Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu
97 results:
81. Ligje  
Ligje Ligji nr.10440, datë 07.07.2011 Për vlerësimin e ndikimit në mjedis Ligji nr. 111, Viti 2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" Ligji Nr.9385, datë 04.05.2005 Për pyjet...  
82. VKM  
VKM VKM nr. 342 date 4.5.2016 Për miratimin e kufijve territoriale dhe hidrografike të baseneve ujore VKM Nr. 410 date 27.06.2012 Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të ndryshimit të...  
83. Të Shfuqizuara  
Të Shfyqizuara VKM nr.481 datë 22.06.2011 Për miratimin e rregullores uniforme të instrumenteve të planifikimit,e shfuqizuar VKM nr.460 datë 16.06.2010 Për organizimin dhe funksionimin e regjistrit...  
84. VKM  
VKM VKM nr.459 datë 16.06.2010 Për miratimin e standarteve të përbashkëta Gjeodezike dhe GIS VKM Nr. 881 datë 14.123.2016 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit VKM 671 datë...  
85. Ligje  
Ligje LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT  
86. Burime dhe Software  
Burime dhe Software Burime të dhënash Me qellim ofrimin e ndihmës lidhur me informacione të ndryshme në fushën e planifikimit në territorin e Shqipërisë, më poshtë do të gjeni disa faqe interneti pa...  
87. Standartet  
Standartet VKM Nr.459, datë 16.6.2010 "PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PËRBASHKËTA GJEODEZIKE DHE GIS " VKM Nr.460, datë 16.6.2010 "PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E REGJISTRIT TË...  
88. Manualet  
Manualet Për t'i ardhur në ndihmë të githa Autoriteteve të Planifikimit, Institucioneve të tjera publike si dhe personave juridikë të cilet kanë të drejtën dhe detyrimin të hedhin informacionin në...  
89. informacion  
Informacion Sektori i Gjeomatikës ka për qëllim të zbatojë detyrat institucionale që i janë caktuar AKPT-së në lidhje me: 1. Regjistrin e Planifikimit të Territorit; 2. Sistemin GIS për Planifikimin...  
90. Procedura  
Procedura Leje Ndertimit nga Bashkite: Këshilli Kombëtar i Territorit, në datë 30 Korrik 2015, vendosi që, të gjitha autoritetet vendore të fillojnë proçedurat për hartimin e planeve të...  
Search results 81 until 90 of 97