Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Thirrje për aplikim Atelier Albania Akademia Verore '18

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në bashkëpunim me INTBAU Albania kanë hapur Thirrjen për aplikime në Akademinë Verore Atelier Albania '18 (AASA '18), e cila do të ketë në fokus Liqenin e Prespës dhe Luginën e Devollit.

Atelier Albania Summer Academy '18 
gusht – shtator 
4 javë rreth Liqenit të Prespës

Afati i pranimit të aplikimit: 10 Qershor, ora 23:59 
-------------------------------------------------------------

Çfarë është AASA?

Akademia Verore e Atelier Albania (AASA), nisi në vitin 2015 si një forum për të zbuluar mënyra të reja edukimi të planifikimit urban dhe për të përpunuar një qasje kritike për zhvillimin e turizmit. Qëllimi i AASA është të jetë pika lidhëse mes dy llojeve të njohurisë; njohuri teknike të planifikuesve urbanë (“njohuri e përpunuar”), dhe “njohuri personale,” bazuar në eksperiencën e banorëve vendas.* Këto njohuri të dy llojeve të ndryshme nuk kanë bazë hierarkike, por janë në thelb të ndryshme. Mbështetur nga dialogu në terren, AASA punon për përcaktimin e një platforme të përbashkët, ku qëllimet e shtetit për zhvillimin e turizmit mund të takohen me interesat e banorëve vendas, duke ilustruar skenarë të ndryshëm ku qëllimet konvergjojnë. 
*John Friedmann “The Transactive Style of Planning,” 1973

Qëllimi i AASA ‘18

“Akademia Verore AA'18” zhvillohet në kuadër të zbatimit të Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit dhe procesit të planifikimit vendor të Bashkive Pustec, Devoll dhe Maliq. Me fokus në Liqenin e Prespës dhe Luginën e Devollit, qëllimi i këtij hulumtimi është nxjerrja në pah e programeve apo aktiviteteve që mund të zhvillohen në këto territore me qëllimin për të rritur ardhjet e vizitorëve në luginë dhe për shfrytëzimin me efikasitet e përgjegjësi të potencialit natyror turistik që ofron natyra dhe kultura vendase.

Mënyra e aplikimit

Dërgo portfolio (max, 5MB madhësia e file-t) dhe CV në adresën aasa@planifikimi.gov.al dhe info.intbaualbania@gmail.com me Subjekt “AASA'18 aplikant emër & mbiemër”. Kandidatët e përzgjedhur do të intervistohen.

Kursi do të pranojë pesë studentë. Afati i pranimit të aplikimeve është data 10 Qershor në orën 23:59 dhe ofertat e pranimit do të dërgohen jo më vonë se 14 Qershori.

Aftësitë e kërkuara 
Eksperiencë në punë kërkimore dhe shkrim në shqip e anglisht, skicim, komunikim dhe marrje e kujdesshme e shënimeve. Puna do të zhvillohet në grup, ndaj aftësia për të diskutuar aktivisht me kolegët është domosdoshmëri.

Akomodimi rreth Liqenit të Prespës dhe udhëtimi do të mundësohen nga organizatorët. Studentët do të marrin dieta ditore për ditët jashtë Tirane. Kursi do të prodhojë material bazë për një publikim.

Faleminderit! 
Ju mirëpresim!

Seminar mbi planifikimin e mbrojtjes nga aksidentet industriale

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit më datë 16 dhe 17 maj 2018 mori pjesë në seminarin e organizuar nga UNECE (Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Europën), në bashkëpunim me EIB (Bankën Europiane të Investimeve) dhe qeverinë Belge, ku u diskutua mbi:Pikat kryesore dhe aktorët kyçë në kuadrin e Konventës për aksidentet industriale dhe Komisionin e menaxhimit të përdorimit të tokës dhe strehimit.

Seminari i zhvilluar gjatë dy ditëve, kishte si qëllim të sigurojë një integrim më të madh të sigurisë industriale, planifikimit të përdorimit të tokës dhe procedurave të vlerësimit mjedisor, duke qenë në gjendje për të marrë vendime të koordinuara për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimin e rrezikut. Për këtë qëllim, u prezantuan studime praktike të rasteve që tregojnë përvojat e Palëve pjesëmarrëse dhe mësimet e nxjerra në bashkëpunimin midis planifikimit të përdorimit të tokës dhe sigurisë industriale për parandalimin e aksidenteve industriale.

Rastet e studimeve vunë në dukje sesi vendimet e planifikimit të përdorimit të tokës ndikohen nga marrja në konsideratë e sigurisë industriale dhe treguan mundësi bashkëpunimi midis planifikuesve të përdorimit të tokës dhe ekspertëve të sigurisë industriale.

