Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Akademia 100+ Fshatrat: Seminar “Zhvillimi rural nëpërmjet mbështetjes së Agroturizmit”

Në datat 17-18 Qershor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit së bashku me Universitetin Bujqësor të Tiranës, organizuan seminaret me temë “Zhvillimi rural nëpërmjet mbështetjes së Agroturizmit”.

Seminaret u zhvilluan përkatesisht në datën 17 në mjediset e Agroturizmit Mrizi i Zanave në fshatin Fishtë, bashkia Lezhë dhe në datën 18 në mjediset e Agroturizëm Huqi, fshati Manëz, bashkia Durrës.

Qëllimi kryesor i këtyre seminareve ishte prezantimi dhe ndarja me pjesëmarrësit i studimit akademik të kryer nga UBT dhe Universiteti i Firences, me fokus fermat agroturistike të Shqipërisë dhe ato të rajonit të Toskanës në Itali.

Gjithashtu në seminare u prezantuan dhe diskutuan problemaikat e zhvillimit rural dhe agroturizmit në Shqipëri, potencialet në të ardhmen i modeleve të suksesshme të zhvillimit të agroturizmit si edhe nxitja e bashkëpunimit nëpërmjet pjesëmarrësve.

Në këto seminare morën pjesë Ministria e Kulturës znj. Margariti, përfaqësues nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, përfaqësues nga AKPT, përfaqësues nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, profesorë të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe universitetit të Firences, përfaqësues të bankës Credis, fermerë dhe sipërmarrës të ndryshëm, etj.

Këto seminare shërbyen si një mundësi e frytshme komunikimi ndërmjet fermerëve, politik-bërësve, akademisë dhe sipërmarrjes, me synim adresimin e sfidave të zhvillimit rural dhe agroturizmit.

Praktika mësimore: Hartimi i një Udhërrëfyesi arkitektonik për ndërtimet në fashën e parë të Brezit Bregdetar

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në mbështetje të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, është angazhuar me praktikën mësimore të studentëve të vitit të IV, dega Arkitekturë.

Tema e kësaj praktike është: “Hartimi i një Udhërrëfyesi arkitektonik për ndërtimet në fashën e parë të Brezit Bregdetar”.

Kjo praktikë ka angazhuar 70 studentë të vitit të IV, të cilët udhëhiqen nga pedagogët përkatës si dhe nga përfaqësues të AKPT.

Qëllimi kryesor i kësaj praktike mësimore është për të zbuluar mënyra të reja edukimi të planifikimit urban dhe për të përpunuar një qasje kritike si dhe për të sjellë alternativa për zhvillimin e territorit, duke u përqëndruar në fashën e parë të Brezit Bregdetar.

Udhërrëfyesi që do të hartohet në fund të praktikës mësimore, do të shërbejë më pas si një dokument ku mund të referohen Planifikuesit dhe Zhvilluesit, të cilët mund të thellohen në gjetje që mund të dalin prej këtij dokumenti.

Konferencë: Planifikimi i Territorit në Mbështetje të Zhvillimit Ekonomik Vendor në Shqipëri

Në datën 29 Mars, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit së bashku me projektin e USAID për Planifikim dhe Qeverisjen Vendore, organizuan Konferencën “Planifikimi i Territorit në Mbështetje të Zhvillimit Ekonomik Vendor në Shqipëri”

Qëllimi kryesor i kësaj Konference ishtë rëndësia e lidhjes mes planifikimit dhe zhvillimit ekonomik vendor në vendin tonë.

Konferenca u zhvillua si një forum i hapur midis nivelit qendror dhe vendor të qeverisjes, ekspertëve të fushës, shoqërisë civile dhe komunitetit të donatorëve për të shkëmbyer përvojat e tyre mbi planifikimin e territorit në Shqipëri. Gjatë konferencës u zhvilluan:

  • Prezantim i shembujve dhe eksperiencave të mëparshme të hartimit të Planeve të Pergjithëshme dhe Planeve të Detajuara Vendore të disa prej bashkive vendase dhe të huaja.

  • Diskutime rreth vështirësive dhe sfidave që bashkitë kanë hasur gjatë hartimit dhe zbatimit të Planeve të Përgjithëshme.

  • Sugjerime të bëra mbi faktorët që mund të lehtësonin procesin.

Hartimi i dokumenteve të planifikimit në nivel vendor është një avantazh dhe një mundësi e madhe, për të shfrytëzuar potencialet lokale dhe për të nxitur investime vendase dhe të huaja duke ndikuar drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomiko-social të bashkive.