Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Akademia Verore 2017 fillon aktivitetin e saj në luginën e Vjosës

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ogranizon për të tretin vit radhazi, Akademinë Verore Atelier Albania (AASA). Qëllimi i saj është adresimi i çështjeve specifike të lidhura me sistemin e planifikimit territorial nëpërmjet një zinxhiri eksperimental të të mësuarit, por edhe ‘krijuarit’, mes aktorëve të të gjithë niveleve.

Akademia Verore e vitit 2017 ka në fokus luginën e lumit Vjosë në jug të Shqipërisë. AASA është një shkollë 5-javore për studentë dhe të diplomuar rishtazi,kryesisht në fushën e arkitekturës, zhvillimit urban, me fokus krijimin e modeleve të integruara për zhvillimin e komuniteteve nëpërmjet turizmit.

Akademia ka nisur aktivitetin e saj me datë 20 Gusht, ku së bashku me 5 studentët e përzgjedhur, janë zhvilluar dy javë vizita në terren. Studentët janë bërë ‘turistë kritikë’, dhe kanë vlerësuar në mënyrë sistematike situatën ekzistuese nëpërmjet vizitave dhe diskutimeve.

Gjatë tre javëve të mëpasshme grupi do të punojë për përgatitjen e propozimeve në mjediset e zyrës në Tiranë, ku do të diskutojnë dhe ndërveprojnë me ekspertë dhe specialistë të fushave të ndryshme, për konsolidimin e propozimeve të tyre. 

Baza teorike e Akademisë së 2017-ës përbëhet nga teori zhvillimi, teori mbi turizmin, mbi historinë dhe diskurse rreth çështjes mjedisore apo ato të së drejtës mjedisore.

AASA beson se shkaku kryesor për të udhëtuar është “të mësuarit nga të tjerët”.

Eksperiencat më të mira janë ato që të frymëzojnë për të marrë ndonjë ide me vete, të cilët e mban vazhdimisht në vëmendje gjatë jetës së përditshme. E thënë ndryshe, duke vëzhguar kultura të tjera mund të mësohet ose si nuk duhet të jetohet ose se si duhet të jetohet.

“Tregoju se si duhet të jetojnë!”

Eksperienca më e mirë e turizmit është kur zbulon komunitete të lulëzuara. Prandaj, ndërhyrjet turistike që vijnë nga sektori i zhvilluesve duhet të jenë natyralisht mbështetëse të shëndetit, lumturisë dhe mirëqënies së përgjithshme të banorëve të vendeve në të cilat ata ndërhyjnë. Duke mbështetur një botë socio-ekonomike pozitive për njerëzit atje, përforcohet produkti turistik që vizitorët paguajnë për të përjetuar.

AKPT/ Atelier Albania/ Akademia Verore

AKPT organizon takimin e katërt të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

Më datë 21 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e katërt për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” institucioneve të qeverisjes qendrore.

Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Urban, Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Ministrisë së Bujqësisë së Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Në takim u prezantuan: 

 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 4 “Plani Kombëtar Sektorial”: qëllimi i hartimit të këtyre planeve nga ministritë përkatëse, për të zhvilluar strategjikisht një ose më shumë sektorë sipas fushave të kompetencës.
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 5 “Plani i Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare” duke u ndalur në: 
  1. zona dhe/ose çështja e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit, ku propozohet zhvillim i ri, brenda kufizimeve ligjore e sektoriale;
  2. Aktorët dhe rolet e tyre në procesin e PDZRK-së;
  3. Hapat nëpër të cilat PDZRK-ja duhet të kalojë: iniciativa, vlerësimi, nisma, koordinimi, hartimi, bashkërendimi, kontrolli dhe miratimi.
  4. Përmbajtja, për të cilën VKM-ja ndjek hapat dhe strukturën e secilës fazë të hartimit të PDZRK-ve të grupuar si më poshtë:
  5. Analiza dhe Strategjia Territoriale;
  6. Plani i Zhvillimit të Territorit; Rregullorja e Planit; Vlerësimi Strategjik Mjedisor;
  7. Plani i Detajuar i Zhvillimit; Rregullorja e Planit të Detajuar; Informacioni gjeohapësinor i territorit i integruar në platformën GIS, sipas standardeve të RKPT-së;

Gjatë diskutimit u ngritën disa çështje si:

  1. Plani Kombëtar Sektorial i Energjisë i miratuar, për të cilin MEI ka planifikuar të ndërtojë 50 ha tokë me panele fotovoltaike, për të përmbushur nevojën e 50 mW; si duhet vepruar në këtë rast, cfarë orientimesh i duhen dhënë investitorëve të mundshëm mbi territoret më të përshtatshme për realizimin e këtyre infrastrukturave;
  2. Koha e menduar e zgjatjes së  procesit të vlerësimit të komisionit;
  3. Rishikimi i VKM-ve të minsitrive të tjera për tu përshtatur me ndryshimet e VKM-së së Planfikimit;
  4. Qartësimi mbi hapat në të cilat kalon ky proces, Autorizimi i dalë nga Ministri përgjegjës duhet të jepet pas vlerësimit paraprak të komisionit të përbashkët, në mënyrë që hapat që do ndjekë investitori të jenë të qarta;
  5. Duhet të ketë më shumë koordinim midis institucioneve dhe ministrive, në mënyrë që të bashkërendohen strategjitë dhe objektivat e zhvillimit për sektorët prioritarë të secilës ministri, duke mos cënuar kompetencat dhe strategjitë e njëri-tjetrit.