Konkluzionet dhe rekomandimet e nxjerra nga seminari janë si më poshtë:

  • Shfrytezimi i platformës së ngritur nga UNECE për njoftimin e vendeve anëtare dhe nënshkruese të kontratës për mbrojtjen dhe parandalimin e fatkeqësive nga aksidentet industriale  gjatë rasteve të ngjashme.
  • Rëndësia e transparencës në vendimarrje dhe realizimi i dëgjesave me publikun me qëllim përfshirjen e vendimeve të publikut në rastet e vendosjes së investimeve industriale që mund të paraqesin rrezik për popullatën.
  • Përfshirja dhe zbatimi i rregullave të SENDAI framework në vendimarrjen mbi lokacionin dhe përdorimin e tokës për qellime të industrisë.
  • Vlerësimi Strategjik mjedisor si një mjet i domosdoshëm dhe që ndihmon në qartësimin mbi vendimarrjen për lokacionin e përdorimeve industriale.
  • Përdorimi i tokës në planifikim si një instrument me shumë alternativa për të adresuar funksionet e papërputhshme midis përdorimeve industriale dhe të banimit, tregëtisë rekreacionit etj.

Promovimi i Botimit të Akademisë Verore Atelier Albania 2017 "Tek buron ujët e ftohtë edhe fryn veriu në verë"

Në aktivitetin promovues mes miqsh dhe kolegësh, u prezantua libri me titull “Tek buron ujët e ftohtë edhe fryn veriu në verë”, botim ky i dalë nga studentët e Akademisë Verore të Atelier Albania 2017, i cili tenton të krijojë një vizion për zhvillimin e turizmit në Luginën e Lumit të Vjosës. 

Ky botim/ studim synon të ndihmojë profesionistët e fushës së zhvillimit, sipërmarrësit dhe politikë-bërësit të përfytyrojnë një program turizmi për Luginën e Vjosës që nuk do të “minojë” produktin e saj më të çmuar: qetësinë.

Pesë planet e biznesit që pasojnë, përmbajnë një program ku janë akorduar me shumë kujdes trashëgimia kulturore, përsosmëria e kuzhinës, arti bashkëkohor dhe monumentet e natyrës të shpërndara në të gjithë luginën. Katër nga këto plane janë sipërmarrje të ndryshme turizmi, ndërsa e pesta është një strukturë “ombrellë”, që do të menaxhojë ndërmarrjet dhe do të mbikëqyrë zgjerimin e tyre me kalimin e kohës. Secili prej planeve të biznesit parashtron protokollet e menaxhimit, analizat e tregut, strategjitë dhe parashikimet financiare.

Thelbi i këtij libri është të artikulojë një Shqipëri të mundshme rurale ku mirëqenia e banorëve është e barabartë me ato të homologëve të tyre urbanë. Kjo qasje për planifikimin e turizmit rural duhet të zbatohet gjerësisht në Shqipëri. Ky libër është specifik për kushtet e Luginës së Vjosës, por përcakton vlera që janë të zbatueshme më gjerë në vend. Në fakt, strategjia e botimit parashtron një vizion për mënyrën se si e mendojmë të ardhmen e asaj që duhet të jetë vetë jeta e fshatit.

Tryezë mbi zbatimin e Planeve të Përgjithshme Vendore nëpërmjet Planeve të Detajuara Vendore

Në përputhje me legjislacionin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, zbatimi i PPV-ve përfshin përgatitjen e Planeve të Detajuara Vendore dhe aplikimin e instrumenteve financiare për zhvillimin e tokës. 
Me datë 10, 11, 15 dhe 16 Maj, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit me mbështetjen e projektit të USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore asistoi bashkitë e përfshira në procesin e hartimit të PDV-ve dhe instrumenteve financiare të zhvillimit të tokës duke i njohur me kërkesat ligjore, praktike dhe metodologjike për hartimin e Planeve të Detajuara Vendore, të bazës përkatëse të informacionit dhe të studimeve të fizibilitetit në mbështetje të tyre.

Me datë 10 dhe 11 qëllimi i tryezës ishte:

  • Të prezantojë kuadrin ligjor mbi hartimin e Planeve të Detajuara Vendore nga Bashkitë;
  • Të prezantojë shembuj dhe eksperienca të mëparshme të metodologjive të ndryshme të hartimit të PDV-ve;
  • Të prezantojë iniciativën e bashkive Elbasan dhe Fier, të cilat me mbështetjen e projektit të USAID, po hartojnë studime të fizibilitetit dhe ecurinë e procesit deri më tani.

Me datë 15 dhe 16 qëllimi i tryezës ishte:

  • Regjistri Kombëtar i Planifikimit të Territorit në lidhje me bazën ligjore, organizimin dhe rolet, e-platforma, e-harta, workflow dhe datamodeli i PDV-ve;
  • Metodologjia e mbledhjes së të dhënave dhe analizave të nevojshme për PDV duke u ndalur në Gjeoreferimin, konvertimin e të dhënave nga CAD në GIS, modelet për përllogaritjen e treguesve të zhvillimit, etj;

Pjesë e tryezës ishin përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, të projektit PLGP të USAID, si edhe specialistë të fushës së planifikimit dhe zhvillimit të territorit si edhe ekspertë GIS për 25 Bashkitë të cilat i kanë të miratuar dhe janë duke i zbatuar Planet e Përgjithshme Vendore.