Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim Nr.294, datë 15.5.2024 "Për shpalljen e zonës së re për Zhvillim në fshtain Laknas, Njësia Administrative Kamzë, Bashkia Kamzë, për ndërtimin e Gjimnazit "Sulejman Elezi", dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM Nr. 592, datë 13.10.2021 “Për disa shtesa në vendimin nr. 904, datë 24.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit”, të ndryshuar;

VKM Nr. 904, datë 24.12.2019 “Për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit” me te gjitha ndryshimet.

 VKM Nr. 597, datë 14.9.2022 “Për  shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit në zonën e planifikuar për rindërtim, sipas planit  të  detyruar  vendor  për  zonën  e  dëmtuar  pikësore  për  5  banesa kolektive, në Bashkinë Durrës”;

VKM Nr. 598, datë 14.9.2022 “Për shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të  procesit  të  rindërtimit,  në  zonën  e  re  për  zhvillim në  Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, faza I”;

 VKM Nr. 512, datë 27.7.2022 “Për një  shtesë  në  vendimin nr. 514, datë  18.9.2021, të Këshillit të Ministrave,“Për përdorimin e fondit  të  rindërtimit, për financimin e zbatimit, mbikëqyrjes dhe   kolaudimit  për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në  zonën e Porto-Romanos –Kënetë dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit dhe caktimin  e Bashkisë  Durrës si  njësi zbatuese”

VKM Nr. 506, datë 27.7.2022 “Për kalimin te bashkitë Tiranë dhe Durrës të objekteve arsimore”

VKM nr. 504, datë 27.7.2022 “Për kalimin  te fondi shqiptar i zhvillimit dhe bashkitë Durrës, Kamzë, Kavajë dhe Krujë të  njësive  të  banimit,  të shërbimit, të ndërtimit nën tokë dhe njësive teknike në bashkitë Durrës, Kamzë, Kavajë dhe Krujë”

VKM Nr. 503, datë 27.7.2022 “Për përdorimin  e fondit  të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Durrës, Vorë dhe Shijak”

VKM nr. 502, datë 27.7.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa  (pallat), Bashkia Kurbin,  dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”

VKM nr. 501, datë 27.7.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të  njësive të banimit në ndërtesa  (pallat), Bashkia Kurbin,  dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”

VKM Nr. 500, datë 27.7.2022 “Për përdorimin e fondit  të  rindërtimit për financimin  e rindërtimit të  një  objekti  arsimor  në Bashkinë  Vorë dhe  caktimin  e Bashkisë Vorë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 499, datë 27.7.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), Njësia Administrative Laç dhe Mamurras, Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”

VKM Nr.493, datë 21.7.2022 “Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  rindërtimit  të objekteve  arsimore  në Bashkinë Kavajë dhe  caktimin  e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 492, datë 21.7.2022 “Për një  shtesë  në  vendimin nr. 48, datë 27.1.2021,  të Këshillit të Ministrave,“Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit/riforcimit të objekteve në administrim të Shërbimit Informativ të Shtetit, në bashkitë Durrës dhe Lezhë, dhe caktimin e Shërbimit Informativ të Shtetit si njësi zbatuese”

VKM Nr. 491, datë 21.7.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit,  të  qendrave shëndetësore në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese” 

VKM Nr. 490, datë 21.7.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit  dhe  riparimit  të  mjediseve  në  bashkëpronësi  ose  të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Mirditë”

VKM Nr.489, datë 21.7.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit  të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”

VKM Nr. 447, datë 29.6.2022 "Për një shtesë në vendimin nr. 150, datë 10.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të godinës administrative, në zonën e re për zhvillim të detyruar, në fshatin Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”

VKM nr. 446, datë 29.6.2022 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të godinës së ish-prefekturës, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese"

VKM Nr. 445, datë 29.6.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e tri objekteve arsimore në Bashkinë Tiranë"

VKM Nr. 428, datë 22.6.2022 “Për një  shtesë  në  vendimin  nr.  72,  datë  3.2.2021,  të  Këshillit  të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e ndërtimit të objektit ‘Poli i ri administrativ’, Njësia  Administrative Bubq,  Bashkia  Krujë,  dhe  caktimin  e  Bashkisë  Krujë  si  njësi zbatuese”

VKM Nr. 416, datë 15.6.2022 “Për  shpronësimin  për  interes  publik  të  pronarëve  të  pasurive  të  paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, në zonën e re për zhvillim Krujë, Bashkia Krujë

VKM Nr. 412, datë 15.6.2022 “Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  rindërtimit të banesave individuale, në bashkitë Kamzë dhe Lezhë

VKM Nr. 411, datë 15.6.2022 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 79, datë 31.1.2020, të Këshillit të  Ministrave,  “Për  shpalljen  e  zonës  së  re  për  zhvillim,  Njësia Administrative 1, zona autotraktori, Bashkia Tiranë, dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese

VKM Nr. 410, datë 15.6.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 1144, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit  të  objektit  ‘Atrium     Center Thumana’,  Njësia Administrative  Thumanë,  Bashkia  Krujë,  dhe  caktimin  e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese”

VKM nr. 391 datë 9.6.2022 “Për përdorimin  e  fondit të  rindërtimit  për  sistemimin  e  hapësirave  publike  brenda  zonës  së  re për  zhvillim,  në  fshatin  Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin si njësi zbatuese të Bashkisë Kamzë”

VKM Nr. 392, datë 9.6.2022 “Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  përgatitjes  së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Kurbin”

VKM Nr. 393, datë 9.6.2022 “Për  krijimin, organizimin  dhe  funksionimin e Agjencisë Shtetërore të Prokurimeve të Përqendruara dhe ngarkimin e kësaj agjencie për kryerjen e procedurave  të veçanta  të  prokurimit publik,në  emër  dhe  për  llogari  të  Kryeministrisë,  ministrive  dhe  institucioneve  të  varësisë”

VKM nr. 372, datë 01.06.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 200, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar”

VKM Nr. 318, datë 18.5.2022 “Për kalimin te bashkitë Durrës, Kavajë dhe krujë të objekteve arsimore”

VKM Nr. 319, datë 18.5.2022 “Për kalimin te bashkitë Shijak, Kamzë, Kavajë dhe Krujë të njësive individuale të banimit”

VKM Nr. 320, datë 18.5.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 45, datë 22.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Shijak, bashkia Shijak, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të zhvillimit si njësi zbatuese”.

