Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Takim pune me kolegët e 16 bashkive për Planet e Përgjithshme Vendore

Sapo kanë nisur përgatitjet konkrete për hartimin e PPV-ve të bashkive Fushë-Arrëz, Has, Bulqizë, Peqin, Roskovec, Patos, Mallakastër, Selenicë, Memaliaj, Tepelenë, Libohovë, Finiq, Delvinë, Pustec, Maliq, Devoll.

Tryeza e diskutimit të AKPT-së, mblodhi kësaj radhe përfaqësues të zyrave të planifikimit të këtyre bashkive, për t’i bërë një pasqyrë të procesit të hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore, si edhe për të ndarë aspekte nga eksperiencat e mëparshme. Takimi i organizuar në formën e një sërë prezantimesh, vuri theksin në këto aspekte kryesore:

 • Legjislacioni në fushën e planifikimit;
 • Parimet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit;
 • Aktorët përgjegjës në procesin e planifikimit dhe përgjegjësitë përkatëse;
 • Procesi i hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor;
 • Proceset e miratimit të Planit të Përgjithshëm Vendor dhe hyrja në fuqi e tij;
 • Problematikat e hasura në eksperiencat e mëparshme;
 • Përmirësimi i pjesëmarrjes së publikut në procesin e planifikimit dhe vendimmarrjes;
 • Regjistri Kombëtar i Planifikimit të Territorit dhe mënyra e funksionimit të tij;
 • Sistemi E-Planifikimi dhe Workflow i procesit të PPV-ve;
 • Gjeoportali dhe të dhënat hapësinore, mënyra e funksionimit të tij;
 • Datamodeli i PPV-ve.

16 bashkitë e reja, të cilat kanë lidhur Akt-Marrëveshjet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për financim për procesin e hartimit të Planeve të Përgjithshme Vendore, janë në procesin e marrjes së Nismës, e cila i paraprin hartimit të dokumentit të PPV-së. Fillimi i  këtij procesi, shënon një mbulim 100% të territorit të Shqipërisë me Plane Vendore, sipas ndarjes Administrative-Territoriale.

KKT miraton Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë Vau Dejës, Klos dhe Kavajë

3 Plane të Përgjithshme Vendore, për bashkitë Vau Dejës, Klos dhe Kavajë janë miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, më datë 27 Prill 2018. Plani i Përgjithshëm Vendor për bashkinë Kavajë është mbështetur financiarisht nga Qeveria Shqiptare. Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë Vau Dejës dhe Klos janë mbështetur financiarisht nga qeveria e Zvicrës, nëpërmjet programit për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp).

Finalizimi i hartimit të këtyre dokumenteve të rëndësishme për zhvillimin e qendrueshëm të territorit, shënon një numër prej 32 bashkish të cilat i kanë miratuar dokumentet e PPV-së në KKT, nga 44 PPV në total të cilat e kanë nisur këtë proces.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka ndjekur çdo hap të hartimit të PPV-ve, deri në miratimin e tyre, duke ofruar mbështetje teknike dhe duke koordinuar procesin me të gjithë palët e përfshira dhe grupet e interesit.

BRIGAID/AKPT – “Përmbytjet: Qytetet përballë iniciativës private”

Partneri shqipëtar i projektit BRIGAID, AKPT, në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Hollandës (TuDelft), në datat 26-30 Prill 2018 organizuan punëtorinë me temë “Përmbytjet: Qytetet përballë iniciativës private”.

Ky aktvitet realizuar me pjesëmarrjen dhe kontributin intensiv të 10 studentëve nga Hollanda dhe 10 studentëve të Shqipërisë, kishte në fokus një problemtikë të ndjeshme për bashkinë e Tiranës, PËRMBYTJET.

Aktiviteti u koordinua nga lektorë të TuDelft; studentët të ndarë në grupe inspektuan zona (Hot Spot) dhe morën në analizë elementët urbanë, infrastrukturorë, rrjetin e shërbimeve, etj.

Të gjithë këto elementë janë faktorë krijimi të një kolapsi shoqëror në situatat e përmbytjeve.

Studentët shpjeguan vizionin dhe kuptueshmërinë e tyre për mundësi ndërhyrje. Ky ishte vetëm fillimi i një procesi, i cili do të përfundojë me një thellim të mëtejshëm dhe raportim të detajuar mbi punëtorinë, gjetjet dhe propozimet për institucionet lokale e qendrore, por edhe për aktorët e tjerë, si vetë komuniteti, akademia apo biznesi.

Ky organizim me kryefjalën Sinergji dhe Bashkëpunim e cilësoi Shqipërinë dhe specifikisht Tiranën si një vend ku problematikat kthehen në potencial.

Faleminderojmë të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e tyre në këtë punëtori!

THIRRJE PËR APLIKIM PËR STUDENTË

PROJEKTI BRIGAID dhe UNIVERSITETI TEKNIK I HOLLANDËS (TUDelft)

AKPT, partnere në projektin BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, pjesë e programit ‘HORIZON 2020’ të Komisionit Europian, së bashku me liderin e këtij projekti, Universitetin Teknik të Hollandës (TUDelft), do të organizojnë punëtorinë “Përmbytjet: Qytetet përkudrejt ndërhyrjeve private”, me datë 26-30 Prill 2018, pranë mjediseve të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Tiranë.

Qëllimi i këtij aktiviteti është të stimulojë diskutimin dhe mendimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm urban dhe infrastrukturor, duke konsideruar edhe ndërhyrjet me iniciative personale në territor. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të trajtohet, nëse nuk preken gjithashtu edhe tematikat e lidhura me ndryshimet klimatike dhe përshtatjen ndaj tyre.

Ju ftojmë të aplikoni për pjesëmarrje në punëtori brenda datës 22.04.2018, ora 23.59, nëpërmjet e-mail: brigaid.albania@planifikimi.gov.al

Poster Workshop

ToRs for student’s application