Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu
97 results:
91. Të Shfuqizuara  
Të Shfyqizuara  
92. Të Shfuqizuara  
Të Shfyqizuara  
93. VKM  
VKM  
94. Të Shfuqizuara  
Të Shfyqizuara  
95. VKM  
VKM  
96. VKM  
VKM VKM nr.153, datë 7.4.2000 Për miratimin e Rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të republikës së Shqipërisë  
97. Ligje  
Ligje Ligj nr.8752 datë 26.03.2001 Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për mbrojtjen e tokës (i azhornuar) Ligji nr.9244 datë 17.06.2004 Për mbrojtjen e tokës bujqësore (i azhornuar)  
Search results 91 until 97 of 97