VKM Nr. 321, datë 18.5.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 279, datë 12.5.2021, të këshillit të ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit social- kulturor, pallati i kulturës, bashkia Shijak, dhe caktimin e bashkisë Shijak si njësi zbatuese”

VKM Nr. 255, datë 29.4.2022 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Durrës"

VKM nr. 238, datë 20.4.2022 “Për përdorimin e fondit  të  rindërtimit  për  financimin e rindërtimit të   objektit   të Institutit të Policisë   Shkencore dhe caktimin  e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit si njësi zbatuese”

VKM nr. 239, datë 20.4.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e riforcimit të njësive  individuale  të  banimit  dhe  njësive  të  banimit  në  ndërtesa (pallat), në Bashkinë Kavajë”

VKM nr. 240, datë 20.4.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të  shkollës  9-vjeçare “Bago”, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese”

VKM nr. 197, datë 6.4.2022 "Për kalimin te bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Krujë dhe Kurbin të objekteve arsimore"

VKM nr. 198, datë 6.4.2022 "Për një ndryshim në vendimin nr. 83, datë 31.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative  Ndroq,  Bashkia  Tiranë,  dhe  caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”

VKM nr. 199, datë 6.4.2022 "Për kalimin  te  bashkitë  Tiranë  dhe  Krujë  të  njësive  të  banimit  në ndërtesa(pallat)"

VKM Nr. 180, datë 30.3.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit në Bashkinë Krujë"

VKM Nr. 181, datë 30.3.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimittë njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës, Shijak, Lezhë dhe Krujë”

VKM Nr. 182, datë 30.3.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e ndërtimit dhe të rikonstruksionit të infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar”

VKM Nr 183, datë 30.3.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar”

VKM Nr. 184, datë 30.3.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar

VKM Nr. 185, datë 30.3.2022 “Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 360, datë 16.6.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të dy objekteve arsimore në Bashkinë Rrogozhinë dhe caktimin e Bashkisë Rrogozhinë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 186, datë 30.3.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimine fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e reja për zhvillim dhe rindërtim në të njëjtin truall”, të ndryshuar

VKM Nr. 167, datë 18.3.2022 “Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  rindërtimit të  banesave  individuale në  bashkitë  Durrës,  Vorë,  Kamzë  dhe Rrogozhine”;

VKM Nr. 166, datë 18.3.2022 “Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit për  financimin  e  rindërtimit  dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkinë Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”;

VKM Nr. 165, datë 18.3.2022 “Për  një  shtesë  në  vendimin  nr.  26,  datë  20.1.2021,  të  Këshillit  të  Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit   të   objekteve   arsimore   në   bashkitë  Kamzë  dhe  Kavajë,dhe  caktimin  e  tyre  si  njësi  zbatuese”,  të ndryshuar;

VKM nr. 164, datë 18.3.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 200, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit  për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”;

VKM nr. 163, datë 18.3.2022 “Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit për  financimin  e  hartimit  të  projektit  për  rindërtimin  e  infrastrukturës  ndërtimore  e  të  rrjetit  të jashtëm në IEVP Lezhë dhe caktimin e Drejtorisë së Përgjithshme  të Burgjeve si njësi zbatuese”;

VKM nr. 147, datë 11.3.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 935, datë 25.11.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe banesave individuale, në bashkitë Durrës dhe Lezhë”;

VKM nr. 146, datë 11.3.2022 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 887, datë 4.11.2020, të këshillit të ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të godinës së bashkisë Kurbin e caktimin e bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”;

VKM nr. 145, datë 11.3.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë hijak, Kamzë, Kavajë dhe Krujë”;

VKM Nr. 144, datë 11.3.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Shijak, Krujë, Kavajë, Kamzë Dhe Mirditë”;

VKM Nr. 122, datë 2.3.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit, mbikëqyrjes  dhe  kolaudimit  të  shkollës  9-vjeçare “Picar”, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Bashkisë Vorë si njësi zbatuese”;

VKM Nr. 121, datë 2.3.2022 “Për    përdorimin    e    fondit    të    rindërtimit    për    financimin    e rikonstruksionit  të njësive  individuale  të  banimit  dhe  njësive  të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë dhe Rrogozhinë”;

VKM Nr. 120, datë 2.3.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 86, datë 31.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Zall-Herr, Bashkia Tiranë,  dhe  caktimin  e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr. 119, datë 2.3.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 82, datë 31.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për  shpalljen  e  zonës  së  re  për  zhvillim  në Njësinë Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë,  dhe  caktimin  e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr. 770, datë 15.12.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të shkollës  9-vjeçare “Demokracia”, Valias  i Ri, Bashkia Kamzë,  dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 771, datë 15.12.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit  të  njësive  të  banimit  në  ndërtesa  (pallat),  të  dëmtuara,  në zonat  e  reja  për  zhvillim  dhe  rindërtim  në  të  njëjtin  truall”,  të ndryshuar

VKM Nr. 772, datë15.12.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  për  financimin  e rindërtimit  të  banesave  individuale,  ndërtimin  dhe  rikonstruksionin  e infrastrukturës  publike,  si  dhe çdo  ndërhyrje  tjetër  në  funksion  të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar.

VKM Nr. 773, datë 15.12.2021 “Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.  645,  datë  3.8.2020,  të  Këshillit  të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit  të  njësive  të  banimit  në  ndërtesa  (pallat)  dhe  ndërtesave publike,  në  zonat  e  reja  për  zhvillim,  në  njësitë  administrative  4  e  8, zona ‘5 Maji’, dhe Njësinë Administrative 6, zona ‘Kombinat’, Bashkia Tiranë”, të ndryshuar

VKM Nr. 774, datë 15.12.2021 “Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.  212,  datë  11.3.2020,  të  Këshillit  të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit,  për  financimin  e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar.

