Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM nr. 9, dt. 11.01.2024 "Për miratimin e rregullave për projektet që duhet t’i nënshtrohen oponencës teknike sipas secilës fushë projektimi, si dhe procedurat që ndiqen në këto raste"

VKM nr. 425, datë 27.5.2020 "Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore"

VKM nr. 530, datë 20.7.2016 “Për miratimin e standardeve të projektimit të çerdheve”

VKM Nr.428 date 08.06.2016 "Per krijimin e bazes se te dhenave shteterore per harten dixhitale te venddepozitimeve te mbetjeve urbane"

VKM Nr.354 datë 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim"

VKM NR.894 date 1.11.2015 "Per unifikimin e procedurave te kontrollit te territorit nga IMT dhe IKMT"

VKM Nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”, e ndryshuar

VKM Nr.759, datë 12.11.2014 “Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim"

VKM nr.98, datë 6.2.2013  “Për miratimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit për produktet e ndërtimit”

VKM Nr.1055, datë 22.12.2010 “Për vendosjen e oponencës teknike për projektete veprave të ndërtimit”

VKM Nr. 312, datë 5.5.2010 “Për miratimin e Rregullores "Për Sigurinë në Kantier”

VKM Nr.279, datë 18.4.2007 “Për miratimin e listës së produkteve të ndërtimit, për të cilat kërkohet vlerësimi i detyruar i konformitetit”

VKM Nr.58, datë 1.2.2006 “Për miratimin e rregullores “Për procedurat e kontrollit të produktit  në fabrikë dhe në qendrën e shpërndarjes, për marrjen e certifikatës së  vlerësimit  të  konformitetit  për  çimentot,  për  të  cilat  ka  rëndësi parësore rezistenca dhe qëndrueshmëria”

VKM nr.679, datë 22.10.2004 “Për  miratimin  e  rregullave  teknike  për  përdorimin  e  betoneve  strukturore”

VKM Nr.391, datë 19.6.2004 “Për disa shtesa në vendimin nr.68, datë 15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e standardeve dhe kushteve teknike të  projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar”

VKM Nr. 4, datë 10.1.2003 “Për disa shtesa në vendimin nr.68, datë 15.2.2001, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të  projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit”

VKM  Nr. 68, datë 15.02.2001 “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit” ndryshuar"

VKM Nr. 447, datë 19.09.1994 “Për ndalimin e përdorimit të asbestit si material termoizolues në të gjitha llojet e ndërtimit"