Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Ligj

Ligjit Nr. 69/2020 "Për miratimin e Aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 19, datë 23.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, ‘Për sistemin e taksave vendore’, të ndryshuar”

Ligj nr. 73/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 2.10.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019’”;

Ligj nr. 74/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 2.10.2019, të Këshillit të ministrave, “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore’”, të ndryshuar;

Ligj nr. 78/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 30.11.2019, të Këshillit të ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar;

Ligj nr. 79/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat’”, të ndryshuar;

Ligj nr. 80/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 6, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për dhurimin e apartamenteve familjarëve të viktimave, si pasojë e tërmetit të datës 26.11.2019”;

Ligj nr. 81/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë’”, të ndryshuar;

Ligj nr. 96/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 8, datë 16.12.2019, të Këshillit të ministrave, “Për përdorimin e procedurës së përshpejtuar për subvencionimin e pagesës së qirasë së banesës për familjet e mbetura të pastreha, si pasojë e fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26.11.2019”;

Ligj nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”;