VKM Nr. 748, datë 9.12.2021 "Për kalimin te bashkitë Durrës, Shijak dhe Kamzë të njësive individuale të banimit"

VKM nr. 749, datë 9.12.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të godinës së Institutit të Ndërtimit dhe caktimin e Institutit të Ndërtimit si njësi zbatuese"

VKM Nr. 750, datë 9.12.2021 "Për kalimin te Bashkia Krujë të njësive të banimit në ndërtesa (pallat)"

VKM Nr. 714, datë 24.11.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të shkollës 9-vjeçare “Halit Coka”, Bashkia Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 715, datë 24.11.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit e të riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës dhe Mirditë”

VKM Nr. 716, datë 24.11.2021 “Për kalimin te bashkitë Tiranë dhe Shijak të njësive individuale të banimit”

VKM Nr. 691, datë 18.11.2021 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 887, datë 24.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore”, të ndryshuar

VKM nr. 650, datë 3.11.2021 “Për përcaktimin  e  fushës  së  përgjegjësisë  shtetërore  të  ministrit  të Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave”

VKM nr. 627 , datë 27.10.2021 "Për kalimin te bashkitë Kurbin e Lezhë, të objekteve arsimore, shkolla 9-vjeçare dhe kopshti “Dan Bajrami”, Bashkia Kurbin, shkolla e mesme dhe parashkollori “Llesh Nik Daka”, Bashkia Lezhë

VKM nr.612, datë 20.10.2021 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar"

VKM nr.613, datë 20.10.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Durrës"

VKM nr. 580, datë 6.10.2021 "Për shpronësimin për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit për zhvillimin e zonës së re, në përputhje me planin e detyruar vendor, përmes kompensimit me shkëmbim, për të gjitha pasuritë që preken nga realizimi i projektit “Për zonën e re për zhvillim në Njësinë Administrative nr. 6, zona ‘Kombinat’, Bashkia Tiranë"

VKM nr. 570, datë 6.10.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 1134, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në Bashkinë Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese"

VKM nr. 571, datë 6.10.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të 35 njësive individuale të banimit në zonën e re për zhvillim, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë, në kuadër të marrëveshjes së grantit të lidhur ndërmjet Agjencisë së Zhvillimit Austriak (ADA) dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, për projektin “Përgjigje ndaj tërmeteve në Shqipëri”

VKM nr.572, datë 6.10.2021 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave,“Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar

VKM nr. 527, datë 22.9.2021 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e reja për zhvillim dhe rindërtim në të njëjtin truall”, të ndryshuar"

VKM nr. 533, datë 22.9.2021 "Për shpronësimin për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit për zhvillimin e zonës së re, në përputhje me planin e detyruar vendor, përmes kompensimit me shkëmbim, për të gjitha pasuritë që preken nga realizimi i projektit “Për zonën e re për zhvillim në njësitë administrative 4 dhe 8, zona ‘5 Maji’, Bashkia Tiranë"

VKM Nr. 514, datë 18.9.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto-Romanos–Kënetë dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit dhe caktimin e Bashkisë Durrës si njësi zbatuese”

VKM Nr. 480, datë 30.7.2021 “Për shfuqizimin e vendimit nr. 404, datë 30.6.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të rrugëve ‘Miqësia’ dhe ‘Azem Hajdari – Gjelbërimi’, të ndodhura brenda konturit të zonës së re për zhvillim, zona 4, Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës”

VKM Nr 481, datë 30.7.2021 "Për disa ndryshime në Vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e ndërtimit dhe të rikonstruksionit të infrastrukturës publike, në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar

VKM Nr. 482, datë 30.7.2021 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 164, datë 19.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”

VKM Nr. 423, datë 8.7.2021 “Për disa ndryshime  në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave,“Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  për  financimin  e rindërtimit  të  njësive  të  banimit  në  ndërtesa  (pallat),  të  dëmtuara,  në zonat  e  reja  për  zhvillim  dhe  rindërtim  në  të  njëjtin  truall”,të ndryshuar

VKM nr. 424, datë 8.7.2021”Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.  645,  datë  3.8.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit  të  njësive  të  banimit  në  ndërtesa  (pallat)  dhe  ndërtesave publike,  në zonat  ereja  për  zhvillim,  në  njësitë  administrative  4  e  8, zona  “5 Maji”,  dhe Njësinë  Administrative 6,  zona  “Kombinat”, Bashkia Tiranë”, të ndryshuar

VKM Nr. 425, datë 8.7.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e ndërtimit dhe të rikonstruksionit të infrastrukturës publike, në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar

VKM Nr. 426, datë 8.7.2021 “Për  një  shtesë  në  vendimin  nr.  202,  datë  5.3.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion  të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar

VKM Nr. 427, datë 8.7.2021 “Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.  26, datë  20.1.2021,  të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit  për financimin  e rindërtimit/rikonstruksionit   të   objekteve   arsimore, në  bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe  caktimin  e  tyre  si  njësi  zbatuese”,  të ndryshuar

VKM nr. 428, datë 8.7.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit,  për financimin e rikonstruksionit  të  objekteve  arsimore,  në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”

VKM Nr. 404, datë 30.6.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari -Gjelbërimi”, të ndodhura brenda konturit të zonës së re për zhvillim, zona 4, Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës”

VKM Nr. 405, datë 30.6.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 587,datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar

VKM Nr. 406, datë 30.6.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020,të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimindhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar

VKM Nr. 358, datë 16.6.2021 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e ministri i Shtetit për Rindërtimin, dhe Korporatës “Oracle”, për dhurimin e së drejtës për të aksesuar dhe përdorur sistemin elektronik “Oracle” të menaxhimit shëndetësor për COVID-19

VKM Nr. 359, datë 16.6.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të urës në Lezhë dhe caktimin e Bashkisë Lezhë si njësi zbatuese"

VKM Nr. 360, datë 16.6.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të dy objekteve arsimore në Bashkinë Rrogozhinë dhe caktimin e Bashkisë Rrogozhinë si njësi zbatuese"

VKM Nr 361, datë 16.6.2021 "Për shfuqizimin e vendimit nr. 130, datë 13.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM 362, datë 16.6.2021 "Për shfuqizimin e vendimit nr. 129, datë 13.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”

