Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Kuçovë: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore 1/4

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kuçovë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/4.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kuçovë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov

Njoftimi i Garës_Itinerari Kulturor_Gjurmët Fishtiane

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT), ka rishpallur procedurën e garës për “Shërbim Konsulence”, me të dhënat si më poshtë.
Gara zhvillohet në kuadër të Programit “100 Fshatrat”, për detajimin e ideve të krijuara gjatë procesit të Akademisë “100+ Fshatrat”.    
Tema e garës është Itinerari Kulturor “Gjurmët Fishtiane”, temë e zgjedhur në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe Institutin e Monumenteve të Kulturës, në prag të jubileut të 150 vjetorit të lindjes së poetit, mendimtarit, klerikut, arkitektit, figurës së shquar të Kombit tonë, At Gjergj Fishtës.
 
NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS
  1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor
 
Emri                            Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Adresa                         Rruga “Muhamet Gjollesha”, Tiranë
Tel/Faks                       04/2272556
E-mail                          info@planifikimi.gov.al
Ueb-faqe                     www.planifikimi.gov.al
 
Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:
Emri              Kleida Tane
E-mail            kleida.tane@planifikimi.gov.al
 
  1. Lloji i procedurës së prokurimit: Shërbim Konsulence
  1. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-04014-08-27-2021
  1. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Itinerari Kulturor – Gjurmët Fishtiane
  1. Fondi limit: 5,188,914.28 (pesë milionë e njëqindetetëdhjetetetë mijë e nëntqindekatërmbëdhjetë pikë njëzetë e tetë) Lekë pa TVSH.
  1. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 99 ditë duke filluar nga nënshkrimi i kontratës.
  1. Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për pjesëmarrje: 09/09/2021 Ora: 12.00.

Bashkia Shkodër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore SH014/1.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkodër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH014/1.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkodër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.