Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Njoftimi i Garës_Itinerari Kulturor_Gjurmët Fishtiane

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT), ka shpallur procedurën e garës për “Shërbim Konsulence”, me të dhënat si më poshtë.

Gara zhvillohet në kuadër të Programit “100 Fshatrat”, për detajimin e ideve të krijuara gjatë procesit të Akademisë “100+ Fshatrat”.    

Tema e garës është Itinerari Kulturor “Gjurmët Fishtiane”, temë e zgjedhur në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës, në prag të jubileut të 150 vjetorit të lindjes së poetit, mendimtarit, klerikut, arkitektit, figurës së shquar të Kombit tonë, At Gjergj Fishtës.

 

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

  1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

 

Emri                            Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Adresa                         Rruga “Muhamet Gjollesha”, Tiranë

Tel/Faks                       04/2272556

E-mail                          info@planifikimi.gov.al

Ueb-faqe                     www.planifikimi.gov.al

 

Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri              Kleida Tane

E-mail            kleida.tane@planifikimi.gov.al

 

  1. Lloji i procedurës së prokurimit: Shërbim Konsulence
  1. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-00783-07-12-2021
  1. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Itinerari Kulturor – Gjurmët Fishtiane
  1. Fondi limit: 5,188,914.28 (pesë milionë e njëqindetetëdhjetetetë mijë e nëntqindekatërmbëdhjetë pikë njëzetë e tetë) Lekë pa TVSH.
  1. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 107 ditë duke filluar nga nënshkrimi i kontratës.
  1. Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për pjesëmarrje: 26/07/2021 Ora: 12.00.