VKM Nr. 345, datë 10.6.2021 "Për shpronësimin për interes publik,të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, në zonën e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, faza I"

VKM nr. 333, datë 2.6.2021 “Për përdorimin e fondit  të  rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në bashkitë Durrës, Krujë dhe Rrogozhinë”

VKM nr. 334, datë 2.6.2021 “Për  përdorimin e fondit  të  rindërtimit, për financimin e rindërtimit  të  banesave individuale,  në  bashkitë  Durrës,  Kamzë,  Vorë,  Shijak  dhe  Mirditë”

VKM Nr. 279, datë 12.5.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objektit social-kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Bashkisë Shijak si njësi zbatuese"

VKM Nr. 280, datë 12.5.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Mirditë

VKM Nr 281, datë 12.5.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe të riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Mirditë

VKM Nr. 282 datë 12.05.2021 "Për një shtese ne Vendimin nr.1047, date 16.12.2020 te Keshillit te Ministrave "Per perdorimin e fondit te rindertimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese"

VKM Nr. 283, datë 12.5.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 26, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”

VKM Nr. 233, datë 14.4.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit dhe të riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Kurbin"

VKM Nr. 234, datë 14.4.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Kurbin"

VKM N. 235, datë14.4.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në Bashkinë Kamzë"

VKM Nr. 236, datë 14.4.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të godinës së kopshtit publik dhe të godinës së Bashkisë Vorë, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Bashkisë Vorë si njësi zbatuese."

VKM nr. 237, datë 14.4.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e hartimit të projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Vorë"

VKM nr. 238, datë 14.4.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të 3 (tri) objekteve në Bashkinë Mirditë dhe caktimin e Bashkisë Mirditë si njësi zbatuese"

VKM Nr. 239, datë 14.4.2021 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 980, datë 2.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e projektimit, zbatimit të punimeve, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të Qendrës së Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit”

VKM nr. 225, datë 12.4.2021 "Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.  199,  datë  4.3.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit,  të  kritereve  të  vlerësimit  të  ofertës  fituese,  kushteve  të marrëveshjes  kuadër  dhe  të  kontratës  për  procesin e rindërtimit”, të ndryshuar"

VKM nr. 223, datë 7.4.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 66, datë 29.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM Nr. 212, datë 31.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në Bashkinë Shijak"

VKM Nr. 211, datë 31.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e supervizimit e të  kolaudimit  të  objekteve  arsimore  dhe  njësive  të  banimit  në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Kamzë"

VKM Nr. 213, datë 31.3.2021 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 775, datë 30.9.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për  përdorimin e fondit  të  rindërtimit  nga Bashkia Durrës, miratuar  në  buxhetin  e  vitit  2020, për financimin e hartimit të projektpreventivit dhe riforcimin e hidrovorit të Durrësit”

VKM nr. 215, datë 31.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në bashkitë Lezhë dhe Kurbin, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese"

VKM Nr. 5 date 06.01.2020 "Per percaktimin e rregullave dhe procedurave per perfitimet nga programi i granteve te rindertimit dhe projektet model"

VKM Nr.189, datë 25.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës dhe Vorë"

VKM nr. 200, datë 25.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese"

VKM Nr. 201, datë 25.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në bashkitë Durrës dhe Kamzë"

VKM nr. 202, datë 25.3.2021 "Për një shtesë në vendimin nr. 645, datë 3.8.2020, të Këshillit të Ministrave,“Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike, në zonat e reja për zhvillim, në njësitë administrative 4 e 8, zona ‘5 Maji’, dhe Njësinë Administrative 6, zona ‘Kombinat’, Bashkia Tiranë”, të ndryshuar"

VKM nr. 203, datë 25.3.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 186, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e njësive zbatuese për rindërtimin e banesave individuale dhe ndërtimin e rikonstruksionin e infrastrukturës publike”, të ndryshuar"

VKM Nr. 204, datë 25.3.2021 "Për një shtesë në vendimin nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave,“Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objektevearsimore”, të ndryshuar

VKM nr. 205, datë 25.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në bashkitë Durrës dhe Kavajë"

VKM nr. 206, datë 25.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të stacionit të zjarrfikëses dhe të godinës së bordit të kullimit, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajësi njësi zbatuese"

VKM Nr.168, datë 17.3.2021 “Për kalimin  në  pronësi  të  bashkive Vorë dhe Shijak të objekteve arsimore, kopshti “Muçaj”, bashkia Vorë, kopshti  nr.1  dhe shkolla e mesme “16 shtatori”, bashkia Shijak”

VKM Nr.169, datë 17.3.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve   të   ish-repartit  “Renea”, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, Linzë, Bashkia Tiranë, dhe caktimin e Drejtorisë  së Përgjithshme të Policisë së Shtetitsi njësi zbatuese”

VKM Nr.170, datë 17.3.2021 “Për një  ndryshim në  vendimin  nr.7, datë  6.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për kushtet  dhe  procedurën për  shpronësimet  dhe/ose shkëmbimin e pronës, për  interes  publik, në funksion të procesit  të rindërtimit”

VKM Nr. 112 datë 24.02.2021"Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.  80,  datë  31.1.2020,  të  Këshillit  të Ministrave,  “Për  shpalljen  e  zonës  së  re për  zhvillim  në  Njësinë Administrative  6,  zona  Kombinat,  Bashkia  Tiranë,  dhe  caktimin  e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese

VKM nr. 128, datë 3.3.2021 "Për një shtesë në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e ndërtimit dhe të rikonstruksionit të infrastrukturës publike, në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar"

VKM nr. 129, datë 3.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Tiranë"

VKM nr. 130, datë 3.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në Bashkinë Durrës"

VKM nr. 131, datë 3.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit ose riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Kavajë dhe Mirditë"

VKM nr. 132, datë 3.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Vorë"

VKM nr. 133, datë 3.3.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e hartimit të projektit të parkut dhe kompleksit sportiv, në zonën e re për zhvillim të detyruar, në fshatin Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese"

VKM Nr. 147, datë 10.3.2021 “Për shfuqizimin e vendimit nr. 62, datë 29.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Durrës, bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”

