Njoftojmë se janë shpallur tre pozicione pune për ngritjen e njësisë së implemementimit të projektit “BRIGAID - BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, për 'Menaxher Projekti', 'Menaxher Finance' dhe 'Asistent Projekti'.

Termat e Referencës për secilin rol i gjeni në link:Njoftime Punësimi

Për të aplikuar në secilin pozicion nevojitet të nisen në adresën e institucionit apo në e-mail të institucionit dokumentat si më poshtë vijon:

  1. Letër për shprehje interesi;
  2. Curriculum Vitae – CV;
  3. Çertifikata apo kualifikime të mundshme.