Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Lugina e Lumit Vjosë - Akademia Verore AA ‘17

"Akademia Verore AA'17", zhvillohet në kuadër të zbatimit të Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit dhe procesit të planifikimit vendor të Bashkive Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet, me fokus në Luginën e Vjosës dhe qëllim nxjerrjen në pah të potencialeve turistike të kësaj lugine dhe evidentimin e projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme që mund të zhvillohen në këtë territor për të rritur ardhjet e vizitorëve në luginë dhe për shfrytëzimin me efikasitet e përgjegjësi të potencialit natyror turistik që ofron natyra dhe kultura vendase.

Metodologjia: Skuadra e Akademisë Verore (udhëheqësi i Akademisë, asistenti i projektit dhe pesë studentë) zhvilluan një studim kërkimor prej pesë javësh gjatë së cilit u eksploruan potencialet turistike të Rajonit. Puna kërkimore u nda në: dy javë në terren dhe tre javë në Tiranë.

Skuadra kreu detyrat e mëposhtme:

- Gjetje e informacioneve në terren: Gjatë fazës së parë studentët e akademisë mblodhën të dhënat me qëllim evidentimin e potencialeve turistike të rajonit.

- Hartimi i projekt-ideve: Të përzgjedhurit interpretuan të dhënat e mbledhura në terren si dhe i përpunuan ato për publikim. Këto materiale janë në trajtë teksti dhe përpunime grafike.

- Kryen të gjitha detyrat e caktuara nga udhëheqësi i Akademisë dhe asistenti, të cilat janë në funksion të qëllimit të Akademisë dhe objektivave të saj. 

Zona në Studim: Bashkitë Përmet dhe Këlcyrë

Produkti Përfundimtar: Produkti përfundimtar i Akademisë Verore AA '17 vjen në trajtën e një botimi, i cili mbështetet në këto dy pika kryesore:

a. Krijimin  e një rrjeti aktivitetesh kulturore e turistike, për tërheqjen e vizitorëve dhe gjallërimin e potencialit turistik të luginës, në çdo stinë.

b. Krijimin e një 'buqete' me projekt-ide për ndërhyrje pikësore me karakter pejsazhistik, për evidentimin e tipareve karakteristike të luginës. 

 

"Tek Buron Ujët e Ftohtë edhe Fryn Veriu në Verë"_Publikimi