VKM nr. 148, datë 10.3.2021 "Për  kalimin  në  pronësi  të Bashkive  Durrës dhe Rrogozhinë të objekteve  arsimore, shkolla  9-vjeçare  “Neim  Babameto”, Bashkia Durrës, dhe shkolla 9-vjeçare “Gosë”, Bashkia Rrogozhinë”

VKM nr. 149, datë 10.3.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në Bashkinë Lezhë”

VKM Nr. 150, datë 10.3.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të godinës  administrative,  në  zonën  e  re  për  zhvillim  të  detyruar  ,  në fshatin Valias, Bashkia  Kamzë,  dhe  caktimin  e Bashkisë  Kamzë si njësi zbatuese”

VKM nr. 151, datë 10.3.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të çerdhes “Valias”, në zonën e re për zhvillim të detyruar, në fshatin Valias, Bashkia  Kamzë,  dhe  caktimin  e Bashkisë  Kamzë  si  njësi zbatuese”

VKM nr. 152, datë 10.3.2021 “Për  kalimin  në  pronësi  të Bashkisë  Shijak të  njësive  individuale  të banimit”

VKM nr. 109, datë 24.2.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Vorë"

VKM nr. 110, datë 24.2.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në bashkitë Shijak dhe Lezhë"

VKM Nr.111, datë 24.2.2021 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar"

VKM nr. 98, datë 17.2.2021 "Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Durrës"

VKM nr. 62, datë 3.2.2021 ”Për  shpronësimin,  për  interes  publik,  të  pronarëve  të  pasurive  të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Zall-Herr, Bashkia Tiranë”

VKM nr. 68, datë 3.2.2021”Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  riforcimit dhe të rikonstruksionit të bibliotekës “Gjergj Fishta” dhe caktimin e Bashkisë Lezhë si njësi zbatuese”

VKM nr. 69, datë 3.2.2021”Për  miratimin  e  projektmarrëveshjes  së  bashkëpunimitndërmjet Këshillit  të  Ministrave  të Republikës  së Shqipërisë  dhe  Tifozëve Kuq  e Zi,  për  rindërtimin  e  dy  qendrave  shëndetësore  në  bashkitë Durrës dhe Shijak”

VKM Nr. 70, datë 3.2.2021” Për përdorimin e fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Lezhë”

VKM nr. 71, datë 3.2.2021”Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimitpër  financimin  e  rindërtimit të  shkollës  9-vjeçare “Vëllezërit Masha”, Mazhë  e Vogël, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese"

VKM nr. 72, datë 3.2.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e ndërtimit të objektit  “Poli   i   ri   administrativ”, Njësia   Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese”

VKM nr. 48, datë 27.1.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit dhe   rikonstruksionit/riforcimit   të   objekteve   në   administrim   të Shërbimit Informativ të Shtetit, në bashkitë Durrës dhe Lezhë, dhe caktimin e Shërbimit Informativ të Shtetit si njësi zbatuese"

VKM nr. 49, datë 27.1.2021 "Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  hartimit  të projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin  e  strukturës  së  objekteve,  që  janë  klasifikuar  si  objekteme dëmtime   të   mëdha   strukturore   ose   dëmtime   shumë   të   rënda jostrukturore, në bashkinë Kavajë"

VKM nr. 50, datë 27.1.2021 "Për   përdorimin   e   fondit   të   rindërtimit,   për   financimin   e rikonstruksionit  të  njësive  individuale  të  banimit  dhe  njësive  të banimit në ndërtesa  (pallat), në bashkitë Rrogozhinë,  Mirditë  dhe Kamzë"

VKM nr. 51, datë 27.1.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 904, datë 24.12.2019, të Këshillit  të Ministrave,  “Për  përcaktimin  e  rregullave,  të  kategorive prioritare, masës sëpërfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për  vlerësimin  dhe  përzgjedhjen  e  përfituesve  nga  disa  programe  të procesit të rindërtimit”

VKM nr. 52, datë 27.1.2021 “Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e  hartimit  të projektit   tëndërhyrjeve   rehabilituese/përshtatëse   të   nevojshme   për kthimin  e  structures së  objekteve  që  janë  klasifikuar  si  objekteme dëmtime   të   mëdha   strukturore   ose   dëmtime   shumë   të   rënda jostrukturore,në Bashkinë Krujë”

VKM nr. 21, datë 20.1.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit/riparimit të njësive individuale të banimit/njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Tiranë"

VKM nr. 22, datë 20.1.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e hartimit të projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturëssë objekteve që janë klasifikuarsi objekteme dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore,në bashkitë Kamzë dhe Kurbin"

VKM nr. 23, datë 20.1.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Tiranë, Shijak, Vorë dhe Kurbin"

VKM. 24, datë 20.1.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit nëndërtesa (pallat) në bashkitë Tiranë dhe Durrës"

VKM nr. 25, datë 20.1.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 5, datë 6.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model"

VKM nr. 26, datë 20.1.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Kamzë dhe Kavajë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese"

VKM nr. 27, datë 20.1.2021 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë dhe Kurbin".

VKM nr. 1160, datë 30.12.2020 "Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Sllovake për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SAIDC), për ofrimin e kontributit financiar pas tërmetit të 26 nëntorit 2019"

VKM Nr 1108, datë 28.12.2020 "Për një ndryshim në vendimin nr. 143, datë 13.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat për lëshimin e autorizimit, për subjektet e rindërtimit dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar të furnizimit të mallrave e shërbimeve, për qëllime të procesit të rindërtimit”, të ndryshuar

VKM Nr. 1110, datë 28.12.2020 “Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë, për rehabilitimin e shkollës 9-vjeçare “Iliria” në Fushë-Krujë, Republika e Shqipërisë”.

VKM nr. 1130, datë 24.12.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr. 645, datë 3.8.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike, në zonat e reja për zhvillim, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”, dhe Njësinë Administrative 6, zona “Kombinat”, Bashkia Tiranë.

VKM nr. 1131, datë 24.12.2020 "Për një  ndryshim  në  vendimin  nr.  212, datë  11.3.2020,  të Këshillit të Ministrave,  “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore".

VKM nr. 1132, datë 24.12.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave,“Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar.

