ndjekë investitori të jenë të qarta;
  5. Duhet të ketë më shumë koordinim midis institucioneve dhe ministrive, në mënyrë që të bashkërendohen strategjitë dhe objektivat e zhvillimit për sektorët prioritarë të secilës ministri, duke mos cënuar kompetencat dhe strategjitë e njëri-tjetrit.

Ky ishte takimi i katërt dhe i fundit ndër takimet e planifikuara për konsultimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit të Territorit.