Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Takime konsultative me autoritetet vendore të planifikimit mbi Platformën e Monitorimit për zbatimin e Dokumenteve të Planifikimit të Territorit

Gjatë këtij muaji do të zhvillohen takimet konsultative me autoritetet vendore të planifikimit mbi Platformën e Monitorimit për zbatimin e Dokumenteve të Planifikimit të Territorit, të hartuar me mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Qëllimi kryesor i këtyre takimeve është konsultimi dhe ndarja e fazës aktuale të dokumentit me autoritetet vendore, si edhe diskutimi mbi limitet dhe mundësitë e kësaj Platforme për të përmbushur objektivat strategjikë të zhvillimit të qëndrueshëm. Rakordimi mes palëve pjesëmarrëse, mbi të dhënat që synohen të mblidhen nga kjo platformë, ka si objektiv final përmirësimin e punës së përditshmë të institucioneve tona në vendimmarrjet strategjike, orientimin e politikave mbështetëse nga qeverisja qendrore, eficiencën e vendimarrjeve në nivel vendor, orientimin e projekteve rajonale dhe më gjerë, mbështetur në të dhëna të qarta e të përditësuara rreth zhvillimeve në territor.

Takimet do të vijojnë si më poshtë:

  • Në datën 10 korrik do të zhvillohen takime me përfaqësues të bashkive nga qarku Shkodër, Lezhë, Kukës, Durrës, Tiranë, Dibër, si edhe përfaqësues nga AZHR 1 dhe AZHR 2
  • Në datën 12 korrik do të zhvillohen takime me përfaqësues të bashkive nga qarku Elbasan, Berat, Korçë, si dhe përfaqësues nga AZHR 3;
  • Në datën 17 korrik do të zhvillohen takime me përfaqësues të bashkive nga qarku Fier, Vlorë, Gjirokastër, si dhe përfaqësues nga AZHR 4;

KKT miraton Planet e Përgjithshme Vendore për bashkitë Pukë dhe Mirditë

2 Plane të Përgjithshme Vendore, për bashkitë Pukë dhe Mirditë janë miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, më datë 20 Qershor 2018. Procesi i hartimit të PPV-ve është mbështetur financiarisht nga Qeveria Shqiptare, asistuar teknikisht nga kompania konsultuese GAIA S.A. MELETON dhe kooordinuar dhe bashkërenduar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Finalizimi i hartimit të këtyre dokumenteve të rëndësishme për zhvillimin e qendrueshëm të territorit, shënon një numër prej 34 bashkish të cilat i kanë miratuar dokumentet e PPV-së në KKT, nga 60 PPV në total të cilat e kanë nisur këtë proces.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka ndjekur çdo hap të hartimit të PPV-ve, deri në miratimin e tyre, duke ofruar mbështetje teknike dhe duke koordinuar procesin me të gjithë palët e përfshira dhe grupet e interesit.

BRIGAID/AKPT – THIRRJA E TRETË DHE E FUNDIT E PROJEKTIT BRIGAID PËR INOVACIONE

Keni ide të reja, të padëgjuara më parë?

Kërkimi juaj shkencor lidhet me kapërcimin e problematikave të shkaktuara nga katastrofat natyrore si, përmbytje, thatësirë, mot ekstrem?

Nëse po, Ju ftojmë të bëheni pjesë thirrjes së tretë dhe të fundit të projektit BRIGAID për inovacione!

Aplikimet mbyllen më 15 Gusht.

Mos e humbisni!

Partneri shqiptar i projektit BRIGAID, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, AKPT, fton të gjithë të interesuarit të behën pjesë e Thirrjes së Tretë dhe të Fundit të projektit për inovacione që i vijnë në ndihmë përshtatjeve klimaterike, lehtësimit të ndikimeve të përmbytjeve, thatësirës, apo ngjarjeve të tjera të motit ekstrem.

Prezantoni inovacionin tuaj në adresën:

brigaid.albania@planifikimi.gov.al

Përshkruani shkurtimisht inovacionin dhe interesin tuaj për testimin dhe përmirësimin e tij. Ekipi i projektit BRIGAID do t’ju kontaktojë për hapat pasardhës dhe do t’ju udhëzojë për të regjistruar idenë tuaj në platformën online të ndyshimeve klimatike:

www.climateinnovationwindows.eu 

Kriteret që duhet të përmbushë inovacioni:

  1. Të jetë një ide për të përballur përmbytjet, thatësirat dhe motin ekstrem;
  2. Idea të identifikohet 'me gatishmëri teknike' (TRL 4). Shpjegim: Ideja të ketë të zhvilluar prototipin dhe ai të jëtë i gatshëm për testim të mëtejshëm në laborator/terren.
  3. Të jetë një zgjidhje infrastrukturore, softuerike, ose e bazuar në natyrë.

Projekti BRIGAID ofron financim dhe mbështetje për testim dhe zhvillim të mëtejshëm për6 deri në 9 inovacione.

Ju inkurajojmë të aplikoni dhe të jeni pjesë e rrjetit të inovacionit për ndryshimet klimatike!

BRIGAID/AKPT – Takimi i Dytë Kombëtar për Ecurinë dhe Vazhdimësinë e projektit BRIGAID

Partneri shqipëtar i projektit BRIGAID, AKPT, organizoi në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit datë 5 Qershor 2018, Takimin e Dytë Kombëtar për Ecurinë dhe Vazhdimësinë e projektit BRIGAID në Shqipëri.

Takimi u nderua nga ambasadorja e vendeve të ulta znj. Znj. Deewi van de Weerd, përfaqësuesja e lider-it të projektit TU Delft Znj. Marjan Krejins dhe z. Gerardo Anzaldua lideri i paketës së gjashtë të punës; përgjegjës për vlerësimin e tregut për inovacione.

Në këtë takim ishin të ftuar përfaqësues të ministrive të linjës, përfaqësues të universiteteve të ndryshme private dhe shtetërore, kërkues shkencor, kompani të lidhura ngushtë me inovacionin. Projekti Brigaid me objektivin për të ndihmuar Mjedisin, me zgjidhje alternative/ krijuese siç janë Inovacionet; në këtë takim kishte në fokus gamën e gjërë të inovacione të ofruara nga novatori Shqiptar por edhe partnerët e tjerë të projektit.

Në këtë takim u prezantua edhe thirrja e trete e projektit, e fundit për inovacione. Një mundësi për të treguar se inovacionet janë një zgjidhje e nevojshme për institucionet drejtuese, ato që menaxhojnë situatat emergjente, universitetet për të krijuar një metodologji të re në kurrikulat e tyre, por edhe për kërkuesit shkencor për t’u bërë pjesë e BRIGAID.

Takimi përfundoi me interesin e liderit të këtij projekti, universitetit Teknik të Hollandës (TuDelft) për të mbështetur inovacionet shqiptarë në projekt në këtë thirrje të tretë, interes u shfaq nga përfaqësuesi i paktës së gjashtë të punës; i cili nënvizoj se një treg si Shqipëria ka fuqi për përdorim inovacionesh dhe potencial për krijimin e tyre.

Takimi zgjoi interesin e pjesëmarrësve për thirrjen e ardhshme por edhe dëshirën për të qasur më shumë zgjidhje alternative për kapërcim katastrofash natyrore.