VKM Nr. 1133, datë 24.12.2020 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike, në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM Nr. 1134, datë 24.12.2020“Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore, në Bashkinë Tiranë dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”.

VKM nr.1135, datë 24.12.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), si dhe mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Krujë dhe Lezhë”.

VKM Nr. 1136, datë 24.12.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e hartimit të projektit tëndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturëssë objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore,në Bashkinë Lezhë”.

VKM Nr. 1144, datë 24.12.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit “Atrium Center Thumana”,Njësia Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese"

VKM nr. 1145, datë 24.12.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit arsimor shkolla 9-vjeçare “Hajdar Zogu”, fshati Tapizë, Njësia Administrative Nikël, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese"

VKM. 1150, datë 24.12.2020 "Për miratimin e marrëveshjes së grantit dhe projektit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe KfW Frankfurt am Main (KFW), për programin e rindërtimit të ndërtesave publike (faza I)"

VKM nr. 1112, datë 16.12.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në Bashkinë Shijak”

VKM nr. 1101, datë 16.12.2020 “Për një  ndryshim  në  vendimin  nr.  202,  datë  5.3.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit  për  financimin  e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës  publike,  si  dhe  çdo  ndërhyrje  tjetër  në  funksion  të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar

VKM Nr. 1047, datë 16.12.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të shkollës 9-vjeçare “At Zef Pëllumbi”, Njësia Administrative Shëngjin, Bashkia Lezhë"

VKM Nr. 1048, datë 9.12.2020 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Abu Dabit për Zhvillim, në lidhje me projektin e strehimit"

VKM Nr. 1010, datë 9.12.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Vorë dhe Kavajë"

VKM nr. 1009, datë 9.12.2020 "Për miratimin e projektmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, për bashkëpunim në fushën e ndërtimit të banesave"

VKM NR. 935, datë 25.11.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe banesave individuale, në bashkitë Durrës dhe Lezhë"?

VKM nr. 936, datë 25.11.2020 "Për  disa ndryshime  në vendimin nr. 587,  datë 22.7.2020, të  Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  për  financimin  e rindërtimit  të  njësive  të  banimit  në  ndërtesa  (pallat),  të  dëmtuara,  në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”

VKM Nr. 937, date 25.11.2020 "Për  disa ndryshime  në vendimin nr. 307,  datë 16.4.2020, të  Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike, në funksion të rindërtimit  të  banesave  individuale  dhe  caktimin  e Fondit Shqiptar  të Zhvillimit si njësi zbatuese”, të ndryshuar"

VKM nr. 910, datë 18.11.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të konviktit të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka”, Bashkia Lezhë dhe caktimin e Bashkisë Lezhë si njësi zbatuese"

VKM nr. 882, datë 12.11.2020 "Për  miratimin  e   letërmarrëveshjes   së  grantit   nr. TF0B2002,  për financimin  shtesë  ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim,    që    vepron    si administratore   e   fondeve   grant   të   siguruara   nga Agjencia për Zhvillimin e Bashkëpunimit   Ndërkombëtar (SIDA),   nën Fondin Suedez të Besimit, për projektin e shërbimeve mjedisore në Shqipëri"

VKM nr. 918, datë 11.11.2020 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, në zonën e re për zhvillim, në njësinë administrative Vaqarr ,Bashkia Tiranë"

VKM nr. 879, datë 11.11.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr. 5, datë 6.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model”, të ndryshuar

VKM nr. 880, datë 11.11.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Durrës, Lezhë dhe Kamzë”

VKM nr. 887, datë 4.11.2020 "Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  miratuar  në  buxhetin  e  vitit 2020,  për  financimin  e  rindërtimit  të  godinës  së Bashkisë   Kurbin   e caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese"

VKM nr. 828, datë 12.10.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të objektit arsimor, shkolla 9-vjeçare “Gjon Gjonaj”, Njësia  Administrative Laç,  Bashkia  Kurbin,  dhe  caktimin  e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese"

VKM nr. 790, datë 7.10.2020 "Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë"

VKM nr. 794, datë 7.10.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), si dhe mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Vorë dhe Lezhë"

VKM nr. 804, datë 30.9.2020 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 143, datë 13.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat për lëshimin e autorizimit, për subjektet e rindërtimit dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar të furnizimit të mallrave e shërbimeve, për qëllime të procesit të rindërtimit”

VKM Nr. 774 datë 30.09.2020 “Për miratimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Katarit për Zhvillim, për financimin  e  rikonstruksionit  të  dy  shkollave dhe  një kopshti, në Bashkinë Tiranë”

VKM Nr. 775, datë 30.9.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit nga Bashkia Durrës, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e hartimit të projektpreventivit dhe riforcimin e hidrovorit të Durrësit

VKM nr. 758, datë 23.9.2020 "Për një ndryshim në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar"

VKM nr. 759, datë 23.9.2020 Për një ndryshim në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të banesave individuale”, të ndryshuar

VKM nr. 761, datë 23.9.2020 "Për një ndryshim në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike, në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM nr. 730, datë 16.9.2020 "Për  shpalljen  e  zonës  së  re  për  zhvillim  në Njësinë  Administrative Manzë, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM nr. 731, datë 16.9.2020 "Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  miratuar  në  buxhetin  e  vitit 2020, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit në bashkitë Kurbin, Lezhë dhe Durrës"

VKM nr. 732, datë 16.9.2020 "Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  miratuar  në  buxhetin  e  vitit 2020,  për  financimin  e  rikonstruksionit  ose  të  riparimit  të  banesave individuale, të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), si dhe mjediseve në  bashkëpronësi  ose  të  përbashkëta  në  ndërtesa  (pallat),  në  bashkitë Krujë, Shijak, Durrës dhe Tiranë"

VKM nr. 714, datë 10.9.2020 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 887, datë 24.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore”

VKM Nr. 688, datë 3.9.2020 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 199, datë 4.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese, kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”

VKM Nr. 687, datë 2.9.2020 i Këshillit të Ministrave “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e blerjes së apartamenteve, që do t’iu dhurohen familjarëve të viktimave si pasojë e tërmetit të datës 26.11.2019, nga bashkia Durrës”

