Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

VKM

VKM Nr. 571, datë 11.10.2023 " Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Zonat Ekologjike”

VKM Nr. 572, datë 11.10.2023 " Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Shpërndarja e Specieve”

VKM Nr. 383 datë 29.06.2023 Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Shëndeti i njerëzve dhe siguria e tij”.

VKM Nr. 382 datë 29.06.2023 Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Zonat me përdorim të kufizuar”.

Vendim Nr.811, date 21.10.2020 "Per miratiimin e dokumentit "Standartet shteterore për specifikimet teknike te informacionit gjeohapësinor ne Shqipëri" Tema: "Përdorimi Tokës""

VKM Nr.402, datë 20.5.2020 "Për miratimin e dokumentit të politikave “Për qeverisjen e sektorit të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri, 2020-2030”

VKM Nr. 397 , datë 19.6.2019 Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri –tema "Ortoimazheria"

VKM Nr. 133 date 20.03.2019 " Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Rrjetet e transportit”

VKM Nr. 134 date 20.03.2019 “Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Gjeologjia”

VKM nr. 459 datë 16.06.2010 Për miratimin e standarteve të përbashkëta Gjeodezike dhe GIS

 

Linke:

Direktiva Inspire