Ky ishte takimi i katërt dhe i fundit ndër takimet e planifikuara për konsultimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit të Territorit.

AKPT organizon takimin e katërt të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

Më datë 21 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e katërt për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” institucioneve të qeverisjes qendrore.

Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Urban, Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Ministrisë së Bujqësisë së Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Në takim u prezantuan: 

 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 4 “Plani Kombëtar Sektorial”: qëllimi i hartimit të këtyre planeve nga ministritë përkatëse, për të zhvilluar strategjikisht një ose më shumë sektorë sipas fushave të kompetencës.
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 5 “Plani i Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare” duke u ndalur në: 
  1. zona dhe/ose çështja e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit, ku propozohet zhvillim i ri, brenda kufizimeve ligjore e sektoriale;
  2. Aktorët dhe rolet e tyre në procesin e PDZRK-së;
  3. Hapat nëpër të cilat PDZRK-ja duhet të kalojë: iniciativa, vlerësimi, nisma, koordinimi, hartimi, bashkërendimi, kontrolli dhe miratimi.
  4. Përmbajtja, për të cilën VKM-ja ndjek hapat dhe strukturën e secilës fazë të hartimit të PDZRK-ve të grupuar si më poshtë:
  5. Analiza dhe Strategjia Territoriale;
  6. Plani i Zhvillimit të Territorit; Rregullorja e Planit; Vlerësimi Strategjik Mjedisor;
  7. Plani i Detajuar i Zhvillimit; Rregullorja e Planit të Detajuar; Informacioni gjeohapësinor i territorit i integruar në platformën GIS, sipas standardeve të RKPT-së;

Gjatë diskutimit u ngritën disa çështje si:

  1. Plani Kombëtar Sektorial i Energjisë i miratuar, për të cilin MEI ka planifikuar të ndërtojë 50 ha tokë me panele fotovoltaike, për të përmbushur nevojën e 50 mW; si duhet vepruar në këtë rast, cfarë orientimesh i duhen dhënë investitorëve të mundshëm mbi territoret më të përshtatshme për realizimin e këtyre infrastrukturave;
  2. Koha e menduar e zgjatjes së  procesit të vlerësimit të komisionit;
  3. Rishikimi i VKM-ve të minsitrive të tjera për tu përshtatur me ndryshimet e VKM-së së Planfikimit;
  4. Qartësimi mbi hapat në të cilat kalon ky proces, Autorizimi i dalë nga Ministri përgjegjës duhet të jepet pas vlerësimit paraprak të komisionit të përbashkët, në mënyrë që hapat që do ndjekë investitori të jenë të qarta;
  5. Duhet të ketë më shumë koordinim midis institucioneve dhe ministrive, në mënyrë që të bashkërendohen strategjitë dhe objektivat e zhvillimit për sektorët prioritarë të secilës ministri, duke mos cënuar kompetencat dhe strategjitë e njëri-tjetrit.

Ky ishte takimi i katërt dhe i fundit ndër takimet e planifikuara për konsultimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit të Territorit.

AKPT organizoi takimin e tretë të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

Më datë 12 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e tretë për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” Bashkive, të cilat janë në proces hartimi si dhe atyre të cilat do të fillojnë së shpejti punën me hartimin e PPV-ve.

Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të AKPT-së, Co-Plan, Aluizni si dhepërfaqësues të Bashkive Tiranë, Lushnje, Elbasan, Berat, Krujë, Shkodër, Kurbin, Skrapar, Kuçovë, Prrenjas, Librazhd, etj. 

Në takim u prezantuan:  

 • Ndryshimet në Kreun III / Seksioni 1 “Ndarja e Territorit për Qëllime Planifikimi; Përdorimi i Tokës dhe Ndarja e Territorit”: strukturimi dhe zonimi i territorit për qëllime planifikimi dhe zhvillimi, kategorizimi i përdorimit të tokës si dhe përdorimi i standardit të Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit në hartimin e dokumenteve të planifikimit;
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 7 “Plani i Përgjithshëm Vendor”: saktësim i strukturës së përmbajtjes së dokumenteve të PPV-së;
 • Ndryshimet në Kreun II / Seksioni 8 “Plani i Detajuar Vendor”: rastet për të cilat hartohet PDV-ja, autoritetet përgjegjëse për hartimin dhe miratimin e tij, procesi i hartimit të PDV-së dhe përmbajtja e dokumentit.

Gjatë diskutimit u ngritën disa çështje si:

 • Hartimi i PDV-së me dy faza për të siguruar infrastrukturën e nevojshme dhe procedura e rishikimit;
 • Informaliteti në territor dhe përqasja e Bashkive për rizhvillim të këtyre zonave dhe përgatitja e Planeve të Strehimit;
 • Krijimi i njësive mikse dhe përcaktimi i kategorisë dominuese.
 • Ndarja në nënnjësi dhe vendosja e disa rregullave për krijimin e “Njësisë”

Ky ishte takimi i tretë ndër takimet e planifikuara për konsultimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit të Territorit.