VKM Nr. 666, datë 27.8.2020 “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, për shpalljen e zonës 1/2, zonë e re për zhvillim, në Njësinë Administrative Thumanë, bashkia Krujë

VKM nr. 649, date 13.8.2020 "Për përdorimin e fondit  të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020,  për  financimin  e  rikonstruksionit  të  banesave  individuale  të njësive  të banimit  në  ndërtesa  (pallat),  në  bashkitë  Shijak  dhe Kurbin"

VKM nr. 650, datë 13.8.2020 "Për përdorimin e fondit  të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020,   për   financimin   e   hartimit   të   projektit   të   ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve  që  janë  klasifikuar  si  objekte  me  dëmtime  të  mëdha strukturore osedëmtime shumë të rënda jostrukturore, në bashkitë Tiranë dhe Kurbin"

VKM nr. 643, datë 3.8.2020 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave,  “Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  miratuar  në buxhetin  e  vitit  2020,  për  financimin  e  rindërtimit  të  banesave individuale”,  të ndryshuar"

VKM nr. 644, datë 3.8.2020 "Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  miratuar  në  buxhetine  vitit 2020,   për   financimin   e   hartimit   të   projektit   të   ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse  të  nevojshme,  për  kthimin  e  strukturës  së objekteve  që  janë  klasifikuar  si  objekte  me  dëmtime  të  mëdha strukturore  ose  dëmtime  shumë  të  rënda  jostrukturore,  në  bashkitë Lezhë dhe Durrës"

VKM nr. 645, datë 3.8.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive  të  banimit  në  ndërtesa  (pallat)  dhe  ndërtesave  publike,  në zonat e reja për zhvillim, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”,  dhe Njësinë  Administrative 6,  zona  “Kombinat”,  Bashkia Tiranë"

VKM  nr. 646, datë 3.8.2020 "Për  përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  miratuar  në  buxhetin  e vitit 2020,  për  financimin  e  rikonstruksionit  të  banesave  individuale,  të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Lezhë, Durrës dhe Shijak"

VKM nr. 628, datë 29.7.2020 "Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe “Caritas Shqiptar”, për bashkëpunim në fushën e ndërtimit të banesave pas fatkeqësisë"

VKM nr. 629, datë 29.7.2020 "Për  miratimin  e  marrëveshjes  ndërmjet  Këshillit  të  Ministrave  të Republikës  së  Shqipërisë  dhe  fondacionit  “FIRDEUS”, për bashkëpunim në fushën e ndërtimit të banesave pas fatkeqësisë"

VKM nr. 630, datë 29.7.2020 "Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqatës bamirëse “Jetimët e Ballkanit” për bashkëpunim në fushën e ndërtimit të banesave pas fatkeqësisë"

VKM nr. 631, datë 29.7.2020 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  për  financimin  e objekteve arsimore”

VKM nr. 633, datë 29.7.2020 "Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë,  për  bashkëpunimin  në  fushën  e  ndërtimit  të  banesave  pas fatkeqësise"

VKM nr. 634, datë 29.7.2020 "Për   miratimin   e   marrëveshjes   së   grantit   ndërmjet   Këshillit   të Ministrave  të  Republikës  së  Shqipërisë  dhe  Konfederatës  Zvicerane, për   bashkëpunimin   në   fushën   e   rehabilitimit   të   banesave   pas fatkeqësisë"

VKM Nr. 587, datë 22.7.2020 “Për përdorimin  e  fondit të  rindërtimit  për  financimin  e  rindërtimit  të njësive  të  banimit  në  ndërtesa  (pallat),  të  dëmtuara,  në  zonat  e shpallura për zhvillim të detyruar”

VKM Nr. 588, datë 22.7.2020 “Për  disa ndryshime  dhe  shtesa  në vendimin  nr. 441, datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave,  “Për përdorimin e fondit  të  rindërtimit, miratuar  në  buxhetin e vitit  2020, për  financimin e hartimit të projekteve për miratimin e lejeve të ndërtimit, për ndërtimin e njësive të  banimit  në  ndërtesa  (pallat),  në  zonat  e  shpallura  për  zhvillim  të detyruar, në bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë”.

VKM Nr. 562, datë 15.7.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rikonstruksionit ose të riparimit të banesave individuale, të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), si dhe mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Kurbin, Shijak dhe Durrës".

VKM Nr. 561, datë 15.7.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në fshatin Lalëz, Njësia Administrative Ishëm, Bashkia Durrës"

VKM Nr. 543, datë 9.7.2020 "Për perdorimin  e  fondit  të  rindërtimit,  miratuar  në  buxhetin  e  vitit 2020, për blerjen e apartamenteve, që do t’iu dhurohen familjarëve të viktimave  si  pasojë  e  tërmetit  të  datës  26.11.2019,  nga Bashkia Kamzë

VKM Nr.540, datë 08.07.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rikonstruksionit ose të riparimit të banesave individuale, të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) si dhe mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Durrës, Tiranë, Lezhë, Krujë dhe Kavajë”

VKM nr. 524, datë 01.7.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Mirditë, Vorë dhe Rrogozhinë";

VKM Nr. 525, datë 01.7.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të Urës së Tapizës dhe caktimin e Autoritetit Rrugor Shqiptar si njësi zbatuese";

VKM nr. 528, datë 24.6.2020 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, në funksion të procesit të rindërtimit në zonën 1/1 të re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë";

VKM Nr. 489 date 17.06.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në bashkitë Kamzë dhe Kavajë".

