Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

BRIGAID [HORIZON2020]- AKPT merr pjesë në Konferencën e Parë të projektit BRIGAID në Venecia, organizuar nga lideri i projektit Universiteti “TuDelft”

Më datë 9-10 Nëntor 2017 u mbajt takimi i katërt periodik mbi ecurinë e projektit BRIGAID nga Lideri i Delft University of Technology (TuDelft) në Venecia, Itali.

Projekti BRIGAID në kuadër të organizimeve periodike, kësaj here mendoj të harmonizoj takimin e radhës të të gjithë partnereve me Konferencen e Parë të Projektit. Projekti caktoi Venecian si një vend takimi dhe organizimi të kësaj konference të rëndësishme.

Në takim në kuadër të detyrave dhe të ecurisë së punës për jetëgjatësinë e projektit, theksi u vendos në planin në vazhdim dhe në realizimin e një projekti të suksesshëm.

Konferenca e Parë ishte një event i cili bëri të mundur realizimin e qëllimit të projektit.

Një projekt si BRIGAID i cili kërkon të kapërcej katastrofat natyrore që shkaktojnë ndryshimet klimatike me novacione; mund të realizoj objektivin e tij vetëm duke vendosur në një “tavoline të rrumbullakët” ata që ideojnë me përdoruesit fundor të këtyre ideve.

Në konferencë ishin prezent : Kompani, Institucione Kërkimore, Kërkues Shkencor me idetë e tyre, dhe përball tyre qëndronin Institucionet shteterore të disa vendeve të etur për novacione dhe për zgjidhje të problemtikave që ata hasin nga ndryshimeve klimatike.

Shqipëria në këtë Konferencë të Parë u prezantua me tre novacione te propozuara për kapërcimin e katastrofave natyrore dhe në shërbim të situatave emergjente që  sjellin ndryshimet klimatike.

Interesi për këto novacione ishte i partnerëve fqinj të projektit si Itali, Greqi por nuk mbetet pas edhe interesi i partnereve të shteteve si Spanja, Rumania, Hollanda.

Në përfundim të kësaj konference u pa se Shqipëria ka potencial kërkimor, dhe mundësi zhvillimi për projekte të tilla dhe për novacione në kuadër të ndryshimeve klimatike.

Gjithashtu referuar  komenteve të liderve të projektit, Shqipëria mbetet një vend i mundshëm për testimin e novacioneve të BRIGAID, me potencialin e saj natyror dhe dëshirën për përqasjen e novacionit si zgjidhje dhe jo zgjedhje.

Pjesëmarrje në seminarin “Planifikimi hapësinor dhe i territorit në rajonin e Ballkanit perëndimor”

Më datë 14-15 Dhjetor 2017, organizohet seminari ndërkombëtar mbi “Planifikimin hapësinor dhe të territorit në rajonin e Ballkanit perëndimor”. Seminari do të mbahet në Torino, Itali dhe organizohet nga Universiteti Politeknik i Torinos.

Qëllimi i Seminarit  është përfshirja në një diskutim të përbashkët i akademikëve, politikëbërësve dhe profesionistëve, mbi ndryshimet në sistemin e planifikimit hapësinor dhe territorial (TG&SPSs) të vendeve të rajonit të Ballkanit perëndimor. Diskutimi do të përqëndrohet në reflektimin e ngjashmërive dhe dallimeve gjatë evolimit të politikave të planifikimit, rolin e aktorëve ndërkombëtarë në formimin e politikave, dallimet në rolin e aktorëve kombëtarë në promovimin dhe zbatimin e këtyre politikave dhe identifikimin e sfidave kryesore hapësinore që karakterizojnë një territor.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit do të jetë pjesëmarrëse në Seminar me një prezantim, i cili do të kontribuojë në diskutim mbi procesin e zhvillimit dhe planifikimit hapësinor për territorin e Shqipërisë. Ky prezantim ka si qëllim përshkrimin e procesit të hartimit të Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe disa planeve të tjera në nivel rajonal dhe vendor, i cili është dokumenti i parë planifikues në nivel kombëtar për territorin e Shqipërisë. Gjithashtu synohet përshkrimi i vazhdimit të procesit pas hartimit të PPK-së, duke propozuar një Platformë Kombëtare Monitorimi për zbatimin e direktivave të planit. Qëllimi është krijimi i një serie treguesish, të cilët do të shërbejnë për të matur shkallën e zbatimit të PPKT-së dhe dokumenteve të tjera të planifikimit, ç’ka njëkohësisht do të shërbejë për të kuptuar zhvillimet e shoqërisë në territor dhe vetë territorit, duke ndihmuar kështu politikëbërësit në punën e tyre për hartimin e politikave, vendimmarrjen në përgjithësi dhe atë të lidhur me buxhetimin dhe fondet publike.

Workshop me ekspertët e DLDP-së, me temë “Lidhja e Planit të Përgjithshëm Vendor me Projekt-Buxhetin Afatmesëm”

DLDP Albania, në mbështetje të programit “Për zhvillim lokal dhe decentralizim”, zhvilloi në datën 18 Tetor 2017 workshopin me temën “Lidhja e Planit të Përgjithshëm Vendor me Projekt Buxhetin Afatmesëm”. 

Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të programit të DLDP-së dhe përfaqësues të AKPT-së, koordinatorë të procesit të hartimit të planeve vendore. Qëllimi i workshopit ishte marrja e përgjigjeve ndaj pyetjeve se përse dhe si duhet të lidhen Planet e Përgjithshme Vendore me Projekt Buxhetin Afatmesëm.

 1. Trajnimi u zhvillua në dy pjesë , ku në pjesën e parë, të drejtuar nga eksperti i planifikimit urban të DLDP-së, u diskutua mbi:
 2. Aspektet ligjore të dy dokumenteve;
 3. Ndryshimet që ekzistojnë midis PPV-së dhe PBA-së në aspektin kohor dhe përmbajtësor;
 4. Arsyet pse është e nevojshme lidhja midis PPV-së dhe PBA-së;
 5. Karakterin që duhet të ketë dokumenti i PPV-së, i cili duhet të krijojë një balancë midis propozimeve kombëtare dhe atyre vendore;
 6. Kategorizimin e projekteve të propozuar në PPV, duke u bazuar në matricën e PBA-së.

Në pjesën e dytë, drejtuar nga ekspertja e financave, u diskutua mbi aspektet teknike të lidhjes së PPV-së me PBA-në:

 1. Procesi i menaxhimit të financave publike;
 2. Ligji i financave vendore;
 3. Roli i grupit GMS si lider i proceseve të planifikimit të integruar në bashki;
 4. PBA-të dhe elementët e saj kryesorë, si dhe matrica e lidhjes me PPV-të;
 5. Treguesit e monitorimit të PBA-së; 4 tipet kryesore të tyre dhe anët pozitive dhe negative të secilit tregues.

Kjo eksperiencë do të shërbejë për një njohje sa më të mirë të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, me politikat financiare vendore, për një proces sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës të hartimi të PPV-ve, ç’ka mendohet se do të shërbejë që ato të bëhen lehtësisht të zbatueshme nga bashkitë, edhe nëpërmjet buxhetimit afatmesëm.

KKT miraton Planet e Përgjithshme Vendore për 7 bashki, të financuara nga Qeveria

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sot 7 Planet e Përgjithshme Vendore të mbështetura financiarisht nga qeveria shqiptare, për bashkitë Shkodër, Lezhë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë, Sarandë dhe Konispol. Nga 44 bashki të cilat kanë filluar procesin e hartimit të PPV-ve, 26 prej tyre i kanë miratuar planet në KKT.

Angazhimi i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, përtej ofrimit të mbështetjes teknike dhe financiare për këto bashki, në hartimin e planeve vendore, me instrumente planifikimi që shërbejnë si udhërrëfyes të zhvillimit urban, investimeve dhe ndërtimit , qëndron edhe në krijimin e një platforme komunikimi me qytetarët dhe grupet e interesit, duke i bërë pjesë të vendimmarrjes për zhvillimin e bashkisë ku jetojnë. Plani i Përgjithshëm Vendor siguron një zhvillim të qëndrueshëm të territorit, respektim dhe mbrojtje të tokës me vlera natyrore, bujqësore, kulturore.

Procesi i hartimit të planeve, gjatë rrugëtimit të tij, ka marrë kontributin, me komentet dhe sugjerimet, jo vetëm nga palët e përfshira në këtë proces, por edhe nga të gjithë ministritë e prekura nga plani, nga agjencitë qendrore dhe rajonale, nga forumet këshillimore të mbledhura vullnetarisht pranë çdo bashkie hartuese të planit, si edhe nga banorët të cilët preken drejtpërdrejt nga mbarëvajtja dhe hartimi i drejtë i planeve.

7 Planet e Përgjithshme Vendore, të miratuara ditën e sotme, kanë  nisur procesin e hartimit të tyre, në Janar të vitit 2016, së bashku me 19 bashki të tjera, të mbështetura financiarisht dhe me asistencë teknike nga Qeveria Shqiptare. Të miratuara në Këshillin Kombëtar të Territorit janë edhe 5 planet e mbështetura finaciarisht dhe teknikisht nga USAID (Fier, Lushnje, Berat, Kuçovë dhe Elbasan) si edhe 14 plane të mbështetura nga Qeveria Shqiptare, të miratuara në fillim të vitit 2017 (Krujë, Kurbin, Dibër, Kukës, Divjakë, Gjirokastër, Skrapar, Ura Vajgurore, Poliçan, Librazhd, Cërrik, Prrenjas, Korçë dhe Tiranë).

Në proces miratimi janë 5 Plane të Përgjithshme Vendore, të mbështetura nga Qeveria Shqiptare (Durrës, Shijak, Vorë, Pogradec dhe Kavajë). Në proces hartimi janë 5 plane të mbështetura nga

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal i Qeverisë Zviceriane (Malësi e Madhe, Mat, Tropojë, Vau Dejës dhe Klos) dhe 7 Bashki të mbështetura nga Qeveria Shqiptare (Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh, Përmet, Kolonjë dhe Këlcyrë)

Gjatë vitit 2018-2019 pritet financimi për të filluar procesin e hartimit të planit edhe për 17 bashkitë e mbetura.