Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Kamëz

Ndryshimi i PPV -datë 14.10.2020

Në fuqi

Vendim nr.11  KKT dt 14.10.2020

Dokumenti i Korrigjimit të PPV

 

Është në Fuqi Plani i Përgjithshëm Vendor, miratuar me Vendim KKT Nr. 8, datë 20.12.2012

388E3C