VKM nr. 468, datë 10.6.2020 “Për  shpalljen  e  zonës  së  re  për  zhvillim,  në  fshatin Valias, Bashkia Kamzë,   dhe  caktimin   e Fondit  Shqiptar të Zhvillimit si   njësi zbatuese”

VKM nr. 469, datë 10.6.2020 “Për  shpalljen  e  zonës  së  re  për  zhvillim,  në Njësinë  Administrative Rrëshen, Bashkia   Mirditë,  dhe   caktimin  e Fondit   Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”

VKM nr. 441, datë 03.06.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e hartimit të projekteve për miratimin e lejeve të ndërtimit, për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar, në bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë"

VKM nr. 442, datë 03.06.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM nr. 374, datë 06.05.2020 Për disa ndryshime në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020 për financimin e rindërtimit të banesave individuale”, të ndryshuar

VKM nr. 375, datë 06.05.2020 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr.359, datë 04.05.2020 “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në njësinë administrative Laç, Bashkia Kurbin”

VKM nr. 336, datë 23.04.2020 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të banesave individuale”

VKM nr. 337, datë 23.04.2020 “Për disa ndryshime në vendimin nr.307, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike, në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM nr.338, datë 23.4.2020 "Për disa ndryshime në vendimin nr.186, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e njësive zbatuese për rindërtimin e shtëpive individuale"

VKM nr. 282, datë 09.04.2020 "Për disa ndryshime në vendimin nr.5, datë 6.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model"

VKM nr. 202 datë 05.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të banesave individuale

VKM nr. 186, datë 26.02.2020  "Për caktimin e njësive zbatuese për rindërtimin e shtëpive individuale"

VKM Nr.164 date 19.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese"

VKM Nr. 165, datë 19.02.2020 “Për caktimin e njësive zbatuese për projektimin, rindërtimin dhe rikonstruksionin e objekteve arsimore”

VKM nr. 118, datë 13.02.2020 “Për përcaktimin e procedurës së vlerësimit të kontributit të donacioneve në formën e pasurive të paluajtshme”

VKM Nr. 129 date 13.02. 2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr. 130 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr. 131 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr. 132 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr. 133 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr. 134 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr. 135 date 13.02.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese".

VKM nr. 143, datë 13.02.2020 “Për procedurat për lëshimin e autorizimit, për subjektet e rindërtimit dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar të furnizimit të mallrave e shërbimeve, për qëllime të procesit të rindërtimit”

VKM nr. 145, datë 13.02.2020 “Për kushtet, rregullat dhe dokumentet që shoqërojnë kërkesën për dhënien e lejes së ndërtimit për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtimeve të destinuara për qëllime banimi, të dëmtuara si pasojë e fatkeqësisë natyrore, për përjashtimin nga pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë”

VKM nr. 103, datë 05.02.2020 “Për caktimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) si njësi zbatuese për ngritjen e portalit unik qeveritar të procesit të rindërtimit dhe financimin e tij nga fondi i rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020”

VKM Nr.78 date 31.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësitë Administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese ";

VKM Nr.79 date 31.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, Njësia Administrative 1, zona autotraktori, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr.80, datë 31.01.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim, Njësia Administrative 6, zona kombinat, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr.81 date 31.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative 11 , Universiteti Bujqësor i Tiranës, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr.82 date 31.01.2020“Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Baldushk, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr.83, datë 31.01.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Ndroq, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr. 84 date 31.01.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Pezë, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr.85 date 31.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Vaqarr , bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”;

VKM Nr.86 date 31.01.2020 “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Zall-herr, bashkia Tiranë, dhe caktimin e bashkisë Tiranë si njësi zbatuese”

VKM Nr.88, datë 31.01.2020 “Për një shtesë fondi, nga fondi për rindërtimin, në buxhetin e miratuar për ministrinë e turizmit dhe mjedisit për vitin 2020, për akomodimin e përkohshëm të të dëmtuarve në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë”

VKM Nr.61, datë 29.01.2020 "Per shpalljen  e  zonës  së  re  për  zhvillim  në Njësinë  Administrative Bubq, Bashkia Kruje, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të  Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.62 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.63 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.64 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.65 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.66 date 29.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.44, datë 22.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësi në Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.45, datë 22.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese";

VKM Nr.46, datë 22.01.2020 "Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Entit Kombëtar të Banesave si njësi zbatuese";

VKM Nr.9, datë 10.01.2020 “Për caktimin e njësive zbatuese për hatimin e planeve të detyruara vendore dhe financimin e tyre nga fondi për rindërtimin, miratuar në buxhetin e vitit 2020”;

VKM Nr.11, datë 10.01.2020 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Rindërtimin”;

VKM Nr.5, datë 06.01.2020 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model";

VKM Nr.6, datë 06.01.2020 “Për kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e masave të rimëkëmbjes ekonomike”;

VKM Nr.7, datë 06.01.2020 “Për kushtet dhe procedurën për shpronësimet dhe/ose shkëmbimin e pronës, për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit”;

VKM Nr. 8 datë 06.01.2020 “Për përcaktimin e kushteve dhe të kritereve të përfitimit të sipërfaqeve ndërtimore në objektet e reja për banim nga subjektet që posedojnë ndërtime të klasifikuara si ndërtime pa leje”

VKM Nr.878, datë 24.12.2019 “Për përbërjen, organizimin, veprimtarinë dhe rregullat e funksionimit të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit”;

VKM Nr.885, datë 24.12.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Lezhë dhe Tiranë”, të ndryshuar”

VKM nr. 887, datë 24.12.2019 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore”,  e ndryshuar

VKM Nr.887 date 24.12.2019 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore"

VKM Nr. 904, datë 24.12.2019 "Për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit"

VKM Nr. 905, datë 24.12.2019 "Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për kompensimin e shpenzimeve për akomodim dhe ushqim të të dëmtuarve nga fatkeqësia natyrore"

VKM Nr 810, datë 13.12.2019 “Për propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

VKM Nr.811, datë 13.12.2019 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 704, datë 30.10.2019, të Këshillit të Ministrave, “për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2019, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes, për rikonstruksionin dhe rindërtimin e banesave të prekura nga tërmeti i datës 21.9.2019, në qarqet Tiranë dhe Durrës”

VKM Nr.796, datë 11.12.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar”

VKM Nr.753, datë 30.11.2019 “Për përkrahjen sociale dhe financiare të familjeve të viktimave të tërmetit të datës 26.11.2019”

VKM Nr.754, datë 30.11.2019 “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të të dëmtuarëve për shkak të fatkeqësisë natyrore në qarqet durrës, tiranë dhe lezhë, në strukturat akomoduese”

VKM Nr.751, datë 29.11.2019 “Për disa shtesa në vendimin nr. 750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”

VKM Nr.750, datë 27.11.2019 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tirane